Γιὰ τὴν ὁμαλὴ ψυχοσωματικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν μας

Ὁ Τομέας Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» διοργάνωσε τὸ φετινὸ Παιδαγωγικό του Συνέδριο (58ο) μὲ θέμα: «Ἡ συμβολὴ τῆς φυσικῆς οἰκογένειας στὴν ἰσόρροπη ψυχοσωματικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν». Ἁφορμὴ γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ συγκεκριμένου θέματος στάθηκε τὸ γεγο­νὸς τῆς εὐρείας τὸν τελευταῖο καιρὸ διαδόσεως ἀπόψεων γύρω ἀπὸ τὸ θέμα ἐναλλακτικῶν μορφῶν (δῆθεν) οἰκογένειας, διαστροφικοῦ χαρακτῆρος, ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ συμβίωση ὁμόφυλων ζευγαριῶν, τὰ ὁποῖα μάλιστα ἀπαιτοῦν νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα υἱοθεσίας παιδιῶν καὶ ἀνατροφῆς τους. Στὶς ἀξιώσεις αὐτὲς τὸ Συνέδριο τοῦ Τομέως Ἐπιστημόνων ἀντιτάχθηκε μὲ τέσσερις εἰσηγήσεις, τὶς ὁποῖες πραγματοποίησαν ἔγκριτοι ὁμιλητές.

Ἡ πρώτη εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ὁ ρόλος τῶν γονεϊκῶν προτύπων στὴν ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν» καὶ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὴν κ. Ἀναστασία Μπέκα, Παιδοψυχίατρο, Συν­τονίστρια Διευθύντρια Ψυχιατρικοῦ Τμήματος Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων τοῦ Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης. Ἡ κ. Μπέκα ἀπέδειξε μὲ τὴν ἐμπεριστατωμένη εἰσήγησή της πὼς ἀπουσία τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὰ δύο γονεϊκὰ φύλα – ὅταν αὐτὴ δὲν ὀφείλεται σὲ χηρεία – ἀποτελεῖ γιὰ τὰ παιδιὰ τραυματικὸ γεγονὸς καὶ ψυχικὴ ἀναπηρία, ποὺ τὰ ἀκολουθεῖ στὴ μετέπειτα ζωή τους, καθότι καὶ τὸ πατρικὸ καὶ τὸ μητρικὸ πρότυπο εἶναι ἀναγκαιότατο καὶ ἀναντικατάστατο στὴν ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν, λειτουργοῦν δὲ τὰ δύο πρότυπα συμ­πληρωματικὰ μεταξύ τους.

Δεύτερος εἰσηγητὴς ἦταν ὁ κ. Σταῦρος Μπαλογιάννης, Ὁμ. Καθηγητὴς Νευρολογίας, πρ. διευθυντὴς Α΄ Νευρολογικῆς Κλινικῆς Α.Π.Θ. Θέμα του: «Οἱ ἁρμονικὲς συζυγικὲς σχέσεις ὡς προϋπόθεση ἰσόρροπης ψυχοπνευματικῆς ἀνάπτυξης στὰ παιδιά». Ὁ κ. Καθηγητὴς ὑπογράμμισε ὅτι ὅταν οἱ γονεῖς συνδέουν καὶ συνυφαίνουν ἁρμονικὰ τὴ ζωή τους, δημιουργοῦν κοινὸ ἄξονα, γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο περιελίσσεται ἡ ὅλη ζωὴ τῆς οἰκογένειας καὶ ἀναπτύσσεται ἡ προσωπικότητα τῶν παιδιῶν τους. Ἡ οἰκογενειακὴ ἁρμονία ἡ ὁποία θὰ συντεθεῖ ἐπάνω στὴν κατὰ Χριστὸν παιδεία, ἀποτελεῖ τὸν βασικὸ συντελεστὴ τῆς ὑγιοῦς ψυχοπνευματικῆς ἀναπτύξεως τῶν παιδιῶν.

Ἡ τρίτη εἰσήγηση πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν κ. Ἄννα – Μαρία Σιδηροπούλου – Λούλη, φιλόλογο Καθηγήτρια Μ.Ε., μὲ θέμα: «Ἡ ἀντιμετώπιση ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τῶν ἀρνητικῶν ἐπιδράσεων τοῦ περιβάλλοντος στὰ παιδιά». Ἡ εἰσηγήτρια ἀρχικὰ ὑπέδειξε τὶς συνήθεις ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις ποὺ δέχονται τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ περιβάλλον, στὸ ὁποῖο κινοῦνται, καὶ κατόπιν ἐπικεντρώθηκε στοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους οἱ γονεῖς θὰ ἀναζητήσουν τὴν προστασία, θωράκιση, ἀλλὰ καὶ ἀντιμετώπιση τῶν ἀρνητικῶν αὐτῶν ἐπιδράσεων στὰ παιδιά τους. Καὶ ἐδῶ διαφάνηκε καθαρὰ ὅτι μόνο μιὰ ἁρμονικὴ οἰκογένεια, κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τῆς Ἐκκλησίας, μὲ κλίμα ἰσορροπίας στὶς σχέσεις τῶν μελῶν μεταξύ τους, μπορεῖ νὰ διασφαλίσει τὴν πνευματικὴ ἀκεραιότητα τῶν παιδιῶν.

Τὴν τελευταία εἰσήγηση εἶχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος μὲ θέμα: «Γιὰ μιὰ ὑγιὴ οἰκογένεια». Ὁ Σεβασμιώτατος, ὄν­τας ὁ ἴδιος βαθὺς γνώστης τῶν λεπτῶν ἰσορροπιῶν στὰ θέματα τῶν οἰκογενεια­κῶν σχέσεων, ὑπέδειξε τὰ βασικὰ ἐκεῖνα δομικὰ στοιχεῖα, πάνω στὰ ὁποῖα θεμελιώνεται μία ὑγιὴς πνευματικὰ οἰκογένεια. Ἀγάπη καὶ ταπείνωση μεταξὺ τῶν γονέων, συστηματικὴ προετοιμασία τους πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο γιὰ τὸν γάμο, θεμελίωση τῆς οἰκογενειακῆς τους ζωῆς ἐπάνω στὴ ζωὴ καὶ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, συν­ιστοῦν ἐγγυήσεις γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς οἰκογένειάς τους.

Τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθη­νῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο ἐκ­προσώπησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος, ὁ ὁποῖος καὶ ἀνέγνωσε μήνυμα – χαιρετισμό του.

Τὶς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ἔκλεισε ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμ. π. Ἀστέριος Χατζηνικολάου, προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ».

Εὐελπιστοῦμε ὅτι τὰ μηνύματα ποὺ πῆραν οἱ σύνεδροι ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ Παιδαγωγικὸ Συνέδριο θὰ σταθοῦν ἀνασχετικὸς φραγμὸς στὴ λυσσαλέα προσπάθεια ἀ­ποδομήσεως ὅλων τῶν παραδοσιακῶν ἀ­ξιῶν ποὺ ἐπιχειρεῖται τελευταῖα στὴν πατρίδα μας.