Βροντερὸ ΟΧΙ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κρήτης στοὺς φακέλους τῶν Θρησκευτικῶν

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἀπέστειλε ἐπίσημο ἔγγραφο στὶς 15-11-2017 πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Κωνσταντῖνο Γαβρόγλου, τὸ ὁποῖο κοινοποίησε καὶ πρὸς τὸν Πρόεδρο τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Παγκρήτιου Συνδέσμου Θεολόγων μὲ τὴν προτροπὴ νὰ τὸ κοινοποιήσει σὲ ὅλους τοὺς θεολόγους τῆς Κρήτης.

Τὸ ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. 809/15-11-2017 ἔγ­γραφο τῆς Συνόδου πρὸς τὸν κ. Ὑπουργὸ τῆς Παιδείας περιέχει τὰ ἑξῆς:

«Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἀφουγκραζομένη τὰ ἐρωτήματα καὶ τὴν ἀπορίαν πολλῶν ἀν­θρώπων γονέων καὶ κηδεμόνων μαθητῶν, ἐν τῇ Μεγαλονήσῳ Κρήτῃ, διατυπώνει διὰ τοῦ παρόντος Γράμματος Αὐτῆς ὅτι ἐπιθυμεῖ τὸν Ὀρθόδοξον χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς πάσας τὰς βαθμίδας τῆς Ἐκπαιδεύσεως καὶ ἐκφράζει τὴν ρητὴν διαφωνίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς πρὸς τὸν ἐπιχειρούμενον καὶ μάλιστα εἰς μαθητὰς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, “θρησκευτικὸν συγκρητισμόν”.

Ὡς ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης θεωροῦμεν ἀπαραίτητον τὴν προβολὴν τῆς ἡμετέρας ταυτότητος καὶ τοῦ πολιτισμοῦ ἡμῶν μέσῳ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν…

Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,

Εἰς καιροὺς κατὰ τοὺς ὁποίους πολλῶν εἰδῶν συγχύσεις ἐπικρατοῦν ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἡμῶν, θεωροῦμεν λανθασμένην τὴν ἐπιλογὴν τῆς εἰσαγωγῆς μιᾶς ἐπὶ πλέον “συγχύσεως” εἰς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν διὰ τῆς ἀδιακρίτου προβολῆς τῶν θρησκειῶν καὶ τῆς ἄνευ τῆς δεούσης προσοχῆς καὶ διακρίσεως ἐξαγωγῆς βεβιασμένων συμπερασμάτων καὶ μάλιστα εἰς τὸ κομβικὸν ζήτημα τῆς πίστεως ἑνὸς ἀνθρώπου καὶ μάλιστα ἀνηλίκου.

Ἐπὶ πλέον γνωρίζομεν εἰς τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα ὅτι Τριμελὴς Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἔχει ἀναλάβει τὸ ἔργον τῆς λεπτομεροῦς μελέτης τῶν φακέλλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ θὰ ἐπανέλθωμεν διὰ συγκεκριμένων στοιχείων, τὰ ὁποῖα θεωροῦμεν ὅτι χρήζουν ἀμέσου ἀλλαγῆς καὶ ἐπαναπροσδιορισμοῦ…

Ἐπὶ τούτοις, εὐχόμενοι τὴν παρὰ Θεοῦ δύναμιν καὶ ἐνίσχυσιν εἰς τὸ εὐθυνοφόρον ἔργον Ὑμῶν, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς Ἑλληνικῆς Παι­δείας καὶ τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος, διατελοῦμεν

Μετ᾿ εὐχῶν καὶ ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος

Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος».

Τί νὰ προσθέσουμε ἐμεῖς σ᾿ αὐτὸ τὸ ἐμ­περιστατωμένο ἱερὸ καὶ γενναῖο κείμενο; Μία θερμὴ μόνο προσευχὴ πρὸς τὸν Ἀρ­χηγὸ τῆς Ἐκκλησίας μας Κύριο νὰ ἐνδυναμώνει τοὺς ἁγίους ποιμένες τῆς Κρήτης μας ποὺ ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀληθείας στοὺς δυσχείμερους καιρούς μας, καὶ οἱ ἄρχοντες νὰ ὑπολογίζουν τὴ φωνή τους.