ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (4/9)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ιβ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. ς΄ 11-16)

11 Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται· 12 οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν· 13 τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς. 14 Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυ­γοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ συμφώνησις Χρι­στῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­τοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

11 Ἀνοίξαμε τό στόμα μας σέ σᾶς, Κορίνθιοι, καί σᾶς μιλοῦμε ἐλεύθερα καί μέ πολλή οἰκειότητα. Ἡ καρδιά μας ἔγινε πλατιά, γιά νά σᾶς περιλάβει ὅλους μέ τήν ἀγάπη της. 12 Δέν αἰσθάνεσθε σφίξιμο καθώς εἶστε μέσα στήν εὐ­ρύ­χω­ρη ἀπό ἀγάπη καρδιά μας. Πιέζεστε ὅμως μέσα στά δι­­­κά σας σπλάχνα, πού εἶναι στενά, διότι σᾶς λείπει ἡ ἀγάπη. 13 Δεῖξτε κι ἐσεῖς τήν ἴδια ἀγαθή διάθεση γιά νά ἀν­τα­­μείψετε τήν ἀγάπη μας. Σᾶς μιλῶ σάν παιδιά μου. Ἀνοῖ­ξτε κι ἐσεῖς διάπλατα τίς καρδιές σας μέ τήν ἀγάπη. 14 Μήν ἔχετε στενό σύνδεσμο μέ τούς ἀπίστους, μέ τούς ὁποίους δέν μπορεῖτε νά ἀποτελέσετε ταιριαστό ζευγάρι, ὥστε νά μπαίνετε στόν ἴδιο ζυγό μαζί τους. Διότι ποιά σχέση καί κοινωνία μπορεῖ νά ὑπάρχει μεταξύ δικαιοσύνης καί ἀνομίας; Καί ποιά ἐπικοινωνία μεταξύ φωτός καί σκότους; 15 Ποιά συμφωνία μπορεῖ νά γίνει μεταξύ τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Σατανᾶ; Ἤ ποιό μερίδιο μπορεῖ νά ἔχει ἕνας πιστός μ’ ἕναν ἄπιστο; 16 Καί πῶς μπορεῖ νά βρίσκονται μαζί στόν ἴδιο τόπο ὁ ναός τοῦ Θεοῦ καί τά εἴδωλα; Ναί· δέν ἔχουν καμία θέση τά εἴδωλα σέ σᾶς. Διότι ἐσεῖς εἶστε ναός τοῦ ζω­ντανοῦ Θεοῦ, ὅπως εἶπε στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Θεός ὅτι θά κατοικήσω μέσα τους καί θά περπατήσω ἀνά­με­σά τους, καί θά εἶμαι Θεός δικός τους κι αὐτοί θά εἶναι λαός μου.