ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (29/2)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σάβ. Τυροφάγου (Ματθ. ς΄ 1-13)

Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 2 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ρύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 3 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, 4 ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. 5 Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 6 σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πα­τήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. 7 Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατ­τολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐ­­­­θνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσα­κουσθήσονται. 8 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 9 οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· 11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· 12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλή­ματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀ­­­φί­εμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡ­­μῶν· 13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Προσέχετε νά μήν κάνετε τήν ἐλεημοσύνη σας μπροστά στούς ἀνθρώπους, γιά νά σᾶς δοῦν καί νά σᾶς θαυμάσουν. Διαφορετικά δέν ἔχετε ἀνταμοιβή κοντά στόν Πατέρα σας πού βρίσκεται στούς οὐρανούς. 2 Ὅταν λοιπόν κάνεις ἐλεημοσύνη, μήν τό διαφημίσεις σάν νά σαλπίζεις μέ σάλπιγγα μπροστά σου, ὅπως κάνουν οἱ ὑποκριτές στίς συναγωγές καί στούς δρόμους, γιά νά δοξασθοῦν ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἀληθινά σᾶς λέω ὅτι πῆραν ὁλοκληρωτικά τήν ἀμοιβή τους· κι αὐτή εἶ­ναι ὁ ἔπαινος πού ἐπεδίωξαν καί πῆραν ἀπ’ τούς ἀν­θρώ­πους. 3 Ἐσύ ὅμως ὅταν κάνεις ἐλεημοσύνη, ἄς μή μάθει τό ἀριστερό σου χέρι τί κάνει τό δεξί σου, 4 γιά νά μείνει ἡ ἐλεημοσύνη σου κρυφή. Κι ὁ Πατέρας σου πού βλέπει αὐτό πού κάνεις κρυφά, θά σοῦ δώσει τήν ἀνταμοιβή φανερά. 5 Κι ὅταν προσεύχεσαι, δέν πρέπει νά εἶσαι ὅπως οἱ ὑποκριτές. Διότι τούς ἀρέσει νά στέκονται ὄρθιοι στίς συναγωγές καί στίς γωνίες τῶν πλατειῶν καί νά προσεύχονται, γιά νά τούς βλέπουν οἱ ἄνθρωποι. Ἀληθινά σᾶς λέω ὅτι ἔτσι παίρνουν ἐδῶ στή γῆ ὁλόκληρο τό μισθό τους. 6 Ἐσύ ὅμως, ἀντίθετα, ὅταν πρόκειται νά προσευχη-θεῖς, μπές μέσα στό ἰδιαίτερο δωμάτιό σου, κι ἀφοῦ κλεί­­σεις τήν πόρτα σου, κάνε τήν προσευχή σου στόν Πατέρα σου πού εἶναι ἀόρατος καί κρυμμένος. Κι ὁ Πατέρας σου πού βλέπει στά κρυφά, θά σοῦ ἀνταποδώσει τήν ἀμοιβή στά φανερά. 7 Κι ὅταν προσεύχεσθε, μή ζητᾶτε αἰτήματα ἀνόητα μέ μηχανική καί δεισιδαίμονα ἐπανάληψη λέξεων, πού ὁ νοῦς σας δέν τίς παρακολουθεῖ ἤ δέν τίς κατανοεῖ, ὅπως κάνουν οἱ εἰδωλολάτρες. Διότι αὐτοί φαντάζονται ὅτι ἡ ἀνόητη πολυλογία τους θά ἐπιδράσει μαγικά καί θά εἰσακουσθοῦν οἱ προσευχές τους. 8 Μή γίνετε λοιπόν ἴδιοι μ’ αὐτούς. Διότι ὁ Πατέρας σας γνωρίζει ἐκεῖνα πού ἔχετε ἀνάγκη, προτοῦ ἐσεῖς νά τοῦ τά ζητήσετε. 9 Ἐσεῖς λοιπόν, ἀντίθετα μέ τούς εἰδωλολάτρες, πρέπει νά προσεύχεσθε μέ τόν ἑξῆς τρόπο: Πατέρα μας πού εἶσαι παντοῦ, ἀλλά κυρίως δείχνεις τήν παρουσία σου στούς οὐρανούς, ἄς ἀναγνωρισθεῖ ἡ ἁγιότητά σου, ὥστε νά δοξασθεῖ καί νά λατρευθεῖ ἄξια τό ὄνομά σου. 10 Ἄς ἔλθει ἡ βασιλεία σου μέ τήν ἐλεύθερη καί πρόθυμη ὑποταγή ὅλων τῶν ἀνθρώπων σέ σένα, ὥστε μέ τήν ὑπακοή τους στά προστάγματά σου νά γίνουν πραγματικοί ὑπήκοοί σου καί ὁλοκληρωτικά ἀφο­σιωμένοι σέ σένα. Ἄς γίνει τό θέλημά σου καί στή γῆ ἀπό τούς ἀνθρώπους, ὅπως γίνεται αὐτό καί στόν οὐρανό ἀπό τούς ἀγγέλους καί τούς ἁγίους. 11 Δῶσ’ μας σήμερα τόν καθημερινό μας ἄρτο πού εἶναι ἀναγκαῖος γιά τή συντήρηση τῆς ὑπ­άρ­ξεώς μας. 12 Καί συγχώρησέ μας τά χρέη τῶν ἀναρίθμητων ἁμαρ­τιῶν μας, ὅπως κι ἐμεῖς συγ­χω­­ροῦμε ἐκείνους πού μᾶς χρωστοῦν ἐπειδή μᾶς ἀδί­κησαν. 13 Καί μήν ἐπιτρέψεις νά πέσουμε σέ πειρασμό, ἀλλά γλύτωσέ μας ἀπό τόν Πονηρό πού μᾶς πολεμᾶ. Τά ζητοῦμε ὅλα αὐτά ἀπό σένα, διότι δική σου εἶναι ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμη καί ἡ δόξα στούς ἀτελεύτητους αἰῶνες. Ἀμήν.