ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (17/9)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. α΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λουκᾶ γ΄ 23-δ΄ 1)

23 Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρ­χόμενος, ὤν, ὡς ἐνομί­ζετο, υἱὸς Ἰωσήφ, τοῦ Ἡλί, 24 τοῦ Ματθάν, τοῦ Λευΐ, τοῦ Μελχί, τοῦ Ἰωαννᾶ, τοῦ Ἰωσήφ, 25 τοῦ Ματταθίου, τοῦ Ἀ­­­μώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἐσ­λίμ, τοῦ Ναγγαί, 26 τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματταθίου, τοῦ Σεμεΰ, τοῦ Ἰωσήχ, τοῦ Ἰωδᾶ, 27 τοῦ Ἰωαννάν, τοῦ Ρησᾶ, τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ Νηρί, 28 τοῦ Μελχί, τοῦ Ἀδδί, τοῦ Κωσάμ, τοῦ Ἐλμωδάμ, τοῦ Ἤρ, 29 τοῦ Ἰωσῆ, τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ Ἰωρείμ, τοῦ Ματθάτ, τοῦ Λευΐ, 30 τοῦ Συμεών, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰωνᾶ, τοῦ Ἐλιακείμ, 31 τοῦ Μελεᾶ, τοῦ Μαϊνάν, τοῦ Ματταθᾶ, τοῦ Νάθαν, τοῦ Δαυΐδ, 32 τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ Ὠβήδ, τοῦ Βοόζ, τοῦ Σαλμών, τοῦ Ναασσών, 33 τοῦ Ἀμιναδάβ, τοῦ Ἀ­ράμ, τοῦ Ἰωράμ, τοῦ Ἐσρώμ, τοῦ Φαρές, τοῦ Ἰούδα, 34 τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ, 35 τοῦ Σερούχ, τοῦ Ραγαῦ, τοῦ Φάλεκ, τοῦ Ἔβερ, τοῦ Σαλᾶ, 36 τοῦ Καϊνάν, τοῦ Ἀρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ, 37 τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ Ἐ­νώχ, τοῦ Ἰάρεδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καϊνάν, 38 τοῦ Ἐνώς, τοῦ Σήθ, τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Θεοῦ. 

γ΄ 1 Ἰησοῦς δὲ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγε­το ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὴν ἔ­­­ρημον.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

23 Καί αὐτός ὁ Ἰησοῦς, στόν ὁποῖο ἀναφέρονται τά θαυ­μαστά αὐτά σημεῖα, ἦταν περίπου τριάντα ἐτῶν ὅ­­­ταν ἄρχιζε τό ἔργο του. Καί ἦταν, ὅπως νόμιζαν οἱ Ἰου­δαῖοι, γιός τοῦ Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ἦταν γιός τοῦ Ἡλί, 24 πού ἦταν γιός τοῦ Ματθάν, πού ἦταν γιός τοῦ Λευΐ, πού ἦταν γιός τοῦ Μελχί, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωαννᾶ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωσήφ, 25 πού ἦταν γιός τοῦ Ματταθίου, πού ἦταν γιός τοῦ Ἀμώς, πού ἦταν γιός τοῦ Ναούμ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἐσλίμ, πού ἦταν γιός τοῦ Ναγγαί, 26 ὁ ὁποῖος ἦταν γιός τοῦ Μαάθ, πού ἦταν γιός τοῦ Ματταθίου, πού ἦταν γιός τοῦ Σεμεΰ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωσήχ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωδᾶ, 27 πού εἶχε πατέρα τόν Ἰωαννάν, ὁ ὁποῖος ἦταν γιός τοῦ Ρησᾶ, πού ἦταν γιός τοῦ Ζοροβάβελ, πού ἦταν γιός τοῦ Σαλαθιήλ, πού ἦταν γιός τοῦ Νηρί, 28 πού ἦταν γιός τοῦ Μελχί, πού ἦταν γιός τοῦ Ἀδδί, πού ἦταν γιός τοῦ Κωσάμ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἐλμωδάμ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἤρ, 29 πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωσῆ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἐλιέζερ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωρείμ, πού ἦταν γιός τοῦ Ματθάτ, πού ἦταν γιός τοῦ Λευΐ, 30 πού ἦταν γιός τοῦ Συμεών, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰούδα, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωσήφ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωνᾶ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἐλιακείμ, 31 πού ἦταν γιός τοῦ Μελεᾶ, πού ἦταν γιός τοῦ Μαϊνάν, πού ἦταν γιός τοῦ Ματταθᾶ, πού ἦταν γιός τοῦ Νάθαν, πού ἦταν γιός τοῦ Δαβίδ, 32 πού ἦταν γιός τοῦ Ἰεσσαί, πού ἦταν γιός τοῦ Ὠβήδ, πού ἦταν γιός τοῦ Βοόζ, πού ἦταν γιός τοῦ Σαλμών, πού ἦταν γιός τοῦ Ναασσών, 33 πού ἦταν γιός τοῦ Ἀμιναδάβ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἀράμ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωράμ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἐσρώμ, πού ἦταν γιός τοῦ Φαρές, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰούδα, 34 πού ἦταν γιός τοῦ Ἰακώβ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰσαάκ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἀβραάμ, πού ἦταν γιός τοῦ Θάρα, πού ἦταν γιός τοῦ Ναχώρ, 35 πού ἦταν γιός τοῦ Σερούχ, πού ἦταν γιός τοῦ Ραγαῦ, πού ἦταν γιός τοῦ Φάλεκ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἔβερ, πού ἦταν γιός τοῦ Σαλᾶ, 36 πού ἦταν γιός τοῦ Καϊνάν, πού ἦταν γιός τοῦ Ἀρ­φαξάδ, πού ἦταν γιός τοῦ Σήμ, πού ἦταν γιός τοῦ Νῶε, πού ἦταν γιός τοῦ Λάμεχ, 37 πού ἦταν γιός τοῦ Μαθουσάλα, πού ἦταν γιός τοῦ Ἐνώχ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰάρεδ, πού ἦταν γιός τοῦ Μαλελεήλ, πού ἦταν γιός τοῦ Καϊνάν, 38 πού ἦταν γιός τοῦ Ἐνώς, πού ἦταν γιός τοῦ Σήθ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἀδάμ, ὁ ὁποῖος δέν γεννήθηκε ἀπό κά­ποιον ἄνθρωπο, ἀλλά τόν ἔπλασε κατευθείαν ὁ Θεός.

γ΄ 1 Ὁ Ἰησοῦς λοιπόν, γεμάτος ἀπό Πνεῦμα Ἅγιον, ἐπέ­στρεψε ἀπό τόν Ἰορδάνη. Καί τό Ἅγιον Πνεῦμα τόν ὁδηγοῦσε μέ ἐσωτερική παρακίνηση στήν ἔρημο,