ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (18/8)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ιβ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. κ΄ 29-34)

29 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 30 καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀ­­­κούσαντες ὅτι Ἰησοῦς πα­ρά­­γει, ἔκραξαν λέγοντες· ἐ­­­λέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς Δα­υΐδ. 31 ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς Δαυΐδ. 32 καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώ­νησεν αὐτοὺς καὶ εἶπε· τί θέ­λετε ποιήσω ὑμῖν; 33 λέγουσιν αὐτῷ· Κύριε, ἵνα ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀ­φθαλ­μοί. 34 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰη­­­σοῦς ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν­ αὐτῶν, καὶ εὐθέως ἀνέβλε­ψαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλ­­μοί, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

29 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 30 καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀ­­­κούσαντες ὅτι Ἰησοῦς πα­ρά­­γει, ἔκραξαν λέγοντες· ἐ­­­λέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς Δα­υΐδ. 31 ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς Δαυΐδ. 32 καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώ­νησεν αὐτοὺς καὶ εἶπε· τί θέ­λετε ποιήσω ὑμῖν; 33 λέγουσιν αὐτῷ· Κύριε, ἵνα ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλ­μοί. 34 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰη­­­σοῦς ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν­ αὐτῶν, καὶ εὐθέως ἀνέβλε­ψαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλ­­μοί, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.