ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (8/12)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σάβ. κη΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. α΄ 16-23)

16 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν μνείαν ὑμῶν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προ­σευχῶν μου, 17 ἵνα ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀπο­καλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐ­τοῦ, 18 πεφωτισμένους τοὺς ὀφ­θαλ­μοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν, εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, καὶ τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐ­τοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, 19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, 20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκ­ρῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπου­ρανίοις 21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι· 22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐ­τὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, 23 ἥτις ἐστὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

16 δέν παύω νά εὐχαριστῶ τόν Θεό γιά σᾶς καί νά μνημονεύω τά ὀνόματά σας στίς προσευχές μου. 17 Καί ζητῶ σ’ αὐτές, ὁ Θεός τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Πατήρ στόν ὁποῖο ἀνήκει ἡ δόξα, νά σᾶς δώσει πνευματικό χάρισμα σοφίας καί φανερώσεως τῶν θείων ἀληθειῶν, γιά νά φωτισθεῖτε καί νά λάβετε κατά τό δυνατόν τέλεια γνώση τῆς ἀγαθότητός του καί τοῦ ἄπειρου μεγαλείου του. 18 Ζητῶ νά σᾶς δώσει φωτισμένα τά μάτια τῆς ψυχῆς σας, γιά νά γνωρίζετε ποιά καί πόσα εἶναι τά ἀγαθά πού ἐλπίζουμε καί μᾶς κάλεσε ὁ Θεός νά ἀπολαύσουμε, καί ποιό εἶναι τό πλούσιο μεγαλεῖο τῆς δόξας πού ὁ Θεός ὅρισε ὡς κληρονομιά τῶν Χριστιανῶν. 19 Νά γνωρίσετε ἀκόμη καί πόσο ἀφάνταστα καί ὑ­­­περ­βολικά μεγάλη εἶναι ἡ δύναμή του, μέ τήν ὁποία ἐνι­­­σχύει καί βοηθᾶ ἐμᾶς πού πιστεύουμε. Εἶναι ἡ δύνα­μη αὐτή ἀνάλογη μέ τήν ἐνέργεια τῆς παντοδύναμης ἰσχύ­ος του, 20 τήν ὁποία φανέρωσε δραστική στόν Ἰησοῦ Χριστό, ὅταν τόν ἀνέστησε ἀπό τούς νεκρούς καί τόν ἔβαλε νά καθίσει στά δεξιά του ἐπάνω στά ἐπουράνια. 21 Τόν ἔβαλε νά καθίσει πολύ ὑψηλότερα ἀπό τά ἀγ­­γε­λικά τάγματα, πιό πάνω ἀπό κάθε ἀρχή καί ἐξου­σία καί δύναμη καί κυριότητα, καί ἀπό κάθε ὄνομα τι­μημένο πού ὑπάρχει ὄχι μόνο στόν αἰώνα αὐτό ἀλλά καί στόν μέλλοντα. 22 Καί ὅλα τά ὑπέταξε κάτω ἀπό τά πόδια του. Καί αὐτόν πού τόσο πολύ ὕψωσε, τόν ἔδωσε στήν Ἐκ­κλη­σία ὡς κεφαλή καί ὑπέρτατο ἀρχηγό, πάνω ἀπ’ ὅλα ὅσα ὑπάρχουν μέσα σ’ αὐτή. 23 Ἡ Ἐκκλησία αὐτή εἶναι τό σῶμα του, τό συμπλήρωμα τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀνθρώπου· συμπλήρωμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ὡς Θεός γεμίζει τά πάντα ἱκανο­ποιώντας ὅλες τίς ἀνάγκες τους, καί παρέχει σέ κάθε δημιούργημά του ὅ,τι τοῦ χρειάζεται.