ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (30/9)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. γ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ς΄ 24-30)

24 πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλου­σίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν πα­ράκλησιν ὑμῶν. 25 οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε. οὐαὶ ὑμῖν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. 26 οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 27 Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀ­­­κούουσιν· ἀγαπᾶτε τοὺς ἐ­χ­θροὺς ὑμῶν, καλῶς ποι­εῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 28 εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑ­­­μᾶς. 29 τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλ­λην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴ­ροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χι­τῶνα μὴ κωλύσῃς. 30 παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

24 Ἀλίμονο ὅμως σέ σᾶς τούς πλουσίους, πού χρησιμο­ποιεῖτε ἐγωιστικά τόν πλοῦτο σας γιά νά ὑπηρετεῖτε τίς σαρκικές σας ἀνέσεις καί ἀπολαύσεις. Ἀλίμονό σας, διότι, ἀφοῦ στή ζωή αὐτή βρίσκετε πλήρη καί τέλεια πα­ρηγοριά στόν πλοῦτο, δέν μένει νά ἐλπίζετε τίποτε στήν ἄλλη ζωή. 25 Ἀλίμονο σέ σᾶς πού εἶστε χορτασμένοι ἀπό τίς σαρκικές ἀπολαύσεις καί ὡς μόνο σκοπό τῆς ζωῆς σας βάλατε τό «νά φᾶμε καί νά πιοῦμε». Διότι θά στερηθεῖτε τά πνευματικά ἀγαθά στήν ἄλλη ζωή καί θά πεινάσετε. Καί σέ σᾶς πού ἔχετε ὡς μοναδικό σκοπό τῆς ζωῆς σας τή σαρκική χαρά καί γελᾶτε τώρα ἀπό τίς διασκεδάσεις καί τίς ἀπολαύσεις τοῦ σαρκικοῦ σας βίου, οὐαί καί ἀλίμονό σας, διότι στήν ἄλλη ζωή θά πενθήσετε καί θά κλάψετε. 26 Ἀλίμονό σας ὅταν σᾶς ἐπαινέσουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, καί αὐτοί ἀκόμη πού γιά τίς κακές τους πράξεις εἶναι ἄξιοι ἐλέγχων. Ἀλίμονό σας, διότι τά ἴδια ἀκριβῶς ἔκα­ναν καί στούς ψευδοπροφῆτες οἱ πρόγονοι τῶν ση­με­ρι­νῶν Ἰουδαίων. Τούς ἐπευφημοῦσαν δηλαδή καί τούς ἐπι­­κροτοῦσαν ὅλοι, ἐπειδή ἐκεῖνοι τούς ἔλεγαν αὐτά πού τούς ἄρεσαν καί κολάκευαν τίς ἀδυναμίες τους προ­­­δί­δο­ντας τήν ἀλήθεια. 27 Σέ σᾶς ὅμως πού μέ ἀκοῦτε καί ἔχετε τή διάθε­ση νά ζεῖτε σύμφωνα μέ τήν ἀλήθεια, ἐπειδή θά ἀντι­με­τω­πίσετε πολλούς ἐπικριτές καί διῶκτες, σᾶς λέω νά ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας, νά εὐεργετεῖτε ἐκείνους πού σᾶς μισοῦν, 28 νά εὔχεσθε νά χαρίζει ὁ Θεός ἀγαθά καί νά ζητᾶτε τίς θεῖες εὐλογίες γιά ἐκείνους πού σᾶς καταριοῦνται, καί νά προσεύχεσθε γιά χάρη ἐκείνων πού σᾶς δυσ­φη­μοῦν καί μέ κάθε τρόπο σᾶς βλάπτουν. 29 Σ’ ἐκεῖνον πού σέ χτυπᾶ στό ἕνα σου μάγουλο πρόσφερέ του καί τό ἄλλο. Καί ἐκεῖνον πού θέλει νά σοῦ πάρει τό πανωφόρι σου μήν τόν ἐμποδίσεις νά σοῦ πά­­ρει καί τό πουκάμισό σου. (Ἡ ἀγάπη δηλαδή πρός τόν συνάνθρωπό σου πρέπει νά σέ κάνει ὑποχωρητικό πάντοτε καί νά σέ προθυμοποιεῖ νά παραιτεῖσαι ἀκόμη καί ἀπό τά πλέον νόμιμα δικαιώματά σου). 30 Καί στόν καθένα πού σοῦ ζητᾶ δίνε, ἀλλά πάντοτε μέ διάκριση πού θά διαπνέεται ἀπό εἰλικρινή ἀγάπη. Καί ἀπό ἐκεῖνον πού παίρνει τά δικά σου μήν ἀπαιτεῖς καί μήν κάνεις δικαστήρια γιά νά τά ξαναπάρεις.