Σεβασμὸς στὶς χριστιανικὲς παραδόσεις

Μέσα στὸν καταιγισμὸ τῶν ἐχθρικῶν ἐκδηλώσεων κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὄχι μόνο στὴν εὔφλεκτη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀλλὰ καὶ στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη, ἰδοὺ καὶ μία σημαντικὴ εἴδηση:

«Στὴ Βρετανία οἱ Χριστιανοὶ τελικὰ θὰ ἐπιτρέπεται νὰ φοροῦν σταυρὸ στὴν ἐργασία: Ἡ κυβέρνηση ἐπιμένει στὴν ἀναθεώρηση ποὺ ἀφορᾶ τὶς διακρίσεις στοὺς ἐσωτερικοὺς κανονισμοὺς τῶν ἐργοδοτῶν, συμ­περιλαμβανομένων τῶν ἀπαιτήσεων τοῦ “κώδικα ντυσίματος”.

Οἱ νέοι κανόνες ποὺ θεσπίστηκαν ἀπὸ τὴ βρετανικὴ κυβέρνηση» ἔχουν «στόχο τὴν ἐξάλειψη τῶν προκαταλήψεων κατὰ τῶν θρησκειῶν καὶ δογμάτων στὴν ἐργασία, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ σταυροῦ, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι δὲν ἐπηρεάζουν τὴν ἐκτέλεση τῶν ἐπίσημων καθηκόντων ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους. (…)

“Ἡ διάκριση τῶν ἐργαζομένων στὸν χῶρο ἐργασίας δὲν εἶναι μόνο ἐντελῶς ἀπαράδεκτη, ἀλλὰ παραβιάζει τοὺς νόμους τῆς χώρας”, δήλωσε ἡ ὑπουργὸς Ἰσότητας Βικτώρια Ἄτκινς σὲ συνέντευξή της στὸ Sunday Express. (…)
Τὴν ἀπόφαση χαιρέτισε καὶ ἡ Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία, τονίζοντας ὅτι “κάθε Χριστιανὸς ποὺ θέλει νὰ φορέσει ἕνα σύμβολο τῆς πίστεώς του, μὲ τὴ μορφὴ τοῦ σταυροῦ, πρέπει νὰ ἔχει πλήρη ἐλευθερία νὰ τὸ πράξει. Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκείας καὶ τῆς αὐτο-έκφρασης ὑπῆρξε καὶ παραμένει μιὰ ἀπὸ τὶς κύριες ἀξίες τῆς βρετανικῆς κοινωνίας”» («Romfea.gr» 18-5-2018).

Φαίνεται λοιπὸν ὅτι οἱ ὑπέρμαχοι τῆς «πολυπολιτισμικότητας» καὶ τῆς «παγκοσμιοποίησης» ἄρχισαν νὰ δίνουν σημασία στὰ δικαιώματα τῆς πλειοψηφίας, ἀφοῦ ἡ ἀνεκτικὴ κοινωνία τῶν «πολιτισμένων» λαῶν τῆς Δύσεως ἔχει γίνει πλέον ἕρμαιο τῶν μουσουλμάνων μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι συνεχῶς αὐξάνουν τὶς διεκδικήσεις δικαιωμάτων εἰς βάρος τῶν γηγενῶν κατοίκων. Ἐπιτέλους ἦταν καιρὸς νὰ τεθοῦν κάποια λογικὰ ὅρια στὶς ἀχόρταγες ἀπαιτήσεις τῶν ξένων, μὲ παράλληλο σεβασμὸ στὶς παραδοσιακὲς ἀξίες τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν.