ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (11/11)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. κβ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Κλσ. β΄ 13-20)

13 καὶ ὑμᾶς, νεκροὺς ὄντας ἐν τοῖς παραπτώμασι καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησεν ὑ­μᾶς σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώ­ματα, 14 ἐξαλείψας τὸ καθ’ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρεν ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ· 15 ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρ­χὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδει­γ­μάτισεν ἐν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. 16 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαββάτων, 17 ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα Χριστοῦ. 18 μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπει­νοφροσύνῃ καὶ θρη­σκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ μὴ ἑώρα­κεν ἐμβατεύων, εἰκῆ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 19 καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ. 20 Εἰ οὖν ἀπεθάνετε σὺν τῷ Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

13 Πράγματι λοιπόν ὁ Θεός Πατήρ μαζί μέ τόν Χριστό ζωοποίησε κι ἐσᾶς πού ἤσασταν νεκροί ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτημάτων καί τῆς ἀποξένωσής σας ἀπό τόν Θεό, ἡ ὁποία φαινόταν μέ τήν ἔλλειψη σωματικῆς περιτομῆς. Κι ἔτσι συγχώρησε ὅλα τά παραπτώματα, καί τά δικά σας, τῶν ἐθνικῶν, καί τά δικά μας, τῶν Ἰουδαίων. 14 Καί ἔσβησε ὁλοκληρωτικά τό χρεωστικό γραμμάτιο πού ἦταν εἰς βάρος μας καί εἶχε γίνει ἀπό τίς διατάξεις τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου, τίς ὁποῖες ἦταν ἀδύνατο νά τηρήσουμε καί γι’ αὐτό εἴχαμε γίνει ἔνοχοι καί χρεωφειλέτες ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Καί τό γραμμάτιο αὐτό, πού ἦταν ἐναντίον μας, ὁ Κύριος τό ἔβγαλε ἀπ’ τή μέση καί τό κάρφωσε στό σταυρό, ὅπου μέ τό αἷμα του τό ἔσβησε. 15 Ἐκεῖ στό σταυρό ἔγδυσε τίς πονηρές ἀρχές καί ἐξου­σί­ες καί τίς διαπόμπευσε, τίς καταντρόπιασε φανερά μπρο­στά σ’ ὅλον τόν πνευματικό κόσμο καί ἔσυρε τούς δαίμονες νικημένους μέ θριαμβευτική πομπή. Καί τό πραγματοποίησε αὐτό ὁ Χριστός μέ τό σταυρό του, ὁ ὁποῖος ἔγινε γι’ αὐτόν θριαμβευτικό ἅρμα νικητῆ. 16 Ἀφοῦ λοιπόν οἱ διατάξεις τοῦ νόμου καταργήθηκαν, κανείς ἄς μή σᾶς κρίνει γιά φαγητά ἤ ποτά ἤ γιά δι­ατάξεις ἑορτῶν ἤ γιά τίς πρωτομηνιές ἤ τίς ἄλλες ἡμέ­ρες τῆς ἑβδομάδος. 17 Αὐτά εἶναι μιά ἁπλή σκιά τῆς πραγματικότητος πού ἐπρόκειτο νά ἔλθει στήν Καινή Διαθήκη. Καί ἡ πραγματικότητα αὐτή ἀπ’ τήν ὁποία ριχνόταν ἡ σκιά εἶναι ὁ Χριστός. 18 Κανείς ἄς μή σᾶς ἀποστερεῖ τό βραβεῖο σας, παριστάνοντας καί ἐπιδεικνύοντας μιά ψευδοταπεινοφρο­σύνη. Ἐπειδή δηλαδή θεωρεῖ τάχα τόν ἑαυτό του πολύ μικρό καί ἀνάξιο νά λατρεύει ἀπευθείας τόν Θεό, ἐπι­δίδεται σέ θρησκεία τῶν ἀγγέλων. Κανείς νά μή σᾶς ἐξαπατᾶ μέ τίς ἰδέες τῆς φαντασίας του, ὅτι μέ τήν ἀγγε­­­λοθρησκία αὐτή εἰσχωρεῖ δῆθεν καί ἐμβαθύνει σέ πράγ­μα­τα πού δέν ἔχει δεῖ. Αὐτός μές στήν πλάνη του καυχιέται καί ὑπερηφανεύεται, καθώς παρασύρεται ἀπ’ τούς λογισμούς τοῦ νοῦ του, ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπο­δου­­­­λω­­μένος στήν ἁμαρτία. 19 Καί δέν κρατᾶ αὐτός στερεά τήν κεφαλή, δηλαδή τόν Χριστό. Ἀπό αὐτόν (τόν Χριστό) ἀπευθείας καί χωρίς νά παρεμβάλλονται οἱ ἄγγελοι, ὁλόκληρο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τρέφεται καί εἰρηνεύει καί ἑνώνεται ἁρ­μο­νικά καί λαμβάνει τήν αὔξηση πού ἐνεργεῖ ὁ Θεός. Καί ὅλα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας συνδέονται μεταξύ τους καί ἐξαρτῶνται τό ἕνα ἀπό τό ἄλλο σάν νά ἔχουν ἀρ­θρώ­­­σεις καί νεῦρα, τένοντες καί μυῶνες. 20 Ἐάν λοιπόν πεθάνατε μαζί μέ τόν Χριστό καί ἐ­­­λευ­­­­­θερωθήκατε ἀπό τή στοιχειώδη καί ­πλανεμένη θρησκευ­­τική διδασκαλία τοῦ κόσμου, γιατί, σάν νά ζεῖ­τε ἀκό­­­μη μέ κοσμικά ἰδανικά καί ἐνδιαφέροντα, ἀνα­γκάζε­τε τόν ἑαυ­­τό σας νά δεχθεῖ τέτοια δόγματα καί προστάγματα πού σᾶς λένε οἱ ψευδοδιδάσκαλοι;