«Ἀφῆστε με νὰ ζήσω» – ἀνταπόκριση ἐκδήλωσης

Τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα Ἀθηνῶν, μαζὶ μὲ τὴν Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), ὀργάνωσαν στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθη­νῶν τὴν Κυριακὴ 6 Μαΐου 2018 ἡμερίδα, μὲ σκοπὸ τὴν προβολὴ καὶ γνωριμία στὸ κοινὸ ἑνὸς νέου Κινήματος μὲ τὴν ὀνομασία «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω». Τὸ Κίνημα αὐτὸ μάχεται ὑπὲρ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ καὶ ἐναντίον τοῦ στυγεροῦ ἐγκλήματος τῶν ἐκτρώσεων. Ἀποσκοπεῖ στὴν ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν σχετικὰ μὲ τὴν ἀνεκτίμητη ἀξία καὶ μοναδικότητα τοῦ θαύματος τῆς ζωῆς, τὰ δικαιώματα τῶν ἀνυπεράσπιστων ἀπὸ τὸν Νόμο ἐμβρύων, καθὼς καὶ τὴν ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ στήριξη ἐγκύων γυναικῶν – ἐντὸς ἢ ἐκτὸς γάμου – προκειμένου νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἀπονενοημένη ἀπόφαση διακοπῆς τῆς κυήσεως καὶ νὰ σωθεῖ μία ἀνθρώπινη ζωή.

Ἡ ἡμερίδα διεξήχθη σὲ δύο ζῶνες: πρωινὴ καὶ ἀπογευματινή. Ἡ πρωινὴ ζώνη ἀπευθυνόταν κυρίως σὲ ἐφήβους καὶ νέους, μαθητὲς καὶ φοιτητές, καὶ περιλάμβανε διαδραστικὲς ἐκδηλώσεις (παρουσιάσεις βίντεο καὶ συζητήσεις) γιὰ τὴν ἐνημέρωσή τους γύρω ἀπὸ τὸ θαῦμα τῆς συλλήψεως ἑνὸς νέου ἀνθρώπου, καθὼς καὶ τὴν ἐγκληματικὴ πρακτικὴ τῶν ἐκτρώσεων καὶ τὶς ποικίλες ἀρνητικὲς συνέπειές τους.

Ἡ ἀπογευματινὴ ζώνη περιλάμβανε εἰσηγήσεις γιὰ τὸ κοινό. Μὲ ἔγκριτους εἰσηγητές, τὸ θέμα ἐξετάσθηκε ἀπὸ ἰατρικῆς, νομικῆς, θεολογικῆς καὶ βιωματικῆς πλευρᾶς. Τονίσθηκε τὸ γεγονὸς τῆς ὑπάρξεως νέου ἀνθρώπου, ὀντότητος ψυχοσωματικῆς, ἐξ ἄκρας συλλήψεως. Ἡ δημιουργία ὅλων τῶν ὀργάνων τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ λαμβάνει χώρα μόλις στὶς πρῶτες 8 ἑβδομάδες τῆς κυήσεως, ἐνῶ στὶς ὑπόλοιπες αὐτὰ ἁπλῶς ἀναπτύσσονται. Ἡ καρδιὰ τοῦ ἐμβρύου ἤδη χτυπᾶ στὸ τέλος τῆς 3ης ἑβδομάδος. Ὑπογραμμίσθηκε ὅτι οἱ ἐκτρώσεις συνιστοῦν τὴ σύγχρονη «ὕβρι» τοῦ Ἑλληνισμοῦ πρὸς τὸν Θεό, καὶ μόνη λύση γιὰ τὸ συνεχιζόμενο αὐτὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς πατρίδος μας εἶναι ἡ μετάνοια.

Θερμὰ συγχαρητήρια ἀξίζουν σὲ ὅσους μόχθησαν γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς ἐν λόγῳ ἡμερίδος. Ἐπιπλέον καλούμαστε ὅλοι νὰ στηρίξουμε τὸ νέο αὐτὸ Κίνημα μὲ κάθε τρόπο. Παρόμοιες ἐκδηλώσεις νὰ διοργανωθοῦν σὲ κάθε πόλη. Διότι σήμερα τὸ ἔθνος μας ὑφίσταται μιὰ ἄτυπη γενοκτονία μὲ τὶς 350.000-450.000 ἐκτρώσεις ἐτησίως. (Ὑπολογίζεται ὅτι μιὰ ὁλόκληρη Ἑλλάδα 12 ἑκατομμυρίων ἔχει ξεκληρισθεῖ ἀπὸ τότε ποὺ ἄρχισε [1986] νὰ ἰσχύει ὁ παρὼν νόμος γιὰ τὶς ἐκτρώσεις). Εἶναι ἀδήριτη ἀνάγ­κη, ἂν θέλουμε νὰ μὴν προκαλοῦμε ἄλλο τὴ δίκαιη ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, αὐτὴ ἡ μαζικὴ ἐξόντωση, ἡ ὁποία συνιστᾶ μεγάλη ἁμαρτία καὶ ὁδηγεῖ σὲ δημογραφικὴ κατάρρευση τὸν τόπο μας, νὰ σταματήσει. Καὶ σ᾿ αὐτὸ ἀποσκοπεῖ τὸ νέο Κίνημα «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω». Ἀξίζει τὴ συμπαράστασή μας.