ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (8/1)

Ἀπόστολος: μεθέορτος, Θ.Λειτουργίας Μ. Σαββάτου (Ῥωμ. ς΄ 3-11)

3 ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβα­πτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰη­σοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐ­τοῦ ἐβαπτίσθημεν; 4 συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. 5 εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα, 6 τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συν­εσταυρώθη ἵνα καταρ­­γη­θῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ· 7 ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. 8 εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χρι­στῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ, 9 εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερ­θεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀ­­­πο­θνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέ­τι κυριεύει. 10 ὃ γὰρ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρ­τίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ, ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ. 11 οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς νεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

3 Ἤ δέν ξέρετε ὅτι ὅσοι βαπτισθήκαμε μέ πίστη στόν Ἰη­­­σοῦ Χριστό συνταυτίζοντας τήν ὕπαρξή μας μ’ αὐτόν, γίναμε μέ τό βάπτισμα μέτοχοι τοῦ σταυρικοῦ του θα­νά­του, καί ὁ παλαιός μας ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας σταυ­­­­­­ρώ­θηκε καί πέθανε, ὅπως καί ὁ Χριστός πάνω στό σταυ­­­ρό; 4 Θαφτήκαμε λοιπόν μαζί μ’ αὐτόν μέ τό ἅγιο βάπτισμα, τό ὁποῖο μᾶς ἔκανε συγκοινωνούς τοῦ θανάτου του, μέ ἀποτέλεσμα, ὅπως ἀκριβῶς ἀναστήθηκε ὁ Χριστός ἀπό τούς νεκρούς μέ τήν ἔνδοξη δύναμη τοῦ Πατρός, ἔτσι κι ἐμεῖς νά ἀναστηθοῦμε σέ νέα ἐνάρετη καί ἁγία ζωή καί νά συμμορφώσουμε τή διαγωγή μας σύμφωνα μέ τίς ἀπαιτήσεις τῆς ζωῆς αὐτῆς. 5 Ναί. Ἀναστηθήκαμε κι ἐμεῖς σέ νέα ἅγια ζωή. Διότι ἐάν, σάν τά δέντρα πού εἶναι μαζί φυτεμένα καί θρεμμένα, ἔχουμε γίνει ἕνα μέ τόν Χριστό στό βάπτισμα, τό ὁποῖο εἶναι σύμβολο τοῦ θανάτου του, κατά φυσική συνέπεια θά γίνουμε ἕνα καί στήν Ἀνάστασή του. 6 Καί θά γίνουμε ἕνα μέ τόν Χριστό καί στήν Ἀνάστα­σή του μ’ ἕναν ὅρο: ἐάν δηλαδή γνωρίζουμε ὅτι ἡ διε­φθαρ­μένη ἀπό τήν ἁμαρτία φύση πού κληρονομήσα­με ἀπό τόν Ἀδάμ σταυρώθηκε μαζί μέ τόν Χριστό μυστη­ρι­α­κῶς μέ τό βάπτισμα, γιά νά γίνει ἀδρανές καί πεθαμένο τό δουλωμένο στήν ἁμαρτία σῶμα μας, ὥστε νά μή γίνεται ὄργανό της καί νά μήν εἴμαστε πλέον δοῦλοι καί σκλάβοι στήν ἁμαρτία. 7 Καί δέν πρέπει γιά κανένα λόγο νά εἴμαστε πλέον δοῦ­λοι τῆς ἁμαρτίας, ἀφοῦ μέ τό βάπτισμα πεθάναμε μα­­ζί μέ τόν Χριστό. Διότι ὅποιος πέθανε, ἔχει σταματήσει νά ἁμαρτάνει, ὅπως ὁ νεκρός οὔτε ἀπό τήν ἁμαρτία πει­ράζεται πλέον, οὔτε μπορεῖ νά κάνει ὁποιαδήποτε ἁμαρ­­τία ἤ πράξη. 8 Δέν εἴμαστε ὅμως καί ὁλοκληρωτικά νεκροί. Ἐάν πεθάναμε μέσῳ τοῦ βαπτίσματος μαζί μέ τόν Χριστό ὡς πρός τήν ἁμαρτία, ζώντας ἤδη μαζί μ’ αὐτόν τή ζωή τῆς χάριτος ἔχουμε πεποίθηση ὅτι θά ζήσουμε μαζί του καί τήν εὐτυχισμένη ζωή τῆς αἰωνιότητος. 9 Κι ἔχουμε τήν πεποίθηση αὐτή, διότι γνωρίζουμε ὅτι ἀφοῦ ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς, δέν πε­θαίνει πλέον· ὁ θάνατος δέν ἔχει πιά ἐξουσία ἐπάνω του καί δέν μπορεῖ νά τόν κυριεύσει. 10 Καί δέν τόν κυριεύει πλέον ὁ θάνατος, διότι καί τό­τε πού πέθανε, πέθανε μιά φορά γιά πάντα, γιά νά κατα­λύ­σει τήν ἁμαρτία. Καί τή ζωή πού ζεῖ ἀφοῦ ἀνα­στή­θη­κε ἀπό τούς νεκρούς, τή ζεῖ γιά νά δοξάζει τόν Θεό μεταδίδοντας στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων τήν ἁγία καί πανευτυχή καί ἀθάνατη ζωή τοῦ Θεοῦ. 11 Κι ὅπως ὁ Χριστός ζεῖ γιά τόν Θεό, ἔτσι κι ἐσεῖς νά θε­ωρεῖτε τούς ἑαυτούς σας νεκρούς ὡς πρός τήν ἁμαρ­τία, ἀλλά καί ζωντανούς γιά τόν Θεό, ἑνωμένους μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Κύριός μας.