Σφαγὴ σὲ Κατηχητικὸ Σχολεῖο

Ἐπὶ πολλὰ χρόνια τώρα ἡ Συρία σπαράσσεται ἀπὸ πολέμους, ποὺ ὑποκινοῦνται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ ξένες δυνάμεις γιὰ τὰ συμφέροντά τους. Μόλις ὅμως κόπασαν κά­πως οἱ πολεμικὲς ἐχθροπραξίες καὶ ἄρχισε τὸ Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, στὸ ὁποῖο ὑπάγεται ἡ Συρία, νὰ ἐπιμελεῖται πιὸ συστηματικὰ καὶ ἐντατικὰ τὸ ποίμνιό του, ἄρχισε νέου εἴδους φρικτὸς πόλεμος στὴ χώρα.

Συγκεκριμένα, ὅπως μετέδωσε στὶς 14-5-2019 τὸ Διεθνὲς Πρακτορεῖο Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων «Ὀρθοδοξία», στὴ Σελευκούπολη τῆς Κεντρικῆς Συρίας, ποὺ ἔχει 20 χιλιάδες κατοίκους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 15 χιλιάδες εἶναι Χριστιανοί, τζιχαντιστὲς εἰσέβαλαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ θανάτωσαν 12 παιδιὰ τὴν ὥρα ποὺ παρακολουθοῦσαν μάθημα Κατηχητικοῦ Σχολείου.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔχει συγκλονίσει τὴν κοινὴ γνώμη. Οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις ἐκ­δηλώ­θηκαν ἀπὸ τοὺς Προκαθημένους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Εἰδικότερα ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε στὶς 15-5-2019 θερμὸ Μήνυμα συμπαραστάσεως στὸν Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννη, στὸ ὁποῖο ἐξέφραζε τὸν ἀποτροπιασμό του γιὰ τὶς πράξεις βίας ἐναντίον ἀθώων θυμάτων.

Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος ἀπέστειλε ἀμέσως θερμὸ συλλυπητήριο Γράμμα πρὸς τὸν Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννη, στὸ ὁποῖο ἐξέφραζε τὰ θερμά του συλλυπητήρια πρὸς τὸν Πατριάρχη καὶ τὸν εὐσεβὴ συριακὸ λαό, συγχρόνως δὲ τὴν εὐχή του, «ὅπως ὁ Ἀναστὰς Κύριος Ἰησοῦς κατατάξῃ τὰ παιδία ἐν σκηναῖς Ἁγίων μαρτύρων, ἡ δὲ Παναγία Θεοτόκος, ἡ Ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισμένων, παραμυθήσῃ πάντας Ὑμᾶς».
Ὁ δὲ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀ­θηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος μεταξὺ τῶν ἄλλων τόνισε: «Μετὰ βαθυτάτου πόνου ψυχῆς ἐπληροφορήθημεν περὶ τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου τῆς Σελευκουπόλεως, κατὰ τὴν διάρκειαν λειτουργίας τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου… Διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν διαπιστοῦμεν τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα τοῦ θρησκευτικοῦ μίσους, ὅπερ τυφλοῖ τὸν ἀνθρώπινον νοῦν καὶ καθιστᾷ τὸν ἄνθρωπον δαιμονιώδη, ἱκανὸν ἵνα σκορπίζῃ τὸν θάνατον καὶ τὴν ἀνείπωτον θλῖψιν».

Τί ἄλλο νὰ προσθέσουμε ἐμεῖς στὰ ὅσα θεοφώτιστα δήλωσαν οἱ ἅγιοι Προκαθήμενοι; Αὐτὸ εἶναι τὸ Ἰσλάμ. Νομίζουν μάλιστα οἱ φανατικοὶ Μωαμεθανοὶ ὅτι, ὅσο περισσότερους ἀπίστους σφάξουν, τόσο καλύτερη θέση θὰ ἔχουν στὸν Παράδεισο. Ἄλλωστε στὰ 400 χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, ποτιζόταν ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη τὸ χῶμα τῆς Ἑλλάδος μας ἀπὸ τὰ αἵματα τῶν Ἑλληνόπουλων, ποὺ τὰ ἔσφαζαν σὰν πρόβατα οἱ Ἀγαρηνοί. Ἡ φρικτὴ καὶ ἀποτρόπαια ἱστορία δυστυχῶς συνεχίζεται, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ τὴν ἀνακόψει κανεὶς Διεθνὴς Ὀργανισμός.

Περιοδικό «Ὁ Σωτήρ»