ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (12/1)

Εὐαγγέλιον: Σαββάτου μετά τά Φῶτα (Ματθ. δ΄ 1-11)

Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου, 2 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσ­­­σαράκοντα καὶ νύκτας τεσ­­σαράκοντα ὕστερον ἐπείνασε. 3 καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· γέγραπται, οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ. 5 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ 6 καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 7 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου. 8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν 9 καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀπό ἐσωτερική παρακίνηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁδηγήθηκε στήν ἔρημο, γιά νά ἀν­­τι­μετωπίσει πειρασμούς τοῦ διαβόλου καί νά ἀγω­νισθεῖ νικηφόρα ἐναντίον του. 2 Κι ἀφοῦ νήστεψε σαράντα ἡμέρες καί νύχτες συνεχῶς, χωρίς νά φάει τίποτε τήν περίοδο αὐτή, ὕστερα πείνασε. 3 Τότε λοιπόν τόν πλησίασε ὁ διάβολος, αὐτός πού ἔχει ὡς ἔργο του νά πειράζει καί νά σπρώχνει τόν ἄν­θρω­πο στήν ἁμαρτία, καί τοῦ εἶπε: Ἐάν εἶσαι υἱός τοῦ Θε­οῦ, ὅπως μαρτύρησε ἡ φωνή πού ἀκούστηκε στόν Ἰορ­δάνη ποταμό, δεῖξε το μέ θαῦμα. Πές οἱ πέτρες αὐτές νά γίνουν ἄρτοι. 4 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως τοῦ ἀποκρίθηκε: Εἶναι γραμμένο στό Δευτερονόμιο ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν θά διατηρηθεῖ στή ζωή μόνο μέ τόν ἄρτο, ἀλλά μέ κάθε προσταγή πού θά ἐξέλθει ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν τό πεῖ ὁ Θεός, καί χωρίς τροφή ἀκόμη θά ζήσει ὁ ἄνθρωπος. 5 Τότε ὁ διάβολος τόν πῆρε καί τόν ὁδήγησε στήν ἁγία πόλη Ἱερουσαλήμ διασχίζοντας τόν ἀέρα· καί τόν ἔστησε ὄρθιο στό γεῖσο τῆς στέγης τοῦ ναοῦ, πού ἦταν τό­σο ψηλά ὥστε νά ζαλίζεται κανείς ἀπό ἐκεῖ βλέποντας πρός τά κάτω, 6 καί τοῦ λέει: Ἐάν εἶσαι υἱός τοῦ Θεοῦ, ρίξε τόν ἑαυτό σου κάτω, γιά νά ἀποδειχθεῖ φανερά σ’ ὅλους ἡ ἀγάπη καί ἡ προστασία τοῦ οὐράνιου Πατέρα σου. Διότι ἔχει γραφεῖ στούς Ψαλμούς ὅτι ὁ Θεός θά δώσει γιά σένα ἐντολή στούς ἀγγέλους του κι αὐτοί θά σέ σηκώσουν στά χέρια τους, γιά νά μή χτυπήσεις τό πόδι σου σέ πέτρα καί σοῦ συμβεῖ ἡ παραμικρή βλάβη. 7 Ὁ Ἰησοῦς τότε τοῦ εἶπε: Ναί· ἀλλά ἔχει γραφεῖ πάλι: Δέν θά ἐκθέσεις σέ κίνδυνο τόν ἑαυτό σου, γιά νά δοκιμάσεις καί νά βεβαιωθεῖς ἔμπρακτα ἐάν θά σέ προστατεύσει ὁ Κύριος καί Θεός σου. 8 Πάλι πῆρε ὁ διάβολος τόν Ἰησοῦ καί τόν μετέφερε σ’ ἕνα πολύ ψηλό βουνό, καί τοῦ ἔδειξε πανοραμικά ὅλα τά βασίλεια τοῦ τότε κόσμου, καί τά πλούτη καί τή μεγαλοπρέπεια τῶν πόλεών τους καί τό πλῆθος τῶν κατοίκων τους καί ὅλη τή δόξα τους. 9 Καί τοῦ εἶπε: Ὡς ἄρχοντας καί κυρίαρχος τοῦ κόσμου αὐτοῦ θά σοῦ δώσω ὅλα αὐτά πού βλέπεις, ἐάν πέσεις στή γῆ καί μέ προσκυνήσεις, ἀναγνωρίζοντας ὅτι εἶμαι κύριός σου. 10 Τότε τοῦ εἶπε ὁ Ἰησοῦς: Φύγε ἀπό μπροστά μου, σατανά· διότι ἔχει γραφεῖ: Μόνο τόν Κύριο καί Θεό σου θά προσκυνήσεις, καί αὐτόν μόνο θά λατρεύσεις. 11 Τότε τόν ἄφησε ἀνενόχλητο ὁ διάβολος. Καί ἰδού, ἄγγελοι ἦλθαν κοντά στόν Ἰησοῦ καί τόν διακονοῦσαν προσφέροντας σ’ αὐτόν τίς ὑπηρεσίες τους.