ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (18/4)

Ἀπόστολος Τρίτης Διακαινησίμου (Πραξ. β΄ 14-21)

14 Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπε­φθέγ­ξατο αὐτοῖς· ἄνδρες Ἰου­δαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ ἅπαντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ρήματά μου. 15 οὐ γάρ, ὡς ὑμεῖς ὑπο­λαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν· ἔστι γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας· 16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ εἰ­ρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ· 17 καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός, ἐκ­χεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑ­μῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑ­μῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁ­ρά­­σεις ὄψονται, καὶ οἱ πρε­σβύ­­τεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυ­πνιασθήσονται· 18 καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκ­χε­ῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσι. 19 καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· 20 ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ. 21 καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

14 Σηκώθηκε τότε ὁ Πέτρος καί στάθηκε σέ κάποιο κα­­­τάλ­­­ληλο σημεῖο μαζί μέ τούς ἄλλους ἕντεκα ἀποστό­λους· ὕψωσε τή φωνή του, γιά νά ἀκούγεται κα­λά ἀπό ὅλο τό πλῆθος, καί ἐμπνευσμένος ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα τούς εἶπε: Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καί σεῖς ὅλοι πού κα­­τοικεῖτε στήν Ἱερουσαλήμ, μάθετε καλά αὐτό πού θά σᾶς πῶ, κι ἀκοῦστε προσεκτικά τά λόγια μου αὐ­τά, διότι θά σᾶς δώσω τήν ἀληθινή ἐξή­γη­ση γιά τά ὅσα βλέπε­τε. 15 Ἡ ἀντίληψη πού σχηματίσατε γιά τούς ἀνθρώπους αὐτούς εἶναι λανθασμένη. Δέν εἶναι μεθυσμένοι, ὅπως ἐσεῖς νομίζετε. Διότι εἶ­ναι ἡ τρίτη ὥρα ἀπό τήν ἀνατολή τοῦ ἥλιου, δηλαδή ἐν­­νέα τό πρωί, καί λόγῳ τῆς ἑορτῆς ἀλλά καί σύμφωνα μέ τίς πα­ρα­δόσεις τῶν μεγάλων ραββίνων μας δέν ἐπι­­­­­τρέ­πε­ται πρίν ἀπό τό μεσημέρι, ἤ τουλάχιστον πρίν ἀπό τίς δέκα τό πρωί, νά βάλουμε στό στόμα μας τίποτε. 16 Ἀλλά αὐτό πού βλέπετε εἶναι ἡ ἐπαλήθευση καί ἡ πραγ­ματοποίηση ἐκείνου πού εἶπε ὁ Θεός διαμέσου τοῦ προ­­φήτου Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος προφήτευσε τά ἑξῆς: 17 Στήν τελευταία χρονική περίοδο, πού θά ἀρχίσει ὅταν ἔλθει ὁ Μεσσίας, λέει ὁ Θεός ὅτι θά συμβεῖ αὐτό: Θά ἐκχύσω τά χαρίσματα τοῦ Πνεύματός μου καί θά τά διαμοιράσω σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Κι ἔτσι θά προ­φητεύσουν οἱ γιοί σας καί οἱ κόρες σας, καί οἱ νέοι σας θά δοῦν ὑπερφυσικές ὀπτασίες, καί οἱ γέροντες θά δοῦν στόν ὕπνο τους θεϊκά ἀποκαλυπτικά ὄνειρα. 18 Ἀκόμη καί στούς δούλους καί στίς δοῦλες μου, πού οἱ ἄνθρωποι τούς κατατάσσουν στήν κατώτερη κοι­­νω­νική τάξη, θά τούς μεταδώσω τίς μέρες ἐκεῖνες πάρα πολλά χαρίσματα ἀπό τό Πνεῦμα μου καί θά προφητεύσουν. 19 Θά κάνω καταπληκτικά θαύματα πάνω στόν οὐρα­­­­­­­­­νό καί ἀποδεικτικά σημεῖα τῆς δυνάμεώς μου κά­τω στή γῆ· καταστροφές μεγάλες κι ἐρημώσεις· αἱ­ματο­­­­­χυ­­­­­­σίες καί πυρκαγιές καί σύννεφο καπνοῦ, πού θ’ ἀνε­­­­­­­­­­­βαίνει ἀπ’ τίς πόλεις καί τά χωριά πού θά καίγο­ν­ται. 20 Ὁ ἥλιος θά ὑποστεῖ ἔκλειψη καί θά μεταστραφεῖ σέ σκο­­τάδι, καί ἡ σελήνη θά πάρει τό χρῶμα τοῦ αἵματος, προ­­τοῦ νά ἔλθει ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡ μεγάλη καί πε­­­­ρίβλε­πτη, τότε πού θά ἔλθει ὁ Κύριος ἔνδοξος γιά νά κρίνει τούς ἐχθρούς του. Τέτοιες καταστροφές βέβαι­α καί θε­ομηνίες θά γίνουν καί τώρα πού ὁ Κύ­ρι­ος μέ δι­και­­ο­σύνη θά πατάξει ὅσους Ἰου­­δαί­­ους ἐπι­μεί­νουν στήν ἀπι­στία· θά ἐπα­­να­λαμβάνονται καί κάθε φορά πού θά ξε­σπᾶ μέσα στούς αἰῶ­νες ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐνα­ντίον τῶν ἀπο­στα­τῶν· ἀλλά θά πραγ­μα­το­ποιηθοῦν καί τε­λικῶς πρίν ἀπό τή δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου. 21 Καί θά συμβεῖ τό ἑξῆς: Ὅποιος ἐπικαλεσθεῖ μέ πίστη καί εὐλάβεια τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, θά σωθεῖ καί θά ἀπολαύσει τά ἀγαθά τῆς βασιλείας τοῦ Μεσσία.