Ἐγκαίνια ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυμάτων

«Παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου τε­λέσθηκαν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Κέντρου Γε­ρον­τολογίας καὶ Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως “Ὁ ἅγιος Πορφύριος” τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στὸ Δήλεσι Βοιωτίας.

Τὰ ἐγκαίνια τέλεσε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, κατόπιν προσ­κλήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ὁ ὁποῖος στὸν χαιρετισμό του μεταξὺ ἄλλων χαρα­κτήρισε τὸ κέντρο “ἑστία ἀγάπης, θαλπω­ρῆς, στοργῆς καὶ προσφορᾶς”.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπεσήμανε ὅτι “ὁραματιζόμαστε νὰ μὴν εἶναι μόνο ἕνας χῶρος ἀξιοπρεποῦς καὶ ἀρχοντικῆς διαβίωσης ἀν­θρώπων ποὺ βρίσκονται στὴ δύση τῆς ζωῆς τους, ἀλλὰ ἕνα σπίτι σὰν τὰ παραδοσιακὰ σπίτια τῆς πατρώας οἰκογενειακῆς μας παράδοσης: ἀνοικτὸ στὴν κοινωνία, στὶς νέες γενιές, στὰ παιδιά μας, στὰ ἐγγόνια μας, στὸ ζωηρὸ καὶ ἐλπιδοφόρο μέλλον τοῦ τόπου μας”.

Εὐχαρίστησε ὅλους τοὺς συνεργάτες καὶ δωρητὲς καὶ συμπλήρωσε ὅτι “μᾶς στηρίζει κυρίως ἡ εὐχὴ καὶ εὐλογία τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Πορφυρίου, ἁγιασμένου Κληρικοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τὸ παράδειγμα τοῦ ὁποίου ἀλλὰ καὶ οἱ πατρικές του συμβουλὲς καὶ ὑποδείξεις, σὲ ἀνύποπτο χρόνο, καρποφόρησαν καὶ μᾶς ὁδήγησαν στὴ σημερινὴ ἡμέρα”» («ecclesia.gr» 23-5-2019).

«Στὴν ὁμιλία του ὁ Οἰκουμενικὸς Πατρι­άρχης ἀναφέρθηκε στὴ σημασία τοῦ κέν­τρου, τὸ ὁποῖο – δυναμικότητας 64 κλινῶν – ἔχει στόχο τὴν παροχὴ ὑπηρεσιῶν ὅπως ἡ φιλοξενία, ἡ ἑστίαση, ἡ δημιουργικὴ ἀ­πασχόληση, ἡ ἐργοθεραπεία, ἡ ψυχολογι­κὴ ὑποστήριξη καὶ ἡ προληπτικὴ ἰατρικὴ σὲ ἡλικιωμένους καὶ μὴ ἔχοντας».

Στὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἑστίασε καὶ ὁ κ. Παυλόπουλος, λέγοντας ὅτι ἡ προσφορά της καλύπτει πολλὰ καὶ σημαντικὰ κενὰ ὡς πρὸς τὴν ἐπαρκὴ λειτουργία τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, στὰ ὁποῖα ἡ Πολιτεία μόνη δὲν θὰ ἦταν σὲ θέση νὰ ἀντεπεξέλθει» («Καθημερινὴ» 24-5-2019).

Λίγες ἡμέρες ἀργότερα (4-6-2019) μὲ τὴν παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια δύο Στεγῶν Ὑποστηριζομένης Διαβιώσεως τοῦ Ἱδρύματος «Μαρία Κόκκορη», τὸ ὁποῖο περιθάλπει «ἄτομα μὲ νοητικὴ ὑστέρηση ἢ σύνδρομο Down», ὑπάγεται δὲ καὶ αὐτὸ στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν.

Τὰ λαμπρὰ αὐτὰ συγκροτήματα εἶναι καρποὶ τῆς ἔμπρακτης φιλανθρωπίας, τὴν ὁποία ἀσκεῖ ἡ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ ἐμπνευστὴ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο Β΄, ὁ ὁποῖος συνεργάζεται μὲ πολλοὺς φορεῖς τοῦ ἰδιωτικοῦ καὶ τοῦ δημόσιου τομέα γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ποιμνίου του. Στοὺς χαλεποὺς καιροὺς ποὺ διέρχεται σήμερα ἡ πατρίδα μας, τὰ συγκεκριμένα ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα ἂς ἀποτελοῦν ἀξιομίμητα ὑποδείγματα χριστιανικῆς ἀγάπης.