ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (11/2)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. λγ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Πέτρ. β΄ 21-γ΄ 9)

21 εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑ­πὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπο­λιμπά­νων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνε­σιν αὐτοῦ· 22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποί­ησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ· 23 ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως· 24 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν· οὗ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἰάθητε. 25 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενα, ἀλλ’ ἐπεστρά­φητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 

γ΄ 1 Ὁμοίως αἱ γυναῖκες ὑπο­τασ­σόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσι τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται, 2 ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν. 3 ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύ­σεως ἱματίων κόσμος, 4 ἀλλ’ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφ­θάρτῳ τοῦ πραέος καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές. 5 οὕτω γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 6 ὡς Σάρρα ὑπήκουσε τῷ Ἀβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα· ἧς ἐγενήθητε τέκνα· – ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν. 7 Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοι­κοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ συγκληρονόμοι χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προ­σευχὰς ὑμῶν. 8 Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμό­φρονες, συμπαθεῖς, φιλά­δελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλό­φρονες, 9 μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

21 Γι’ αὐτό ἄλλωστε σᾶς κάλεσε ὁ Θεός, γιά νά κάνετε τό καλό καί νά εὐεργετεῖτε, κι ὅταν ἀκόμη παραγνωρίζεστε καί ὑποφέρετε ἄδικα. Διότι κι ὁ Χριστός ἔπαθε γιά χάρη σας, χωρίς νά φταίξει σέ τίποτε, κι ἄφησε σέ σᾶς παράδειγμα τέλειο πρός μίμηση, γιά νά ἀκολουθήσετε ἀκριβῶς πάνω στά ἴχνη του. 22 Αὐτός δέν ἔκανε ποτέ καμία ἁμαρτία, οὔτε βρέθηκε δόλος ἤ ψέμα στό στόμα του. 23 Αὐτός, ἐνῶ τόν χλεύαζαν καί τόν ἔβριζαν, δέν ἀντα­­πέδιδε τίς βρισιές τους. Ἐνῶ ὑπέφερε ἄδικα, δέν φο­­βέ­ριζε μέ ἐκδικητικές ἀπειλές ἐκείνους πού τόν ἀδι­κοῦ­­σαν, ἀλλά ἀνέθετε τόν ἑαυτό του στό Θεό Πατέρα, πού πά­ντοτε κάνει δίκαιη κρίση. 24 Αὐτός βάστασε ὁ ἴδιος ἐπάνω του τίς ἁμαρτίες μας καί πρόσφερε μέ τό σῶμα του θυσία γι’ αὐτές στό σταυ­ρό. Καί πρόσφερε τή θυσία του αὐτή, προκειμένου ἐμεῖς νά ἀπελευθερωθοῦμε καί νά ἀποξενωθοῦμε ἀπό τίς ἁμαρτίες καί νά ζήσουμε στό ἑξῆς γιά τή δικαιοσύνη καί τήν ἀρετή. Μέ τίς πληγές του γιατρευτήκατε. 25 Διότι κάποτε ἤσασταν ἄρρωστοι πνευματικά. Ἤσα­σταν σάν πρόβατα πού πλανῶνταν. Ἀλλά τώρα γυρί­σατε πίσω στόν ποιμένα καί ἄγρυπνο φρουρό τῶν ψυ­­­­­­χῶν σας.

γ΄ 1 Ἂς ἔλθω τώρα καί στά οἰκογενειακά σας καθήκοντα. Παρόμοια οἱ γυναῖκες νά ὑποτάσσεσθε στούς συζύγους σας, ὥστε κι ἄν μερικοί ἀπ’ αὐτούς δέν πιστεύουν στό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, νά τούς κερδίσετε στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ χωρίς διδασκαλίες καί κηρύγματα, ἀλλά μόνο μέ τήν ἐνάρετη συμπεριφορά πού θά τούς δείχνετε. 2 Ὅταν δηλαδή οἱ ἄνδρες σας ἀντιληφθοῦν καλά στίς διάφορες περιστάσεις τήν ἁγνή καί ἁγία συμπεριφορά σας ἡ ὁποία θά ἐμπνέεται ἀπό τό φόβο τοῦ Θεοῦ, θά κερδηθοῦν στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. 3 Ἐσεῖς οἱ γυναῖκες σύζυγοι νά στολίζεστε ὄχι μέ ἐξω­τε­ρικά στολίδια: Μήν πλέκετε δηλαδή πε­ρίτεχνα τά μαλλιά σας, οὔτε νά φορᾶτε χρυσά κοσμή­ματα ἤ νά ντύνεστε μέ πολυτελή ροῦχα. 4 Ἀντιθέτως νά ἔχετε ἐσωτερικά στολίδια. Νά ἔχετε δηλαδή ὡς στόλισμα τόν κρυφό καί ἀφανή στά σωματικά μάτια ἐσωτερικό ἄνθρωπο τῆς καρδιᾶς, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς κόσμημα καί ἄφθαρτο στολισμό τό πράο καί ὑπο­μονετικό καί ἥσυχο πνεῦμα. Αὐτό τό πνεῦμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἔχει μεγάλη ἀξία καί εἶναι πολυτελές. 5 Αὐτόν τόν πνευματικό στολισμό νά ἔχετε καί νά ἐπι­δι­ώκετε οἱ χριστιανές σύζυγοι. Διότι ἔτσι κάποτε, στήν ἐπο­χή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, καί οἱ ἅγιες γυναῖκες πού στή­ριζαν τίς ἐλπίδες τους στό Θεό καί τίς ὑποσχέσεις του στόλιζαν τόν ἑαυτό τους μέ τήν ὑπακοή πού ἔδει­χναν στούς ἄνδρες τους. 6 Ὅπως ἡ Σάρρα ἔδειξε ὑπακοή στόν Ἀβραάμ καί τόν ὀνό­μαζε ἀπό σεβασμό κύριό της. Αὐτῆς τῆς Σάρρας γί­­­νατε πνευματικά παιδιά μέ τό νά κάνετε ἀγαθοεργίες καί νά διώχνετε ἀπό τίς καρδιές σας κάθε φόβο καί ἀνη­συ­­χία γιά τήν ὑγεία καί τή ζωή τοῦ συζύγου σας καί τῶν παιδιῶν σας, καί γενικῶς μέ τό νά ἀναθέτετε μέ ἐμπι­­­­­­­στοσύνη κάθε θέμα τῆς οἰκογενείας σας στή θεία πρό­­­­­­νοια. 7 Οἱ ἄνδρες ὁμοίως νά συγκατοικεῖτε καί νά συζεῖτε μέ τίς γυναῖκες σας μέ σωφροσύνη καί σύνεση. Ἡ φρό­νηση καί ἡ σύνεση αὐτή ἀπαιτεῖ νά τιμᾶτε τίς συ­ζύ­­γους σας ἀποφεύγοντας κάθε βιαιότητα καί δείχνο­ντας ἀνε­κτι­κότητα. Καί μήν ξεχνᾶτε ὅτι ἡ γυναίκα εἶναι σκεῦ­ος ἀσθενέστερο καί πολύ εὔκολα πληγώνεται, δειλιάζει καί ἀπελπίζεται. Νά φέρεσθε ἔτσι, διότι οἱ γυ­ναῖ­κες σας εἶ­ναι καί συγκληρονόμοι τῆς αἰώνιας ζωῆς πού χα­ρίζει ὁ Θεός· ἀλλά κι ἐπειδή πρέπει νά προλαβαίνετε κάθε ψυχρότητα μεταξύ σας, γιά νά μήν παρεμποδίζονται οἱ κοινές προσευχές σας. 8 Τελικῶς λοιπόν σᾶς προτρέπω νά ἔχετε ὅλοι τά ἴδια φρονήματα πίστεως καί ἐλπίδος· νά συμπαθεῖτε τούς ἀδελφούς σας συμμετέχοντας στίς λύπες καί τίς χαρές τους· νά ἀγαπᾶτε ἀδελφικά ὅλους τούς γύρω σας Χριστιανούς· νά ἔχετε σπλαχνική καί τρυφερή καρδιά· νά εἶστε περιποιητικοί, καλοσυνάτοι καί εὐγενεῖς. 9 Νά μήν ἀνταποδίδετε τό κακό μέ τό κακό ἤ τό χλευασμό καί τήν εἰρωνεία μέ τόν ἴδιο τρόπο. Ἀντίθετα νά εὔχεσθε τό καλό στό Θεό γιά κείνους πού σᾶς ἀδικοῦν καί νά τούς σκορπίζετε εὐλογίες, γνωρίζοντας ὅτι γι’ αὐτό κληθήκατε ἀπό τόν Θεό, γιά νά κληρονομήσετε εὐλογία κι ὄχι κα­τάρα. Πῶς λοιπόν ἐσεῖς εἶναι δυνατόν νά καταριέστε τούς ἄλλους, ἀφοῦ ὁ Θεός δέν σᾶς καταριέται;