ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (12/4)

Ἀπόστολος Κυριακῆς τῶν Βαΐων (Φιλιπ. δ΄ 4-9)

4 Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. 5 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς. 6 μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ’ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. 7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 8 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· 9 ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

4 Νά χαίρεστε πάντοτε μέ τή χαρά πού προέρχεται ἀπό τήν ἕνωση καί τήν κοινωνία μας μέ τόν Κύριο. Πάλι θά πῶ, νά χαίρεστε. 5 Ἡ ἐπιείκειά σας καί ἡ ὑποχωρητικότητά σας ἄς γίνει γνωστή σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους, καί σ’ αὐτούς ἀκόμη τούς ἀπίστους. Ὁ Κύριος πλησιάζει νά ἔλθει, καί αὐτός θά ἀποδώσει στόν καθένα ὅ,τι τοῦ ἀνήκει. 6 Μήν κυριεύεστε ἀπό ἀγωνιώδη φροντίδα γιά τίποτε, ἀλλά γιά κάθε τι πού σᾶς παρουσιάζεται, νά κάνετε γνωστά τά αἰτήματά σας στό Θεό μέ τήν προσευχή καί τή δέηση, οἱ ὁποῖες πρέπει νά συνοδεύονται καί μέ εὐχαριστία γιά ὅσα ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε. 7 Κι ἔτσι, ὅταν διώχνετε κάθε μέριμνα καί ἐμπιστεύεστε τόν ἑαυτό σας στή θεία Πρόνοια, ἡ εἰρήνη πού ἔχει ὁ Θεός καί τή μεταδίδει στούς δικούς του, τῆς ὁποίας τήν τελειότητα δέν μπορεῖ νά νιώσει κανένας νοῦς, εἴτε ἀνθρώπινος εἴτε ἀγγελικός, θά φρουρήσει τίς καρδιές σας καί τίς σκέψεις σας, ἐφόσον μένετε ἑνωμένοι μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. 8 Καί τώρα ἀπομένει, ἀδελφοί μου, νά σᾶς ἀπευθύνω καί μία ἄλλη προτροπή: Ὅσα εἶναι ἀληθινά, ὅσα εἶναι σεμνά καί σεβαστά, ὅσα εἶναι δίκαια, ὅσα εἶναι ἀμόλυντα καί ἁγνά, ὅσα εἶναι προσφιλή στό Θεό καί στούς καλούς ἀνθρώπους, ὅσα ἔχουν καλή φήμη, καθώς καί ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀρετή καί ὁποιοδήποτε καλό ἔργο πού εἶναι ἄξιο ἐπαίνου, αὐτά νά συλλογίζεστε καί νά προσέχετε, γιά νά τά ἐφαρμόζετε καί στή ζωή σας. 9 Αὐτά πού μάθατε καί παραλάβατε καί ἀκούσατε μέ τήν προφορική διδασκαλία μου, καθώς καί αὐτά πού εἴδατε σ’ ὅλη τή συμπεριφορά καί τή διαγωγή μου, αὐτά νά κάνετε. Καί τότε ὁ Θεός, πού εἶναι ὁ χορηγός τῆς εἰρήνης, θά εἶναι μαζί σας.