Τί ἀκριβῶς ἐπιδιώκει πάλι μὲ τοὺς μετανάστες ἡ Ἄγκυρα;

«Ἡ Ἀθήνα παρακολουθεῖ πολὺ προσεκτικὰ τίς συντονισμένες μετακινήσεις μετα­ναστῶν ἀπὸ διάφορες δομὲς στὸ ἐσωτερι­κὸ τῆς Τουρκίας πρὸς τὰ παράλια τῆς Μι­κρᾶς Ἀσίας καὶ ἀπέναντι ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ νησιά, καθώς, σύμφωνα μὲ ὅσα ἔλεγαν τίς τελευταῖες ὧρες στρατιωτικὲς πηγές, εἶναι ἰδιαίτερα πιθανὸ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ εἶναι καὶ ἀσθενεῖς τοῦ COVID-19. Ἡ ἀνησυχία τῆς Ἀθήνας, ὅπως ἐπιβεβαίωναν καὶ πηγὲς ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, εἶναι ὅτι ἴσως ἡ Ἄγκυρα νὰ ἐπιδιώκει νὰ ἀσκήσει ξανὰ πίεση τόσο πρὸς τὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ πρὸς τὴν Εὐρώπη. Μάλιστα, μερικὲς πληροφορίες ἀνέφεραν ὅτι ἔγιναν καὶ ἀπόπειρες ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς μετανάστες νὰ περάσουν μὲ μικρὲς λέμβους στὰ νησιά, ἀλ­λὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα»… «Ἡ τουρκικὴ ἀ­στυνομία καὶ ἡ στρατοχωροφυλακὴ φέρεται νὰ παίζει τὸν ἴδιο ρόλο μὲ ἐκεῖνον ποὺ εἶχε στὴν ὑπόθεση τοῦ Ἕβρου, κατευθύνον­τας καὶ καθοδηγώντας τους νὰ περάσουν τὰ σύνορα»… «Σὲ σχέση μὲ τὶς τελευταῖες κινήσεις, ἡ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση (ΜΚΟ) Josoor International Solidarity ἀνέφερε ὅτι περίπου 250 ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν καταυλισμὸ Ὀσμανίγιε μεταφέρθηκαν συντονισμένα μὲ λεωφορεῖα σὲ ἕναν ἄλλον καταυλισμὸ κοντὰ στὴ Σμύρνη μὲ σκοπὸ τὴν ἀπέλασή τους στὴν Ἑλλάδα»… «Ὁ δια­χειριστὴς τῆς σελίδας τῆς Ὀργάνωσης αὐτῆς φαίνεται νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ ἄλλες ὀργανώσεις ρωτώντας ἂν διαθέτουν βάρκες στὴν περιοχή – ἐνδεχομένως γιὰ νὰ μπορέσουν νά μεταφερθοῦν οἱ μετανά­στες στὰ ἑλληνικὰ νησιά» («tovima.gr» 11-04-2020).

Δὲν μᾶς ἔφθανε λοιπὸν ἡ πανδημία, ἀναμένουμε τώρα καὶ ὑβριδικὸ πόλεμο (πόλεμο μὲ πολλὰ διαφορετικὰ μέσα) ἀπὸ τὰ θαλάσσια σύνορά μας. Ποῦ μπορεῖ νὰ φθάσει ἡ ἀνθρώπινη πονηρία! Μετὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τῆς Τουρκίας στὸ μέτωπο τοῦ Ἕβρου, ἔχουμε τώρα ἕναν «θαλάσσιο Ἕβρο», μιὰ νέα προετοιμασία ὑβριδικῆς ἐπίθεσης στὰ θαλάσσια σύνορά μας ποὺ εἶναι πιὸ εὐάλωτα λόγῳ τῆς θέσεώς τους. Ἡ Τουρκία λοιπὸν συνεχίζει ἀναίσχυντα καὶ ἀπάνθρωπα νὰ ἐργαλειοποιεῖ τοὺς μετανάστες, προκειμένου νὰ ἀποκομίσει γεωπολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ ὀφέλη. Πετᾶ στὴ θάλασσα σὰν σκουπίδια βασανισμένους ἀνθρώπους, καὶ κάποιους ἴσως φορεῖς τοῦ κορωνοϊοῦ, γιὰ νὰ χτυπήσει τὴν Πατρίδα μας καὶ νὰ τὴν ἀναγκάσει σὲ συμβιβασμοὺς καὶ ἐθνικὲς ταπεινώσεις.

Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀπάνθρωπα σχέδια τῶν Τούρκων. Πάνω ὅμως ἀπὸ τὰ σχέδια αὐτὰ ὑπάρχουν τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ! Ἐκεῖνος βλέπει τίς πονηρίες τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀνατρέπει ἀπειλές. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς, ἐπει­δὴ οἱ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι καὶ ἀπρόβλεπτοι, ἂς καταφεύγουμε ὅλοι μας καθημερινὰ στὸν παντοδύναμο Κύριο, στὴν ­Ὑπέρμαχο Στρατηγό μας καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους μας, καὶ ἂς τοὺς ἱκετεύουμε νὰ προστατέψουν καὶ πάλι τὴν Πατρίδα μας.