Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (29/4)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. β΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. ε΄ 17-24)

17 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς· ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργά­ζομαι. 18 διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀ­ποκτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον ἔ­λυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν Θε­όν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ. 19 ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐ­δέν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 20 ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε. 21 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωο­ποιεῖ, οὕτω καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ. 22 οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ, 23 ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμ­ψαντα αὐτόν. 24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

17 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως ἔδωσε τήν ἑξῆς ἀπάντηση στούς Ἰουδαίους πού τόσο πολύ τόν μισοῦσαν: Ὁ Θεός Πατέρας μου ἐργάζεται ἕως τώρα συνεχῶς καί χωρίς δια­κο­πή· διότι ὄχι μόνο δημιούργησε ἀλλά καί κυβερνᾶ τόν κόσμο καί προνοεῖ γι’ αὐτόν. Κι ἐγώ λοιπόν ὁ Υἱός του ἐργάζομαι συνεχῶς ὅπως ὁ Πατέρας μου, χωρίς νά δι­­ακόπτω τό σωτήριο ἔργο μου τίς ἡμέρες τοῦ Σαββάτου. 18 Ὅταν λοιπόν οἱ Ἰουδαῖοι ἄκουσαν τά λόγια του αὐτά, ἐπιζητοῦσαν ἀκόμη περισσότερο νά τόν σκοτώσουν γι’ αὐτά πού ἔλεγε· ἐπειδή δηλαδή ὄχι μόνο κατέλυε τήν ἀργία τοῦ Σαββάτου, ἀλλά καί ἔλεγε ὅτι ἔχει Πατέρα του τόν Θεό καί ἐξίσωνε ἔτσι τόν ἑαυτό του μέ τόν Θεό. 19 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως ἀπάντησε στίς ἐπικρίσεις τους αὐ­­τές λέ­­­γοντας: Ἀλη­θι­­­νά σᾶς βεβαιώνω ὅτι ὑπάρχει ἀπό­­­­λυτη συμφωνία με­­ταξύ τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Πατρός. Γι’ αὐτό ὁ Υἱός εἶ­­ναι φυσικῶς ἀδύνατο νά κάνει ἀπό τόν ἑαυτό του τίπο­τε, ἐάν δέν βλέ­πει τόν Πατέρα νά τό κάνει αὐτό. Ἐκεῖνα πού ἐνεργεῖ ὁ Πατήρ, αὐτά κάνει καί ὁ Υἱός ἀκρι­­βῶς ὅπως τά κάνει ὁ Πατήρ. Διότι εἶναι κοινή καί μία ἡ θέληση, ἡ δύναμη καί ἡ ἐνέργεια Πατρός καί Υἱοῦ. 20 Ἡ συμφωνία αὐτή καί ἡ κοινή ἐνέργεια Πατρός καί Υἱ­οῦ βασίζεται καί πάνω στήν ἀγάπη πού τούς συνδέει. Διότι ὁ Πατήρ ἀγαπᾶ μέ ἄπειρη στοργή τόν Υἱό του. Δέν κρύβει τίποτε ἀπ’ αὐτόν, ἀλλά τοῦ φανερώνει ὅλα ὅσα κάνει, ὥστε νά ἐνεργοῦνται αὐτά καί διά τοῦ Υἱοῦ. Καί θά δείξει στόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό του ὑπερφυσικά ἔργα μεγαλύτερα ἀπό τά θαύματα αὐτά πού ἕως τώρα εἴδατε, ὥστε νά τά ἐνεργήσει καί αὐτά ὁ Υἱός, γιά νά θαυμάζετε ἐσεῖς πού τώρα ἀπιστεῖτε. 21 Ὁ Υἱός ἀκόμη καί νεκρούς θά ἀναστήσει. Διότι, ὅ­πως ὁ Πατήρ ἀνασταίνει τούς νεκρούς καί τούς δίνει ζωή, ἔτσι καί ὁ Υἱός ἔχει ἀπεριόριστη ἐξουσία καί δύ­­­­­­­­­­­­­­­ναμη ὥστε νά δίνει ζωή ὄχι μόνο φυσική ἀλλά καί πνευ­­ματική. Καί τήν πνευματική αὐτή ζωή τήν μεταδί­δει σ’ ὅποιον θέλει καί σ’ ὅποιον κρίνει ἄξιο νά τήν με­τα­δώ­­σει. 22 Ὁ Υἱός ἔχει ἀπεριόριστη τήν ἐξουσία καί τή δύναμη αὐτή. Διότι ὁ Πατήρ οὔτε τό ἔργο τοῦ κριτῆ δέν κράτησε γιά τόν ἑαυτό του. Ὁ Πατήρ δέν δικάζει κανένα, ἀλλά ὅλη τήν ἐξουσία πού ἔχει νά δικάζει καί νά κρίνει ποιός εἶναι καί ποιός δέν εἶναι ἄξιος νά λάβει ζωή, τήν ἔχει δώσει στόν Υἱό του πού ἔγινε ἄνθρωπος. 23 Κι ἔδωσε ὁ Πατήρ ὅλη αὐτή τήν ἐξουσία στόν Υἱό, γιά νά τιμοῦν καί νά λατρεύουν ὅλοι τόν Υἱό ὅπως τι­μοῦν καί λατρεύουν τόν Πατέρα. Ἐκεῖνος πού δέν τι­μᾶ τόν Υἱό, δέν τιμᾶ οὔτε τόν Πατέρα, πού τόν ἀπέ­στει­λε στόν κόσμο. 24 Ὁ Πατήρ λοιπόν παραχώρησε στόν Υἱό του τήν ἐξου­σία νά δίνει ζωή. Ἀληθινά, ἀληθινά σᾶς λέω ὅτι ἐκεῖνος πού ἀκούει καί ἐγκολπώνεται τή διδασκαλία μου καί πιστεύει στόν Πατέρα μου, πού μέ ἔστειλε στόν κόσμο, ἔχει ἀπ’ αὐτή τή στιγμή πού πίστεψε ζωή αἰώνια. Καί δέν θά ὑποβληθεῖ σέ δίκη καί σέ κρίση, ἀλλά ἔχει ἤδη περάσει ἀπό τόν πνευματικό θάνατο τῆς ἁμαρτίας στήν ἀθάνατη καί αἰώνια ζωή.