ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (13/9)

Ἀπόστολος: τῶν ἐγκαινίων, Σεπτ. 13 (Ἑβρ. γ΄ 1-4)

1 Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, 2 πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτόν, ὡς καὶ Μωϋσῆς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 3 πλείονος γὰρ δόξης οὗτος παρὰ Μωϋσῆν ἠξίωται, καθ’ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν. 4 πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δὲ τὰ πάντα κατασκευάσας Θε­ός.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Γι’ αὐτό, ἀδελφοί ἅγιοι, πού μετέχετε στήν κλήση πού σᾶς ἔκανε ὁ οὐράνιος Θεός γιά νά κληρονομήσετε τά ἐπουράνια ἀγαθά, γνωρίστε καλά ἐκεῖνον πού μᾶς ἀπέστειλε ὁ Θεός καί εἶναι ἀρχιερέας τῆς ὁμο­λο­γίας μας καί τῆς πίστεώς μας, τόν Ἰησοῦ Χριστό δηλαδή. 2 Αὐτός ἀποδείχθηκε ἀκριβής τηρητής τῆς ἐντολῆς πού τοῦ ἀνέθεσε ὁ Πατήρ, καί ἔχει γι’ αὐτό πλήρη τήν ἐμπι­στο­σύνη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τόν ἀνέδειξε ἀπό­στολο καί ἀρχιερέα, ὅπως καί ὁ Μωυσῆς φάνηκε πιστός σ’ ὅ­λον τόν ἰσραηλιτικό λαό, ὁ ὁποῖος ἀποτελοῦσε τό σπί­τι τοῦ Θεοῦ. 3 Γνωρίστε καλά ποιός εἶναι ὁ Ἰησοῦς. Διότι αὐτός ἔχει ἀξιωθεῖ μεγαλύτερη δόξα ἀπό τή δόξα τοῦ Μωυσῆ. Καί εἶναι τόσο μεγαλύτερη ἡ δόξα του αὐτή, ὅσο μεγαλύ­τερη τιμή καί ἀξία ἀπό τό σπίτι ἔχει ἐκεῖνος πού τό κατα­σκεύασε καί τό ἑτοίμασε. Ἐνῶ δηλαδή ὁ Μωυσῆς ἦταν μέ­λος τοῦ σπιτιοῦ, ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ δημιουργός καί οἰκο­δεσπότης τοῦ σπιτιοῦ αὐτοῦ. 4 Διότι κάθε σπίτι φτιάχνεται ἀπό κάποιον, ἐκεῖνος ὅμως πού δημιούργησε καί τακτοποίησε καί τόν θεοκρα­τικό οἶκο τοῦ Ἰσραήλ καί τό νέο οἶκο τῆς χριστιανικῆς Ἐκ­κλη­σίας, ἀλλά καί ὅλα τά κτίσματα, εἶναι ὁ Θεός.