Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (4/5)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. γ΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. δ΄ 46-54)

46 Ἦλθεν οὖν πάλιν ὁ Ἰη­σοῦς εἰς τὴν Κανᾶ τῆς Γα­λι­λαίας, ὅπου ἐποίησε τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικός, οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καπερναούμ· 47 οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰη­σοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα αὐ­τὸν ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν· ἤμελλε γὰρ ἀποθνήσκειν. 48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. 49 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός· Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου. 50 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πορεύου· ὁ υἱός σου ζῇ. καὶ ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπορεύετο. 51 ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀπήντησαν αὐτῷ καὶ ἀπήγ­γειλαν λέγοντες ὅτι ὁ παῖς σου ζῇ. 52 ἐπύθετο οὖν παρ’ αὐτῶν τὴν ὥραν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχε. καὶ εἶπον αὐτῷ ὅτι χθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός. 53 ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ὁ υἱός σου ζῇ· καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 54 Τοῦτο πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

46 Ἦλθε λοιπόν ὁ Ἰησοῦς πάλι στήν Κανᾶ τῆς Γαλι­λαί­ας, ὅπου παλιότερα εἶχε μετατρέψει τό νερό σέ κρασί. Ἐκεῖ ὑ­π­­­­ῆρ­χε κάποιος ἄνθρωπος πού ἀνῆκε στή βασι­λι­κή αὐλή τοῦ Ἡρώδη, καί τό παιδί του ἦταν βαριά ἄρρω­στο στήν Καπερναούμ. 47 Αὐτός λοιπόν, μόλις ἄκουσε ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶχε ἔλθει ἀπό τήν Ἰουδαία στή Γαλιλαία, ἔφυγε ἀπό τήν Κα­­­περ­­να­­ούμ καί πῆγε νά τόν συναντήσει· κι ἄρχισε νά τόν πα­ρα­κα­λεῖ νά κατεβεῖ ἀπό τήν Κανᾶ στήν Καπερ­να­­ούμ καί νά θε­ραπεύσει τό γιό του· διότι ἦταν βαριά ἄρρωστος καί κινδύνευε νά πεθάνει. 48 Τοῦ εἶπε λοιπόν τότε ὁ Ἰησοῦς, ἐνῶ τόν ἄκουγαν καί οἱ ἄλλοι πού ἦταν ἐκεῖ: Ἐάν δέν δεῖτε θαύματα πού νά δείχνουν φανερά τή δύναμη τοῦ Θεοῦ καί νά προ­κα­λοῦν τρόμο καί κατάπληξη, δέν θά πιστέψετε. 49 Τοῦ λέει ὁ αὐλικός: Κύριε, κατέβα στήν Καπερνα­­ούμ γρήγορα, πρίν πεθάνει τό παιδί μου. 50 Τοῦ ἀπαντᾶ ὁ Ἰησοῦς: Πήγαινε. Τό παιδί σου ζεῖ καί δέν κινδυνεύει πιά. Κι ὁ ἄνθρωπος αὐτός πίστεψε στό λόγο πού τοῦ εἶπε ὁ Ἰησοῦς, καί χωρίς καμία ἀνησυχία ξεκίνησε γιά τήν Καπερναούμ. 51 Τήν ὥρα πού κατέβαινε στήν πόλη καί βρισκόταν ἀκό­μη στό δρόμο, τόν συνάντησαν οἱ δοῦλοι του, οἱ ὁποῖοι μέ τή βελτίωση τῆς ὑγείας τοῦ ἄρρωστου παιδι­οῦ ἔτρεξαν νά τόν συναντήσουν, καί μέ χαρά τοῦ ἀνήγ­­γει­λαν: «Τό παιδί σου ζεῖ». 52 Ἔχοντας πεισθεῖ λοιπόν ὁ αὐλικός ὅτι ὁ Ἰησοῦς μέ τό λόγο του θεράπευσε τό ἄρρωστο παιδί του, γιά νά ἐ­πι­­­βε­βαιώσει τήν πίστη του, ρώτησε τούς δούλους του τί ὥρα ἄρχισε νά πηγαίνει πρός τό καλύτερο ὁ γιός του. Κι αὐ­­τοί τοῦ εἶπαν ὅτι χθές στίς ἑπτά, δηλαδή στή μία τό μεσημέρι, τοῦ ἔπεσε ὁλότελα ὁ πυρετός. 53 Κατάλαβε λοιπόν ὁ πατέρας ὅτι τό παιδί του θεραπεύ­­θηκε ἀκριβῶς τήν ὥρα ἐκείνη πού ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶ­­­­­πε ὅτι ὁ γιός σου ζεῖ. Ἔτσι τώρα στηρίχθηκε πολύ περισσό­τε­ρο στήν πίστη καί ὁ ἴδιος ἀλλά καί ὅλοι ὅσοι ἦταν στό σπίτι του. 54 Αὐτή ἡ θεραπεία ἦταν τό δεύτερο θαῦμα πού ἔδει­χνε τήν ἀποστολή του, καί τό ὁποῖο ἔκανε πάλι στήν Κανᾶ ὁ Ἰη­­σοῦς, ὅταν ἦλθε ἀπό τήν Ἰουδαία στή Γαλιλαία.