Οἱ Ἕλληνες εἴμαστε οἱ πιὸ πιστοὶ στὸν Θεὸ Εὐρωπαῖοι

Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ μεγάλη ἔρευνα τοῦ ἀμερικανικοῦ ὀργανισμοῦ δημοσκοπήσεων «Pew Research Center», ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς 31 Ὀκτωβρίου 2018, οἱ Ἕλληνες πιστεύουν ὅτι «ναί, ὑπάρχει Θεός». Ξεπερνοῦν μάλιστα στὸ θέμα αὐτὸ καὶ αὐτοὺς τοὺς Ρώσους. Ἔτσι ἐνῶ τὸ ποσοστὸ τῶν Ἑλλήνων ποὺ πιστεύουν στὸ Θεὸ εἶναι 92%, τὸ ποσοστὸ τῶν πιστῶν Ρώσων εἶναι 75%. Τὸ μικρότερο ποσοστὸ πιστῶν στὸ Θεὸ κατοίκων (36%) ἔχει ἡ Σουηδία.

Ἡ ἔρευνα αὐτὴ διεξήχθη σὲ 34 συνολικὰ κράτη τῆς Δυτικῆς, Κεντρικῆς καὶ Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καὶ ἐρωτήθηκαν 56.000 ἐνήλικοι Εὐρωπαῖοι.

Ἔχουμε ὅμως καὶ ἄλλη διάκριση: Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τέταρτη ἀνάμεσα σὲ 34 χῶρες τῆς Εὐρώπης στὸ πεδίο τῆς ταυτίσεως τῆς θρησκείας μὲ τὴν ἐθνικὴ ταυτότητα. Τὸ 76% τῶν Ἑλλήνων θεωρεῖ ὅτι τὸ νὰ εἶσαι Χριστιανὸς σημαίνει πὼς εἶσαι ἀληθινὸς Ἕλληνας («Καθημερινὴ» 31-10-2018).

Νὰ ρωτήσουμε λοιπὸν ὅσους θεσπίζουν στὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τὸν οὐ­δετερόθρησκο χαρακτήρα τοῦ Κράτους: Λάβατε ὑπ’ ὄψιν σας αὐτὸ τὸ ποσοστὸ τῶν Ἑλ­λήνων, ποὺ διαφωνεῖ μαζί σας; Γνωρίζετε ἐπίσης τί εἶπε ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης; «Ὅταν πιάσαμε τὰ ἄρματα (γιὰ νὰ ἐλευθερώσουμε τὴν πατρίδα), πρῶτα εἴπαμε ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος».

Θὰ τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν ἡρώων προγόνων μας ποὺ θυσιάσθηκαν γιὰ νὰ γίνουμε κράτος ἐλεύθερο, μὲ τέτοιες ἀποφάσεις καὶ νομοσχέδια. Ἑλλάδα χωρὶς Χριστὸ εἶναι ἀδύνατο νὰ σταθεῖ καὶ νὰ προοδεύσει. Δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει ἡ Ἑλλάδα χωρὶς οὐσιαστικὴ σχέση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ μαρτυρεῖ ἡ Ἱστορία. Τὸ ἴδιο ἐπιβεβαιώνουν καὶ τὰ πράγματα.