ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (22/2)

Εὐαγγέλιον: Σαβ. πρό τῆς ἀπόκρεω (Λκ. κα΄ 8-9, 25-27, 35-36)

8 […] βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐ­λεύσ­ονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ ὁ καιρὸς ἤγγικε. μὴ οὖν πο­­­ρευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 9 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾿ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. 

25 Καὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἠχούσης θαλάσσης καὶ σάλου, 26 ἀποψυχόντων ἀνθρώ­πων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ· αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθή­σονται. 27 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.

35 ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύ­σεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθη­μένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 36 ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐν παν­τὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα κατα­ξιωθῆτε ἐκφυγεῖν πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ στα­θῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

8 […] Προσέχετε νά μήν παραπλα­νη­θεῖτε ἀπό κανέναν. Καί σᾶς συνιστῶ νά προσέχετε, διότι θά ἔλθουν πολλοί πού θά διεκδικοῦν καί θά οἰ­κειοποιοῦνται τό ὄνομά μου καί θά λένε ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ Μεσσίας καί ὅτι πλησίασε ὁ καιρός πού θά γίνουν αὐτά. Προσέξτε ὅμως νά μήν τούς ἀκολουθήσετε ὡς μαθητές καί ὀπαδοί τους. 9 Κι ὅταν ἀκούσετε νά γίνονται πόλεμοι καί ἐπαναστά­σεις καί κοινωνικές ἀναταραχές, μήν ταραχθεῖτε νομίζοντας ὅτι αὐτά εἶναι σημάδια πού προαναγγέλλουν τό τέλος. Διότι αὐτά πρέπει νά γίνουν πρῶτα, σύμφωνα μέ τό θεῖο σχέδιο. Ἀλλά δέν θά ἔλθει ἀμέσως τό τέλος.

25 Ἀκοῦστε τώρα καί τά σημεῖα τῆς δευτέρας παρουσίας καί τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου αὐτοῦ. Θά γίνουν ἔκτακτα καί πρωτοφανή φαινόμενα στόν ἥλιο καί στή σελήνη καί στά ἄστρα ἐξαιτίας τῶν βίαιων καί ριζικῶν μεταβολῶν πού θά συμβοῦν στό ὑλικό σύμπαν. Καί πά­­νω στή γῆ τά ἔθνη θά κυριευθοῦν ἀπό μεγάλη στενο­χώ­ρια καί ἀδημονία, ἀπό μεγάλη ἀπο­ρία καί ἀμηχανία. Κι αὐτό ἐπειδή δέν θά ξέρουν πῶς νά προ­φυλαχθοῦν, καθώς θά ἀκοῦν τή βοή καί τό θόρυβο τῶν βίαιων κυμάτων τῆς θάλασσας πού θά ὁρμοῦν γιά νά καταπλημμυρίσουν τή γῆ. 26 Πολλοί ἄνθρωποι θά λιποθυμοῦν καί θά χάνουν τίς αἰσθήσεις τους καί θά γίνονται σάν νεκροί ἀπ’ τό φό­βο τους κι ἀπ’ τήν ἀγωνία γιά τά κακά πού θά περιμένουν νά κα­­τα­πλακώσουν τήν οἰκουμένη. Τά κα­κά αὐ­τά θά εἶναι τόσο μεγάλα, διότι οἱ οὐράνιες ἀγγελικές δυ­­­­νά­μεις πού συγκρατοῦν ἤδη τήν τάξη τοῦ σύμπαντος θά σα­λευ­θοῦν καί θά μετακινηθοῦν, ἐπειδή αὐτή ἡ μορφή τοῦ κόσμου θά παρέλθει, γιά νά ἀνακαινισθεῖ τό σύμ­παν. 27 Καί τότε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θά δοῦν τόν υἱό τοῦ ἀν­θρώπου νά ἔρχεται καθισμένος θε­­ο­­πρεπῶς πάνω σέ σύννεφο μέ δύναμη καί μέ συνοδεία ἀγ­γέλων, μέ μεγάλη δόξα καί λαμπρότητα.

35 Ἡ ἡμέ­ρα ἐκείνη λοιπόν θά ἔλθει ξαφνικά, χωρίς νά τήν περιμένετε· διότι θά ἔλθει σάν παγίδα, πού θά συλλάβει ἀμέ­ριμνους ἐπάνω στά πονηρά τους ἔργα τούς κακούς καί ἄπιστους, ὅλους ὅσους κάθονται ξένοιαστοι καί ἀσυλλόγιστοι πάνω σ’ ὅλη τήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς. 36 Νά εἶστε λοιπόν ἄγρυπνοι καί προσεκτικοί· νά προ­σ­­εύχεσθε κάθε ὥρα καί στιγμή καί νά παρακαλεῖτε τόν Θε­­ό νά σᾶς δώσει χάρη καί δύναμη, ὥστε νά γίνετε ἄξιοι νά ξεφύγετε ὅλα ὅσα πρόκειται νά γίνουν, χωρίς νά βλαβεῖτε ψυχικῶς· καί νά σταθεῖτε ἄφοβοι καί μέ θάρ­­ρος μπροστά στόν υἱό τοῦ ἀνθρώπου.