Κατάργηση τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὰ Σχολεῖα

Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἀνέλαβε τὸ Ὑ­πουργεῖο, προβαίνει διαρκῶς σὲ ἀλλαγές. Ἀναβαθμίζει τὰ ΤΕΙ δημιουργώντας προβλήματα σὲ πολλοὺς καθηγητὲς Παν­επιστημίων κλπ. κλπ.

Ἡ τάση του γιὰ ἀλλαγὲς δὲν ἄφησε ἀνέγγιχτη οὔτε τὴ σχολικὴ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, μὲ τὴν ὁποία ἐπὶ δύο σχεδὸν αἰῶνες εἶχαν γαλουχηθεῖ τὰ Ἑλληνόπουλα ὅλων τῶν ἐποχῶν. Μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφαση τὴν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν φέτος δὲν θὰ γίνει «οὔτε ἑορταστικὴ ἐκδήλωση, οὔτε σχετικὴ ὁμιλία, οὔτε ἐκκλησιασμός», σὰν νὰ εἶναι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, γράφει διαμαρτυρόμενος ἐντονότατα γιὰ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος, «ξένο σῶμα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία. Ἀπόβλητοι, ἄχρηστοι, ἀνυπόληπτοι, ξεχασμένοι, σὲ περιφρόνηση».

Καὶ συνεχίζει ὁ Σεβασμιώτατος: «Ποῖοι; Οἱ Τρεῖς ̔̔μέγιστοι φωστῆρες τῆς τρισηλίου θεότητος’’, οἱ ἐξαιρετικὲς προσωπικότητες τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων καὶ τῆς παιδείας, μὲ τὴν σπάνια μόρφωση, τὴν πολύπλευρη γνώση καὶ τὸ ἦθος, ποὺ τὰ συγγράμματά τους ἀποτελοῦν ἀκένωτη πηγὴ σοφῶν διδαγμάτων. Οἱ Βασίλειος ὁ Μέγας, ὁ φιλοσοφικότερος νοῦς Γρηγόριος, ὁ Δημοσθένης τῆς Ἐκκλησίας Χρυσόστομος, οἱ πιὸ γνήσιοι ἄνθρωποι, οἱ Οἰκουμενικοὶ Διδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀνοικτοὺς ὁρίζοντες στὴ σκέψη καὶ ἀγωγή.

Διερωτᾶται κανείς: Τὰ παιδιά μας δηλαδὴ δὲν ἔχουν τίποτα νὰ διδαχθοῦν γιὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς τους ἀπὸ τὶς πολυ­ταλαντοῦχες αὐτὲς μορφὲς τοῦ κόσμου τοῦ πνεύματος; Γιατί τοὺς μεγάλους αὐ­τοὺς θεοφόρους Πατέρες τοὺς ἀποκλείουμε ἀπὸ τὴν γενικότερη παιδεία τῶν νέων μας; Ὅταν ξένα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα ἀναζητοῦν τοὺς δικούς μας Τρεῖς Ἱεράρχες, τοὺς μεταφράζουν, τοὺς μελετοῦν καὶ προσπαθοῦν νὰ κατανοήσουν τὰ σοφὰ μηνύματά τους, ἐμεῖς ἐπιτρέπεται νὰ τοὺς θέτουμε στὸ περιθώριο;»

Ἑνώνουμε κι ἐμεῖς τὴ φωνή μας μὲ τὴ φωνὴ θλίψεως καὶ διαμαρτυρίας τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τοὺς ἁρ­μοδίους νὰ διορθώσουν ἀμέσως τὸ λάθος τους καὶ νὰ ἐπανατοποθετήσουν τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴ θέση ποὺ τῆς πρέπει. Τὴν ἔχουν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τὰ παιδιά μας.