ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (29/10)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. κγ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Θεσ. α΄ 1-5)

Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκ­κλη­σίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ πατρὶ καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρή­νη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2 Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν ὑμῶν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, 3 ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ Κυρί­ου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ πα­τρὸς ἡμῶν, 4 εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπη­μένοι ὑπὸ Θεοῦ, τὴν ἐκλο­γὴν ὑμῶν, 5 ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολ­λῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγε­νήθημεν ἐν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ὁ Παῦλος καί ὁ Σιλουανός καί ὁ Τιμόθεος γράφουμε τήν ἐπιστολή αὐτή πρός τήν Ἐκκλησία τῶν Θεσσα­λονικέων, πού εἶναι ἑνωμένη μέ τόν Θεό Πατέρα καί τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Σᾶς εὐχόμαστε νά εἶναι σέ σᾶς ἡ χάρις καί ἡ εἰρήνη ἀπό τόν Θεό Πατέρα μας καί ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. 2 Εὐχαριστοῦμε πάντοτε τόν Θεό γιά τίς πνευματικές προόδους ὅλων σας, κάθε φορά πού σᾶς θυμόμαστε στίς προσευχές μας. 3 Δέν ξεχνοῦμε ποτέ, ἀλλά θυμόμαστε ἀκατάπαυστα τό ἔργο πού ἀποτελεῖ καρπό τῆς πίστεώς σας, καί τόν κόπο στόν ὁποῖο ὑποβληθήκατε ἐξαιτίας τῆς ἀγάπης σας, καί τήν ὑπομονή πού σᾶς ἐνέπνευσε ἡ ἐλπίδα σας στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Καί τά θυμόμαστε ὅλα αὐτά ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι καί Πατέρας μας. 4 Καί τόν εὐχαριστοῦμε, διότι γνωρίζουμε, ἀδελφοί ἀγαπημένοι ἀπό τόν Θεό, τήν ἐκλογή πού σᾶς ἔκανε. 5 Γνωρίζουμε ὅτι πράγματι εἶστε ἐκλεκτοί τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή τό Εὐαγγέλιο πού σᾶς κηρύξαμε δέν κηρύχθηκε μόνο μέ λόγο, ἀλλά καί μέ δύναμη πού ἔδινε καρ­πο­φορία στό λόγο, μέ Πνεῦμα Ἅγιον, τό ὁποῖο σᾶς με­τέ­­­­­­­­­δω­σε τά χαρίσματά του, καί μέ βεβαιότητα μεγάλη, τήν ὁποία γεννοῦσε στό ἐσωτερικό σας ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύ­­ματος. Καί ξέρετε πῶς συμπεριφερθήκαμε ἀνά­με­σά σας γιά νά σᾶς ὠφελήσουμε.