Προσπάθεια συνειδησιακῆς μεταλλάξεως

Ἔχει εἰπωθεῖ πὼς ἂν θέλεις νὰ ἀλλάξεις τὴ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων, δὲν ἔχεις παρὰ νὰ ἀλλάξεις τὸ νόημα τῶν λέξεων ποὺ χρησιμοποιοῦν. Μιὰ τέτοια ἐπιχείρηση ἐπαίσχυντης συνειδησιακῆς μεταλλάξεως τῶν Κυπρίων ἀδελφῶν μας βγῆκε στὸ φῶς στὶς 10 Ἰουλίου 2018 μὲ τὴν παρουσίαση στὴ Λευκωσία ἐγχειριδίου μὲ τίτλο «Γλωσσάριο γιὰ τὴ δημοσιογραφία στὴν Κύπρο». Τὸ Γλωσσάριο ἐκπονήθηκε ἀπὸ τὸν ΟΑΣΕ (Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Ἀσφάλεια καὶ τὴ Συνεργασία στὴν Εὐρώπη) καὶ χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὴ Γερμανία καὶ τὴν Ὁλλανδία. Στὴ σύν­ταξή του ἔλαβαν μέρος δημοσιογραφικὲς ἑνώσεις Ἑλληνοκυπρίων καὶ Τουρκοκυπρίων (οἱ ὁποῖες – σημειωτέον – τὸ 2004 εἶχαν λάβει ἐνεργὸ μέρος γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ σχεδίου Ἀνάν).

Τὸ νέο αὐτὸ Λεξικὸ ἀποσκοπεῖ στὴ χρη­σιμο­ποίηση νέων ἐναλλακτικῶν λέξεων καὶ φράσεων τῆς καθημερινῆς εἰδησεογραφίας ἐκ μέρους Ἑλλήνων καὶ Τούρκων δημοσιο­γράφων στὴν Κύπρο, προκειμένου αὐτὲς νὰ μὴ φορτίζονται ἀπὸ συναισθηματικὸ περιεχόμενο ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν υἱοθέτηση σοβινιστικῶν, πολωτικῶν, ρατσιστικῶν, ἀπορριπτι­κῶν θέσεων, ἀλλὰ νὰ ὑπηρετοῦν «τὴν κοινωνικὴ ἀλλαγὴ καὶ ἀνάπτυξη τῆς ἀποδοχῆς, τῆς ἀνοχῆς, τῆς ἐμπιστοσύνης καὶ τῆς εἰρήνης» στὴν περιοχή. 56 λέξεις καὶ ἐκφράσεις ἀλλάζουν μὲ τὸν τρόπο αὐτό. Ἔτσι, γιὰ παράδει­γμα ἡ λέξη «Ἀττίλας» γίνεται «Τουρκικὸς στρατός», ἡ φράση «Κυπριακὸς λαός» – «Ἑλληνοκυπριακὴ κοινότητα», ἡ λέξη «Ἐγκλωβισμένοι» – «Ἑλληνοκύπριοι ποὺ ζοῦν στὸ βόρειο μέρος τῆς Κύπρου», οἱ «Ἐλεύθερες περιοχές» – «Τὸ νότιο μέρος τῆς Κύπρου», τὸ «Παράνομο καθεστώς» – «Τουρκοκυπριακὴ διοίκηση», ὁ «Κατοχικὸς στρατός» – «Τουρκικὸς στρατός», οἱ «Κατεχόμενες περιοχές» – «Τὸ βόρειο μέρος τῆς Κύπρου» κ.ο.κ. Κάποιες λίγες ἐκφράσεις φορτισμένες καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Τουρκοκυπρίων ἐπίσης ἁπαλύνονται: «Τρομοκρατικὴ Ὀργάνωση ΕΟΚΑ» – «ΕΟΚΑ», «Εἰρηνευτικὲς δυνάμεις» – «Τουρκικὰ στρατεύματα» κ.ἄ.

Τὸ ἐγχείρημα ἀποβαίνει φρικτό: Τὸ «Γλωσσάριο» δὲν ἀλλάζει ἁπλῶς λέξεις· ἀλλάζει τὴν ἱστορία. Σβήνει τὴν ἱστορικὴ μνήμη ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες συνειδήσεις καὶ ταυτίζει τὴν ἀλήθεια μὲ τὸ ψέμα. Ἀπώτερος σκοπός του νὰ ἀπαλείψει ἀπὸ τὴ μνήμη τοῦ λαοῦ τὴν πέρα ἀπὸ κάθε ἔννοια νομιμότητος εἰσβολὴ καὶ κατοχὴ τοῦ «Ἀττίλα» ἐδῶ καὶ 44 χρόνια στὴν ἑλληνικὴ Μεγαλόνησο καὶ νὰ παγιώσει θεσμικὰ τὰ διὰ τῆς βίας καὶ παρανομίας τετελεσμένα τοῦ «Ἀττίλα». Ταυτόχρονα στοχεύει στὴ δημιουργία εὐμενοῦς συνειδήσεως στοὺς Κυπρίους καὶ Ἕλληνες τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος σὲ μιὰ διχοτομημένη Κύπρο, μὲ δύο κράτη, ὅπως προβλέπει τὸ σχέδιο Ἀνὰν 2.

Γνωστὴ ἡ μέθοδος: ἐξωραϊσμένες ἐκ­φράσεις γιὰ τὴν ἐξαπάτηση καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν συνειδήσεων (πρβλ. τὸν «συν­­ω­στισμὸ» στὴν προκυμαία τῆς Σμύρνης τὸ 1922!). Ἀλλὰ θὰ δεχθοῦμε τέτοιες ὕπουλες μεθοδεύσεις συν­ειδησιακῆς μας μεταλλάξεως; Ὁ κυπριακὸς λαὸς τὸ 2004 ἀπάντησε στὸ δημοψήφισμα γιὰ τὸ σχέδιο Ἀνὰν μὲ ἕνα ἐπικὸ σὲ ὄγκο ΟΧΙ ὑπὸ τὴν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση τοῦ τότε Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου. Τώρα δὲν θὰ τὸ πράξει καὶ πάλι;