ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (13/5)

Ἀπόστολος: Κυρ. ς΄ Πράξεων (Πραξ. ις΄ 16-34)

16 Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν πα­ρεῖ­χε τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. 17 αὕτη κατακολουθήσασα τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ ἔκραζε λέγουσα· οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡμῖν ὁδὸν σωτηρίας. 18 τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολ­λὰς ἡμέρας. διαπο­νη­θεὶς δὲ ὁ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπε· παραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 19 Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπι­λαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρ­χοντας, 20 καὶ προσαγαγόντες αὐ­τοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶ­πον· οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες, 21 καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ρωμαίοις οὖσι. 22 καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ᾿ αὐτῶν. καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱ­­­μάτια ἐκέλευον ραβδίζειν, 23 πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς· 24 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφὼς ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ἠ­­σφα­λίσατο εἰς τὸ ξύλον. 25 Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν· ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι. 26 ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου, ἀνεῴχθησάν τε παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. 27 ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀ­­­νεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάμενος μά­­χαι­ραν ἔμελλεν ἑαυ­τὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπε­φευγέ­ναι τοὺς δεσμίους. 28 ἐφώνησε δὲ φωνῇ με­γά­λῃ ὁ Παῦλος λέγων· μη­δὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν· ἅπα­ντες γάρ ἐσμεν ἐν­θάδε. 29 αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσε­πήδησε, καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσε τῷ Παύ­λῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, 30 καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη· κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; 31 οἱ δὲ εἶπον· πίστευσον ἐπὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. 32 καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 33 καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα, 34 ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρέθηκε τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο πα­νοικὶ πεπιστευκὼς τῷ Θε­­­ῷ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

16 Κάποια μέρα, καθώς πηγαίναμε στόν τόπο τῆς προ­σ­ευ­­χῆς, συνέβη νά μᾶς συναντήσει μιά νεαρή δούλη πού εἶχε μαντικό πνεῦμα καί ἀπέφερε πολλά κέρδη στούς κυρίους της. Διότι μέ τίς μαντεῖες της φανέρωνε τά ἄγνωστα καί πληρωνόταν γι’ αὐτό. 17 Αὐτή ἀκολούθησε ἀπό πίσω τόν Παῦλο καί τόν Σίλα καί φώναζε λέγοντας: Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, καί μᾶς γνωστοποιοῦν τό δρόμο τῆς σωτηρίας καί τόν ἀσφαλή τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά σωθεῖτε. 18 Κι αὐτό τό ἔκανε γιά πολλές ἡμέρες, ὄχι βέβαια μέ καλό σκοπό. Ἀλλά τό μαντικό πνεῦμα ἐπεδίωκε νά ἑλ­κύσει πάνω του τήν ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη τοῦ λα­οῦ καί νά τήν ἐκμεταλλευθεῖ τελικά μέ δολιότητα καί πα­νουργία. Ἀγανακτώντας λοιπόν ὁ Παῦλος στράφηκε πίσω πρός τή δούλη αὐτή πού τόν ἀκολουθοῦσε καί εἶπε πρός τό πνεῦμα: Σέ διατάζω, ἐπικαλούμενος τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά βγεῖς ἀπ’ αὐτήν. Καί πραγματικά τήν ἴδια στιγμή τό πονηρό πνεῦμα βγῆκε. 19 Ὅταν ὅμως εἶδαν τά ἀφεντικά της ὅτι ἔφυγε μαζί μέ τό δαιμόνιο καί ἡ ἐλπίδα τῆς κερδοφόρου ἐργασίας καί ἐπιχειρήσεώς τους, συνέλαβαν τόν Παῦλο καί τόν Σίλα καί τούς ἔσυραν στήν ἀγορά γιά νά τούς παρουσιάσουν στούς ἄρχοντες. 20 Κι ἀφοῦ τούς ὁδήγησαν μπροστά στούς στρατηγούς, εἶπαν: Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι ταραξίες Ἰου­δαῖ­οι, καί προ­καλοῦν ταραχές στήν πόλη μας. 21 Κηρύττουν θρησκευτικά ἔθιμα πού δέν ἐπι­τρέ­πεται σέ μᾶς πού εἴμαστε Ρωμαῖοι νά τά παραδεχόμαστε καί πολύ περισσότερο νά τά τηροῦμε καί νά τά ἐφαρ­μό­ζου­με. 22 Τότε ὁ ὄχλος πού εἶχε μαζευθεῖ ἐκεῖ ξεσηκώθηκε ἐναντίον τους. Καί οἱ στρατηγοί ξέσχισαν τά ροῦχα τῶν δύο ἀποστόλων καί διέταξαν νά τούς ραβδίσουν, γυμνούς ὅπως ἦταν, μπροστά σ’ ὅλο ἐκεῖνο τό πλῆ­θος. 23 Κι ἀφοῦ τούς ἔδωσαν πολλά χτυπήματα, τούς ἔριξαν στή φυλακή, δίνοντας στό δεσμοφύλακα τήν ἐντολή νά τούς φρουρεῖ ἀσφαλισμένους καλά, γιά νά μή δραπετεύσουν. 24 Κι αὐτός, ἐφόσον εἶχε πάρει τέτοια ἐντολή, τούς ἔβα­λε στό πιό βαθύ διαμέρισμα τῆς φυλακῆς κι ἔδε­­σε σφι­χτά τά πόδια τους στό τιμωρητικό ὄργανο πού λεγό­ταν ξύ­λο, γιά νά μήν μποροῦν πλέον οἱ ἀπόστολοι οὔ­τε στό ἐλάχιστο νά μετακινηθοῦν. 25 Γύρω στά μεσάνυχτα ὁ Παῦλος καί ὁ Σίλας, σάν νά μήν τούς εἶχε συμβεῖ τίποτε καί σάν νά μήν αἰσθάνονταν κανένα πόνο, ἔψαλλαν ὕμνους πρός τόν Θεό. Τούς ἄκουγαν μάλιστα καί οἱ ἄλλοι φυλακισμένοι. 26 Καί ξαφνικά ἔγινε τόσο μεγάλος σεισμός, ὥστε σαλεύθηκαν τά θεμέλια τῆς φυλακῆς· καί ἄνοιξαν τή στιγμή ἐκείνη ὅλες οἱ θύρες, καί λύθηκαν ὅλων τῶν φυλακισμένων οἱ ἁλυσίδες, μέ τίς ὁποῖες ἦταν δεμένοι. 27 Στό μεταξύ ξύπνησε ὁ δεσμοφύλακας, καί μόλις εἶ­δε ἀνοιχτές τίς θύρες τῆς φυλακῆς, τράβηξε τό μαχαί­ρι του ἕτοιμος νά αὐτοκτονήσει, ἐπειδή νόμιζε ὅτι εἶ­χαν δραπετεύσει οἱ φυλακισμένοι καί συνεπῶς θά τοῦ ἐπι­βαλ­λόταν ἡ ποινή τοῦ θανάτου. Γιά νά μή θιγεῖ ἡ ἀξι­­ο­πρέπειά του λοιπόν, θεώρησε προτιμότερο νά αὐ­το­κτονήσει παρά νά θανατωθεῖ μέ τό στίγμα τῆς καταδίκης. 28 Ὅμως ὁ Παῦλος τοῦ φώναξε μέ δυνατή φωνή: Μήν κάνεις κανένα κακό στόν ἑαυτό σου. Εἴμαστε ὅλοι ἐδῶ. Δέν πρόκειται νά σοῦ ζητηθοῦν εὐθύνες καί νά τι­μω­ρη­θεῖς. 29 Μετά λοιπόν ἀπ’ αὐτό ὁ δεσμοφύλακας ζήτησε νά τοῦ φέρουν φῶτα καί πήδησε μέσα στή φυλακή. Κι ὅταν ἀντιλήφθηκε τό θαῦμα καί σκέφτηκε ὅτι εἶχε κακο­με­­­ταχειρισθεῖ τούς δούλους αὐτούς τοῦ Θεοῦ, κυρι­εύ­θη­­κε ἀπό τρόμο κι ἔπεσε στά πόδια τοῦ Παύλου καί τοῦ Σίλα. 30 Ἔπειτα, ἀφοῦ τούς ἔβγαλε ἔξω στήν αὐλή τῆς φυ­λα­κῆς, τούς εἶπε: Κύριοι, τί πρέπει νά κάνω γιά νά ἀπο­κτή­σω κι ἐγώ τή σωτηρία πού κηρύττετε; 31 Κι αὐτοί τοῦ ἀπάντησαν: Πίστεψε στόν Ἰησοῦ Χρι­στό ὡς μόνο Λυτρωτή καί ὑπέρτατο Κύριο, καί θά σω­θεῖς καί σύ καί ὅλη ἡ οἰκογένειά σου. 32 Κι ἄρχισαν τότε νά ἀναπτύσσουν σ’ αὐτόν καί σ’ ὅ­­λους ὅσους ἦταν στό σπίτι του τίς θεμελιώδεις ἀλή­θει­ες τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου. 33 Τότε ὁ δεσμοφύλακας τούς πῆρε μαζί του τήν ἴδια ἐκεί­νη ὥρα τῆς νύχτας, τούς ἔλουσε ἀπό τά αἵματα πού εἶχαν τρέξει ἀπό τά τραύματα τῶν ραβδισμῶν κι ἀμέ­σως βαπτίσθηκε κι αὐτός καί ὅλοι οἱ δικοί του. 34 Κι ἀφοῦ τούς ἀνέβασε στό σπίτι του, τούς ἑτοίμασε τραπέζι καί αἰσθάνθηκε μεγάλη χαρά μαζί μέ ὅλη του τήν οἰκογένεια· καί ἡ αἰτία τῆς χαρᾶς του αὐτῆς ἦταν τό ὅτι εἶχε πιστέψει στό Θεό.