ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (21/2)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ἀπόκρεω (Μρ. ιε΄ 20, 22, 25, 33-41)

20 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια, καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν. 

22 Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐ­­πὶ Γολγοθᾶ τόπον, ὅ ἐστι με­­θερμηνευόμενον κρανίου τόπος. 

25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐ­­­­σταύρωσαν αὐτόν.

33 Γενομένης δὲ ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης· 34 καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἐ­­­βόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ με­­γάλῃ λέγων· Ἐλωῒ Ἐλωΐ, λιμᾶ σαβαχθανί; ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, ὁ Θεός μου ὁ Θεός μου, εἰς τί με ἐγκατέλιπες; 35 καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον· ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ. 36 δραμὼν δὲ εἷς καὶ γεμί­σας σπόγγον ὄξους περιθείς τε καλάμῳ ἐπότιζεν αὐ­­τὸν λέγων· ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν. 37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φω­νὴν μεγάλην ἐξέπνευσε. 38 Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω. 39 Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐ­­τοῦ ὅτι οὕτω κράξας ἐξέπνευσεν, εἶπεν· ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος οὗτος υἱὸς ἦν Θε­οῦ. 40 Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς ἦν καὶ Μαρία ἡ Μαγ­δαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰα­κώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆ μήτηρ, καὶ Σαλώμη, 41 αἳ καὶ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

20 Κι ἀφοῦ τόν περιέπαιξαν, τοῦ ἔβγαλαν τόν κόκκινο μανδύα καί τόν ἔντυσαν μέ τά δικά του ροῦχα, καί τόν ἔβγαλαν ἔξω ἀπ’ τήν πόλη γιά νά τόν σταυρώσουν.

2 Καί τόν ἔφεραν στόν τόπο πού λέγεται Γολγοθᾶς, ὄνομα πού σημαίνει τόπος κρανίου.

25 Ἡ ὥρα ἦταν τρεῖς ἀπό τήν ἀνατολή τοῦ ἡλίου, δη­λαδή ἐννέα τό πρωί, ὅταν τόν σταύρωσαν.

33 Κι ὅταν ἡ ὥρα ἔγινε ἕξι ἀπ’ τήν ἀνατολή τοῦ ἡλίου, δηλαδή δώδεκα τό μεσημέρι, ἔπεσε σκοτάδι σ’ὅλη τή γῆ μέχρι τίς ἐννέα, δηλαδή μέχρι τίς τρεῖς τό ἀπόγευμα. 34 Καί γύρω στίς τρεῖς τό ἀπόγευμα ὁ Κύριος φώναξε μέ με­γάλη φωνή: Ἐλωΐ, Ἐλωΐ, λιμᾶ σαβαχθανί, τό ὁποῖο σημαίνει: Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί μέ ἐγκατέλειψες; 35 Καί μερικοί ἀπό ἐκείνους πού στέκονταν ἐκεῖ, ὅταν τό ἄκουσαν αὐτό, ἔλεγαν: Γιά δές, φωνάζει τόν Ἠλία. 36 Ἔτρεξε τότε ἕνας καί γέμισε ἕνα σφουγγάρι μέ ξίδι, κι ἀφοῦ τό στερέωσε πάνω σ’ ἕνα καλάμι, τοῦ ἔδινε νά πιεῖ λέγοντας: Ἀφῆστε με καί μή μ’ ἐμποδίζετε νά προ­λάβω τή λιποθυμία του, γιά νά δοῦμε ἄν θά ἔλθει ὁ Ἠλί­ας νά τόν κατεβάσει. 37 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἔβγαλε μιά δυνατή φωνή καί ξεψύχησε. 38 Τότε τό καταπέτασμα τοῦ ναοῦ πού χώριζε τά Ἅγια ἀπό τά Ἅγια τῶν Ἁγίων σκίστηκε στά δύο, ἀπό πάνω ἕως κάτω. 39 Κι ὁ ἑκατόνταρχος πού στεκόταν ἀπέναντί του, ὅταν εἶδε μαζί μέ τά ἄλλα ἔκτακτα σημεῖα πού συνέβησαν καί ὅτι ὁ Ἰησοῦς ξεψύχησε ὄχι ἀπό ἐξάντληση, ὅπως πέθαιναν οἱ σταυρωμένοι, ἀλλά ἀφοῦ ἔβγαλε δυνατή φωνή, πού δέν ἔδειχνε κανένα σημεῖο θανάτου, εἶπε: Ἀληθινά, ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἦταν υἱός Θεοῦ. 40 Ἐκεῖ μάλιστα ἦταν καί μερικές γυναῖκες πού παρα­κο­λου­θοῦσαν ἀπό μακριά. Ἀνάμεσα σ’ αὐτές ἦταν καί ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ Μαρία ἡ μητέρα τοῦ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καί τοῦ Ἰωσῆ, καί ἡ Σαλώμη. 41 Αὐτές, κι ὅταν ἦταν ὁ Ἰησοῦς στή Γαλιλαία, τόν ἀκο­λου­θοῦσαν καί τόν ὑπηρετοῦσαν. Μαζί μ’ αὐτές ἦταν ἐκεῖ κι ἄλλες πολλές γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ἀνέ­βηκαν μαζί του ἀπό τή Γαλιλαία στά Ἱεροσόλυμα.