Σοβαρὴ κριτικὴ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Μὲ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κο­σμᾶ πραγματοποιήθηκε στὸ Ἀγρίνιο τὴν Κυριακὴ 15 Ὀκτωβρίου 2017 συνάντηση θεολόγων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, καθὼς καὶ ἐκπαιδευτικῶν τῆς Α΄βάθμιας ἐκπαιδεύσεως. Ἀντικείμενο τῆς συναντήσεως ἦταν ἡ μελέτη καὶ κριτικὴ τῶν νέων προγραμμάτων σπουδῶν στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τῶν διανεμηθέντων νέων βιβλίων – φακέλων.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατέθεσε τὴν προσωπική του ἀγωνία ὡς ποιμένος καὶ ἐπισκόπου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν παρεχόμενη στὰ παιδιὰ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ στὰ σχολεῖα καὶ τόνισε τὴν ἀνάγκη εἰρηνικῆς ἀντιστάσεως ὅλων ἐναντίον κάθε προσπάθειας ἀποχριστιανοποιήσεως τοῦ ἰδιωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ μας βίου, ἀπ᾿ ὅπου καὶ ἂν αὐτὴ προέρχεται.

Ἀκολούθως τὸν λόγο ἔλαβε ὁ κ. Κωνσταντίνος Σπαλιώρας, Πρόεδρος τῆς Παν­ελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, ὁ ὁποῖος μέσα ἀπὸ συγκεκριμένες ἀναφορὲς στὰ κείμενα τῶν νέων βιβλίων – φακέλων κατέδειξε τὴ θρησκευτικὴ σύγχυση ποὺ προκαλοῦν αὐτὰ στὰ παιδιὰ καθὼς καὶ τὸν συγ­κρητισμό, τὴν πανθρησκεία καὶ τελικὰ τὸν ἀγνωστικισμὸ στὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν. Ὁ ὁμιλητὴς τόνισε ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ πλήττεται καίρια ἡ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγὴ στὰ σχολεῖα, καθὼς πλέον δὲν προβάλλεται ὁ Χριστὸς ὡς ὁ μοναδικὸς Σωτήρας τοῦ κόσμου, ἀλλὰ ἕνας μεταξὺ τῶν πολλῶν ἱδρυτῶν θρησκειῶν, οὔτε ἡ διδασκαλία Του ὡς ἡ ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια, ἀλλὰ ὡς ἕνα ἰδεολογικὸ κατασκεύασμα δίπλα σὲ ἄλλα πολλά.

Ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, ἡ ὁποία κατέληξε σὲ πολὺ ἀξιόλογα συμ­πε­ράσματα. Μεταξὺ αὐτῶν τονίσθηκε ἡ ἀνάγ­κη τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ διατηρήσει τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικό του χαρακτήρα, ὥστε τέτοια ἀγωγὴ νὰ προσφέρει στὰ παιδιὰ τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Τοῦτο ἀποτελεῖ θεμελιῶδες καὶ ἀπαραβίαστο ἀτομικὸ δικαίωμα τόσο τῶν ἰδίων ὅσο καὶ τῶν γονέων τους. Παράλληλα ἔγινε σύσταση πρὸς τοὺς δασκάλους καὶ καθηγητὲς θεολόγους νὰ ἐπιλέγουν ἀπὸ τοὺς διανεμηθέντες «φακέλους μαθήματος» τὴν ὕλη ποὺ θὰ διδάξουν στὰ παιδιά, ὥστε αὐτὴ νὰ ἀποτελεῖται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ κείμενα ὀρθοδόξου θεολογίας καὶ σκέψεως, ποὺ ὑπάρχουν – καὶ σὲ ὄχι μικρὴ κλίμακα – μέσα σ᾿ αὐτούς. Ἡ διδασκαλία θρησκειολογικῶν στοιχείων, ὅπου αὐτὴ χρειασθεῖ, πρέπει νὰ ἔχει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἐνημερωτικὸ καὶ ἐγκυκλοπαιδικὸ χαρακτήρα. Ἡ ἐξισωτικὴ καὶ ἰσοπεδωτικὴ παρουσίαση, στὶς συνειδήσεις τῶν παιδιῶν, τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς θεόπνευστης διδασκαλίας του μὲ τὰ πρόσωπα καὶ τὴ διδασκαλία κοινῶν ἀνθρώπων συνιστᾶ παιδαγωγικὸ ἔγκλημα καὶ βαρύτατη πνευματικὴ προδοσία.

Σοβαρὸς ἀντίλογος καὶ κριτικὴ ἀπὸ τὴν κληρικολαϊκὴ συνέλευση Θεολόγων τῆς Ἱ. Μ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Μέχρις ὅτου ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀπόφαση περὶ τοῦ νέου μαθήματος Θρησκευτικῶν, ἡ ὁποία πιστεύουμε πὼς θὰ τὸ κρίνει ἀντισυνταγματικό, οἱ διδάσκοντες τὸ μάθημα στὴν Α΄βάθμια καὶ Β΄βάθμια ἐκπαίδευση ἂς ἀκολουθοῦν τὴ σύσταση ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὰ μέλη τῆς συναντήσεως αὐτῆς. Γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὰ παιδιά μας ἀπὸ τὸ βλέμμα τους τὴ σαρκωμένη Ἀλήθεια.

Περιοδικό “Ο Σωτήρ”