ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (3/9)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ιε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Γαλ.  β΄ 11-16)

11 Ὅτε δὲ ἦλθε Πέτρος εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. 12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλε καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς. 13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. 14 ἀλλ’ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσι πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Πέτρῳ ἔμπροσθεν πάντων· εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς ζῇς καὶ οὐκ ἰουδαϊκῶς, τί τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν; 15 Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί, 16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαι­οῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰη­σοῦν ἐπι­στεύσαμεν, ἵνα δικαι­­ωθῶμεν ἐκ πίστεως Χρι­στοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσε­ται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

11 Ὅταν ὅμως ἦλθε ὁ Πέτρος στήν Ἀντιόχεια, ἀντι­στά­θηκα μπροστά του καί διαφώνησα μαζί του, διότι ἦταν ἀξιοκατάκριτος. 12 Καί ἦταν ἀξιοκατάκριτος, διότι πρίν ἔλθουν μερικοί ἀπ’ τούς Χριστιανούς τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπου ὁ Ἰά­­­κω­­­­βος ἦταν ἐπίσκοπος, ἔτρωγε μαζί μέ τούς ἐθνικούς Χρι­­­­­στιανούς. Ὅταν ὅμως ἦλθαν αὐτοί, ξέφευγε καί ἀπο­μα­­κρυνόταν, ἐπειδή φοβόταν μήπως σκανδαλίσει τούς Ἰουδαίους Χριστιανούς. 13 Καί μαζί του ἄρχισαν νά ὑποκρίνονται καί οἱ ὑπό­­λοιποι Ἰουδαῖοι Χριστιανοί στήν Ἀντιόχεια, ὥστε ἀκόμη κι ὁ ἴδιος ὁ Βαρνάβας συμπαρασύρθηκε στήν ὑπο­κρι­σία τους ἐκείνη. 14 Ἐγώ ὅμως ὅταν εἶδα ὅτι δέν βαδίζουν σωστά, σύμφωνα μέ τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, εἶπα στόν Πέτρο μπροστά σέ ὅλους: Ἐάν ἐσύ, ἐνῶ εἶσαι γεννημένος Ἰου­­­­δαῖος, τώρα πού ἔγινες μαθητής τοῦ Χριστοῦ ζεῖς καί συμπεριφέρεσαι ὅπως οἱ ἐθνικοί Χριστιανοί καί ὄχι ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι, γιατί μ’ αὐτό πού κάνεις τώρα ἀνα­γκά­­ζεις τούς ἐθνικούς Χριστιανούς νά ἀκολουθοῦν τά ἔθι­μα καί τίς παραδόσεις τῶν Ἰουδαίων; 15 Ἐμεῖς εἴμαστε γεννημένοι Ἰουδαῖοι καί δέν εἴμαστε ἐθνικοί πού ἀγνοοῦν τόν ἀληθινό Θεό καί ὑπηρετοῦν τήν ἁμαρτία. 16 Ἐπειδή ὅμως μάθαμε ἀπό τήν προσωπική μας πείρα ὅτι δέν γίνεται δίκαιος ὁ ἄνθρωπος καί δέν σώζεται μέ τήν τήρηση τῶν τυπικῶν διατάξεων τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου ἀλλά μόνο μέ τήν πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό, γι’ αὐτό λοιπόν κι ἐμεῖς πιστέψαμε στόν Ἰησοῦ Χριστό, γιά νά γίνουμε δίκαιοι καί νά σωθοῦμε ἀπό τήν πίστη στό Χριστό καί ὄχι ἀπό τά ἔργα τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου. Διότι, ὅπως ἀναφέρεται καί στούς ψαλμούς, μέ τά ἔργα τοῦ νόμου δέν θά δικαιωθεῖ καί δέν θά σωθεῖ κανένας ἄνθρωπος.