Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (7/5)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. γ΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. ς΄ 40-44)

40 τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐ­τὸν ἐγὼ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέ­ρᾳ. 41 Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰου­δαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν, ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 42 καὶ ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὗτος ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; 43 ἀπεκρίθη οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· μὴ γογγύζετε μετ’ ἀλλήλων. 44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

40 Διότι αὐτό εἶναι τό θέλημα ἐκείνου πού μέ ἀπέστειλε στόν κόσμο: Καθένας πού ἔχει τά μάτια τῆς ψυχῆς κα­θαρά καί βλέπει μ’ αὐτά τόν Υἱό καί πιστεύει σ’ αὐτόν, νά ἔχει ἀπό τώρα ζωή αἰώνια. Καί ὁπω­σδήποτε ἐγώ θά τόν ἀναστήσω ἔνδοξο κατά τήν ἔσχατη ἡμέ­ρα τῆς Κρίσεως. 41 Οἱ Ἰουδαῖοι ὅμως γόγγυζαν ἐναντίον του καί μέ πολ­λή δυσμένεια τόν ἐπέκριναν, διότι εἶπε «ἐγώ εἶμαι ὁ ἄρτος πού κατέβηκα ἀπό τόν οὐρανό» καί συνε­πῶς δέν γεννήθηκα ὅπως γεννιοῦνται ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄν­­­­­­­­θρω­ποι. 42 Κι ἔλεγαν: Δέν εἶναι αὐτός ὁ Ἰησοῦς, ὁ γιός τοῦ Ἰω­σήφ; Δέν εἶναι αὐτός πού ἐμεῖς γνωρίζουμε τόν πατέρα του καί τή μητέρα του; Πῶς λοιπόν αὐτός, πού τόν ξέρουμε τόσο καλά, λέει «ἔχω κατεβεῖ ἀπό τόν οὐ­ρανό»; 43 Μετά λοιπόν ἀπό τό γογγυσμό καί τίς ἐπικρίσεις αὐτές, τούς ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς: Μήν ἀγα­νακτεῖτε καί μή μέ ἐπικρίνετε μεταξύ σας. 44 Ὁ γογγυσμός σας αὐτός προέρχεται ἀπό τήν ἀπι­στί­α σας. Καί ἀπιστεῖτε, διότι ὁ Πατέρας μου σᾶς βρῆκε ἀνά­ξιους νά σᾶς ἑλκύσει κοντά μου. Κανείς δέν μπορεῖ νά ἔλθει σέ μένα πιστεύοντας στή θεϊκή μου προέλευση καί ἀποστολή, ἐάν ὁ Πατέρας μου, πού μέ ἔστειλε στόν κόσμο, δέν μεταβάλει τήν ψυχή του καί δέν τόν ἑλκύσει μέ τή θεϊκή του δύναμη. Καί ὅταν αὐτός ἑλκυσθεῖ πρός ἐμένα, ἐγώ θά ὁλοκληρώσω τό ἔργο τῆς σωτηρίας του καί θά τόν ἀναστήσω τήν ἔσχατη ἡμέρα τῆς Κρίσεως.