ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (19/1)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σάβ. ιδ΄ ἑβδ. Ματθ. (Ματθ. κγ΄ 1-12)

Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μα­θη­ταῖς αὐτοῦ 2 λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως­ κα­­θέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. 3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπω­σιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι. 4 δεσμεύουσι γὰρ φορτία βα­ρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δα­κτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά. 5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. πλατύνου­σι γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων αὐτῶν, 6 φιλοῦσι δὲ τὴν πρωτο­κλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς 7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ραββὶ ραββί. 8 ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ραββί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ δι­­δάσκαλος, ὁ Χριστός· πάν­τες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. 9 καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 10 μηδὲ κληθῆτε καθηγη­ταί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός. 11 ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος. 12 ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Τότε ὁ Ἰησοῦς μίλησε πρός τά πλήθη τοῦ λαοῦ καί τούς μαθητές του 2 καί εἶπε: Πάνω στή διδασκαλική ἕδρα τοῦ Μωυσῆ κάθισαν οἱ νομοδιδάσκαλοι καί οἱ Φαρισαῖοι. 3 Ὅλα λοιπόν ὅσα μέ βάση τό νόμο θά σᾶς ποῦν αὐτοί νά τηρεῖτε, νά τά τηρεῖτε καί νά τά κάνετε. Μήν κάνετε ὅμως σύμφωνα μέ τά ἔργα τους καί τό παράδειγμά τους. Διότι λένε βέβαια καί διδάσκουν τήν ἀλήθεια τοῦ νόμου, δέν πράττουν ὅμως σύμφωνα μ’ αὐτήν. 4 Μέ ἄλλα λόγια σφιχτοδένουν φορτία βαριά, πού δύσκολα σηκώνονται, καί τά φορτώνουν στούς ὤ­μους τῶν ἀνθρώπων, αὐτοί ὅμως δέν θέλουν οὔτε μέ τό δάχτυλό τους νά τά κινήσουν. Μέ τίς δικές τους δηλαδή γνῶμες καί παραδόσεις μετέβαλαν τό νόμο σέ βαρύ φορ­τίο, τό ὁποῖο φορτώνουν στούς ἄλλους, ἐνῶ αὐτοί οὔ­τε κἄν τό ἀγγίζουν, διότι βρίσκουν τρόπους νά ξεφεύγουν ἀπ’ τίς ὑποχρεώσεις αὐτές πού ἐπιβάλλουν στούς ἄλλους. 5 Κι ὅλα τά ἔργα τους τά κάνουν γιά νά τούς βλέπουν οἱ ἄνθρωποι καί νά τούς ἐπαινοῦν. Διότι κατασκευάζουν πλατιά τά φυλαχτά πού κρεμοῦν στά χέρια τους ἤ δένουν στά μέτωπά τους, καί μεγαλώνουν τίς ἄκρες τῶν ρούχων τους, ὥστε νά γίνονται περίβλεπτοι ὡς ἄν­θρωποι εὐσεβεῖς, καθώς τά φυλαχτά τους καί τά κράσπεδά τους ὑπενθυμίζουν διαρκῶς τό νόμο τοῦ Θεοῦ. 6 Ἀγαποῦν ἐπιπλέον τήν πρώτη θέση στά δεῖπνα καί τά πρῶτα καθίσματα στίς συναγωγές 7 καί τούς σεβαστικούς χαιρετισμούς στίς ἀγορές, καί θέλουν νά τούς φωνάζουν οἱ ἄνθρωποι: διδάσκαλε, διδάσκαλε. 8 Ἐσεῖς ὅμως μή δεχθεῖτε νά σᾶς ὀνομάσουν οἱ ἄν­θρω­ποι ραββί, δηλαδή διδάσκαλε. Διότι ἕνας εἶναι ὁ διδάσκαλός σας, ὁ Χριστός· ὅλοι ἐσεῖς εἶστε ἀδελφοί. 9 Καί κανέναν ἐπάνω στή γῆ νά μήν τόν ὀνομάσετε πατέρα σας μέ κύρος καί ἐξουσία ἀπεριόριστη καί ἀπό­λυ­τη. Διότι ἕνας εἶναι ὁ Πατέρας σας, ἐκεῖνος πού εἶναι στούς οὐρανούς. 10 Οὔτε νά ὀνομασθεῖτε καθηγητές, διότι ἕνας εἶναι ὁ καθηγητής σας, πού μέ τή διδασκαλία του σᾶς ὁδη­γεῖ στή σωτηρία, ὁ Χριστός. 11 Κι ἐκεῖνος πού ἀνάμεσά σας εἶναι μεγαλύτερος στή γνώση καί στό ἀξίωμα πρέπει νά ὑπηρετεῖ τούς ἄλ­λους, κι ἔτσι νά γίνεται μέ κάθε τρόπο χρήσιμος καί ὠφέ­λιμος σ’ αὐτούς. 12 Ἐκεῖνος ὅμως πού θά ὑψώσει τόν ἑαυτό του καί θά μετα­χει­­ρισθεῖ τούς ἄλλους ὡς κατωτέρους του, θά τα­­­πεινωθεῖ καί θά ἐξευτελισθεῖ. Ἐνῶ ἐκεῖνος πού θά τα­πεινώσει τόν ἑαυτό του μέ τό νά γίνει μέ τή χριστι­α­νική ἀγάπη δοῦλος καί ὑπηρέτης τῶν ἄλλων, θά ἀνυ­ψω­θεῖ ἀπό τόν Θεό καί θά δοξασθεῖ.