ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (31/5)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. α΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ε΄ 27-32)

27 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐ μοιχεύσεις. 28 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 29 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔ­­ξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 30 καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 31 Ἐρρέθη δέ· ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 32 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ, μοιχᾶται.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

27 Ἔχετε ἀκούσει ὅτι εἶπε ὁ Θεός στούς προγόνους μας: Δέν θά μοιχεύσεις. Καί οἱ γραμματεῖς περιορίζουν τήν ἐντολή αὐτή μόνο στό ἁμάρτημα μέ παντρεμένη γυναίκα. 28 Ἀλλά ἐγώ σᾶς λέω ὅτι καθένας πού βλέπει ὁποιαδήποτε γυναίκα ἔχοντας πονηρή ἐπιθυμία νά ἁμαρτήσει μαζί της, ἤδη μέ τήν ἐμπαθή αὐτή ματιά του τήν μοίχευσε μέσα στήν καρδιά του καί ἁμάρτησε μέ τήν πρόθεση καί τή διάθεσή του. 29 Κι ἄν κάποιο πρόσωπο πού εἶναι χρήσιμο, φιλικό καί ἀγαπητό σέ σένα σάν τό δεξί σου μάτι σοῦ γίνεται ἀφορμή ἐμπαθοῦς ἐπιθυμίας καί ἁμαρτίας, χωρίσου ὁριστικά ἀπ’ αὐτό καί πέταξέ το μακριά ἀπό σένα· ὅπως θά ἔκανες καί μέ τό μάτι σου, ἐάν κινδύνευε νά πάθει καί νά βλαβεῖ ἀπ’ αὐτό ὅλο τό σῶμα σου. Διότι σέ συμφέρει νά χαθεῖ ἕνα ἀπό τά μέλη σου καί νά μή ριχθεῖ ὅλο τό σῶμα σου στή φωτιά τῆς κολάσεως. Σέ συμφέρει νά στερηθεῖς τή φιλία καί τή χρησιμότητα τοῦ προσώπου αὐτοῦ καί νά μή ριχθεῖς μαζί μ’ ἐκεῖνο στή φωτιά τῆς κολάσεως. 30 Κι ἄν κάποιο πρόσωπο πού σοῦ εἶναι χρήσιμο σάν τό δεξί σου χέρι σέ σκανδαλίζει, κόψε τελείως αὐτό τό χέρι σου καί πέταξέ το μακριά ἀπό σένα. Διότι σέ συμφέρει νά χάσεις ἕνα ἀπό τά μέλη σου καί νά στερηθεῖς τίς ὑπηρεσίες τοῦ φίλου σου πού σοῦ εἶναι πάρα πολύ χρήσιμος, παρά νά ριχθεῖς μαζί μ’ ἐκεῖνον στή φωτιά τῆς κολάσεως. 31 Ἔχει δοθεῖ ἀκόμη ἡ ἐντολή: Ἐκεῖνος πού θά χωρίσει καί θά διώξει τή γυναίκα του, ἄς τῆς δώσει ἔγγραφο διαζυγίου. 32 Ἐγώ ὅμως σᾶς λέω ὅτι ἐκεῖνος πού θά διώξει τή γυναίκα του χωρίς νά ὑπάρχει αἰτία μοιχείας, συντελεῖ στό νά γίνει αὐτή μοιχαλίδα, ἐάν συζευχθεῖ μέ ἄλλον. Κι ἐκεῖνος πού θά νυμφευθεῖ διαζευγμένη γυναίκα γίνεται μοιχός.