ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (19/5)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σάβ. ς΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. ιδ΄ 10-21)

10 […] τὰ ρήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα. 11 πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ μοι. 12 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα μου πορεύομαι, 13 καὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. 14 ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνό­­ματί μου, ἐγὼ ποιήσω. 15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε, 16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθεί­ας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό· ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ’ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 18 οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφα­νούς· ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 19 ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε. 20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

10 […] Εἶμαι ἀδιάσπαστα καί ἀπόλυτα ἑνωμένος μέ τόν Πατέρα μου, καί γι’ αὐτό τά λόγια πού ἐγώ σᾶς λέω καί σᾶς δι­δάσκω, δέν τά λέω ἀπό μόνος μου. Ἀλλά ὁ Πα­τέρας μου, πού μένει μέσα μου, αὐ­­­τός ἐνεργεῖ τά ὑπερ­­φυσικά ἔργα· καί ἐπιβεβαιώνει μ’ αὐ­τά ὅτι εἴμαστε ἀχώ­­­ριστοι καί ὅτι ἡ διδασκαλία πού δι­­δά­­­­σκω δέν εἶ­ναι δική μου, ἀλλά προέρχεται ἀπό τή δική του σο­φία. 11 Νά πιστεύετε σέ μένα, ὅταν σᾶς λέω ὅτι ἐγώ εἶμαι μέ­σα στόν Πατέρα μου καί ὁ Πατέρας εἶναι μέσα σέ μέ­­να. Διότι ἐγώ κι ἐκεῖνος, ἐνῶ διακρινόμαστε σέ ξε­χω­­­­­­­ρι­στά πρόσωπα, εἴμαστε συγχρόνως ἕνας Θεός. Εἰ­δάλ­­λως, ἐάν δέν πιστεύετε στά λόγια μου αὐτά, του­λά­­χιστον πιστέψτε σέ μένα γιά τά ὑπερφυσικά ἔργα πού ἐν­­­­ερ­γῶ. 12 Ἄλλωστε δέν ἐνεργῶ μόνο ἐγώ τά ὑπερ­φυ­σικά αὐ­τά ἔργα, ἀλλά καί στούς ἄλλους μπορῶ νά μεταδώσω τή δύναμη μέ τήν ὁποία τά ἐπιτελῶ. Ἀληθινά, ἀλη­θινά σᾶς λέω ὅτι ἐκεῖνος πού πιστεύει σέ μένα, τά ὑπερφυσικά ἔργα πού ἐγώ ἐνεργῶ θά τά κάνει κι ἐκεῖ­­­­­νος, ἀλλά καί μεγαλύτερα ἀπʼ αὐτά θά κάνει. Διό­τι θά θεραπεύει καί θά ἀνασταίνει ψυχές καί θά συ­­ν­τε­­λεῖ θαυμαστές ἀλ­λοι­ώ­­σεις στήν ἐσωτερική ζωή τῶν ἀνθρώπων. Καί θά τά πραγματοποιεῖ ὅλα αὐτά μέ τή δική μου ἐπενέργεια. Δι­ότι ἐγώ πηγαίνω στόν ἐπουράνιο Πα­­τέρα μου γιά νά συμ­βασιλεύσω μαζί του, 13 καί κάθε τι πού θά ζητήσετε μέ τήν προσευχή, ἐπι­καλούμενοι τό ὄνομά μου καί διατελώντας σέ στενή κοι­­­­­­­νω­νία καί ἕνωση μέ μένα, θά τό πραγματοποιήσω, γιά νά δοξασθεῖ ὁ Πατήρ διαμέσου τοῦ Υἱοῦ. 14 Ἐάν ζητήσετε κάτι ἐπικαλούμενοι μέ πίστη ζωντανή τό ὄνομά μου, ἐγώ θά τό πραγματοποιήσω, ἐπειδή ἔχω κάθε ἐξου­σία καί δύναμη κοντά στόν Πατέρα μου. 15 Ἀλλά γιά νά εἰσακούονται τά αἰτήματά σας ἀπό μέ­να καί γιά νά λάβετε με­γά­­λες δωρεές ἀπό τόν Πατέ­ρα μου, πρέπει νά μέ ἀγα­πᾶ­τε. Κι ἄν μέ ἀγαπᾶτε, τη­ρῆστε τίς ἐντολές μου καί δεῖξτε ἔτσι ὅτι ἡ ἀγάπη σας πρός ἐμένα εἶναι ἀληθινή καί εἰλικρινής. 16 Κι ὅταν ἐσεῖς μέ ἀγαπᾶτε καί τηρεῖτε τίς ἐντολές μου, ἐγώ θά παρακαλέσω τόν Πατέρα, κι αὐτός θά σᾶς δώσει καί ἄλλον βοηθό, ὁδηγό καί παρηγορητή, γιά νά μένει μαζί σας αἰωνίως. 17 Θά σᾶς δώσει τό Ἅγιον Πνεῦμα, πού φανερώνει καί διδάσκει τήν ἀλήθεια στίς καλοδιάθετες ψυχές. Αὐ­τό δέν μπορεῖ νά τό λάβει ὁ κόσμος τῶν ἁμαρτωλῶν ἀν­θρώ­πων πού βρίσκεται μακριά ἀπό τόν Θεό· διότι ἔχει μόνο τά αἰσθητά μάτια, καί μʼ αὐτά δέν τό βλέπει καί γι’ αὐτό δέν γνωρίζει τήν ἀξία του καί δέν τό ζητᾶ. Ἐσεῖς ὅμως πού παρακολουθήσατε τά θαύματά μου καί τή δι­­δασκαλία μου τό γνωρίζετε. Διότι τώρα μέν μένει κοντά σας, ἐπειδή κατοικεῖ ὁλοκληρωτικά μέσα σέ μένα πού εἶμαι κοντά σας· μετά τήν Πεντηκοστή ὅμως θά κατοικήσει καί ἀνάμεσά σας, ἀλλά καί μέσα στίς ψυχές σας. 18 Δέν θά σᾶς ἀφήσω λοιπόν ὀρφανούς καί μόνους σας. Θά ἔλθω πάλι κοντά σας μετά ἀπό λίγο διαμέσου τοῦ ἄλλου αὐτοῦ Παρακλήτου, πού θά κατοικήσει μέσα σας καί θά σᾶς ἑνώσει μαζί μου ὡς μέλη δικά μου. 19 Ἀκόμη λίγο χρόνο, καί ὁ κόσμος πού βρίσκεται μακριά ἀπό τόν Θεό δέν θά μέ βλέπει πιά, διότι δέν θά εἶ­­­μαι σωματικῶς στή γῆ, ὅπως εἶμαι τώρα. Ἐσεῖς ὅ­μως θά μέ βλέπετε μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς σας καί θά μέ αἰ­­σθά­­­­­νεσθε. Διότι ἐγώ, ἐνῶ μετά ἀπό λίγο θά σταυ­­ρω­­­­­θῶ καί θά πεθάνω, θά ἐξακολουθῶ νά ζῶ. Καί σεῖς θά ζή­­σετε μιά νέα, πνευματική ζωή, πού θά ἀποκτήσετε ἀπό μέ­­να. 20 Τήν ἡμέρα ἐκείνη πού θά λάβετε τό Ἅ­γιον Πνεῦμα, ὁ νέος αὐτός Παράκλητος θά ἀνοίξει τά μάτια τῆς ψυ­χῆς σας γιά νά μέ βλέπετε. Καί θά μάθετε τότε ἀπό τήν ­ἐ­­σω­­­τερική σας πείρα ὅτι ἐγώ ὑπάρχω τελείως μέ­­σα στόν Πατέρα μου ὡς φυσικός Υἱός του, καί σεῖς μέ τή χάρη τοῦ Παρακλήτου θά εἶστε ἐνσωματωμένοι σέ μένα κι ἐγώ θά ἔχω σχηματισθεῖ μέσα σας. Κι ἔτσι ἐγώ κι ἐσεῖς θά εἴμαστε ἀχώριστοι καί θά ἀποτελοῦμε ἕνα σῶμα. 21 Ἀλλά γιά νά σᾶς μεταδοθεῖ ἡ νέα αὐτή ζωή, πού θά σᾶς κάνει ἕνα μαζί μου, πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά μέ ἀγαπᾶτε. Σᾶς ἐπαναλαμβάνω ὅτι ἐκεῖνος πού ἐγκολ­­πώ­θηκε τίς ἐντολές μου καί τίς τηρεῖ, ἐκεῖνος καί μόνο μέ ἀγαπᾶ. Κι ὅποιος μέ ἀγαπᾶ, θά ἀγαπηθεῖ στοργικά ἀπό τόν Πατέρα μου. Κι ἐγώ θά τόν ἀ­γαπήσω καί θά τοῦ φανερώσω τόν ἑαυτό μου μέ τόν ἐσωτερικό πνευμα­τικό φωτισμό καί τή νέα ζωή πού θά τοῦ μεταδώσω.