ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (30/10)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. κγ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Θεσ. α΄ 6-10)

6 καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ Κυρίου δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς Πνεύματος Ἁγίου, 7 ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπους πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ. 8 ἀφ’ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου· οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ, ἀλλὰ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἡμᾶς ἔχειν λαλεῖν τι· 9 αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγ­γέλλουσιν ὁποίαν εἴσο­δον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν Θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ, 10 καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ρυόμενον ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

6 Ἀλλά ἡ ἐκλογή σας ἀπό τόν Θεό φαίνεται καί ἀπό τή συμπεριφορά πού δείξατε. Κι ἐσεῖς δηλαδή γίνατε μι­μη­τές μας καί μιμητές τοῦ Κυρίου. Διότι δεχθήκατε τό λό­γο τοῦ Εὐαγγελίου μέσα σέ μεγάλη θλίψη, πού σᾶς τή δημιουργοῦσαν οἱ διωγμοί τῶν συμπολιτῶν σας πού δέν πίστεψαν. Καί τόν δεχθήκατε μέ τή χαρά πού δημιουργοῦσε στίς καρδιές σας τό Ἅγι­­­ον Πνεῦμα. 7 Τόσο πολύ μιμηθήκατε ἐμᾶς καί τόν Κύριο, ὥστε νά γί­νε­­τε ἐσεῖς τύπος καί παράδειγμα σ’ ὅλους τούς πιστούς τῆς Μακεδονίας καί τῆς Ἀχαΐας. 8 Γίνατε παράδειγμα σ’ ὅλους αὐτούς, διότι ἀπό σᾶς καί ἀπό τήν πόλη σας ἔχει διασαλπισθεῖ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὄχι μόνο στή Μακεδονία καί τήν Ἀχαΐα, ἀλλά καί σέ κάθε τόπο ἔχει διαδοθεῖ καί ἔχει φθάσει ἡ φήμη τῆς πίστεώς σας στό Θεό, ὥστε νά μήν ἔχουμε ἐμεῖς ἀνάγκη νά ποῦμε τίποτε γι’ αὐτήν. 9 Διότι αὐτοί οἱ ἴδιοι διηγοῦνται γιά μᾶς κάτω ἀπό ποιές ἐπικίνδυνες περιστάσεις ἤλθαμε σέ σᾶς καί πῶς ἐσεῖς, παρά τούς κινδύνους καί τίς ἀπειλές ἐκεῖνες πού δεχθήκατε, μέ ὅλη σας τήν καρδιά ἐγκαταλείψατε τά εἴδωλα καί ἐπιστρέψατε στόν ἀληθινό Θεό, γιά νά ὑπηρετεῖτε καί νά λατρεύετε ὄχι ἄψυχα εἴδωλα ἀλλά τόν ζωντανό καί ἀληθινό Θεό, 10 καί γιά νά περιμένετε ἀπό τούς οὐρανούς τόν Υἱό του, πού τόν ἀνέστησε ἀπό τούς νεκρούς, δηλαδή τόν Ἰη­­σοῦ Χριστό. Αὐτός θά μᾶς γλυτώσει ἀπό τήν ὀργή πού πρόκειται νά ἔλθει κατά τήν ἔσχατη Κρίση.