ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (25/3)

Σήμερα 25/3 εορτάζουν:

 • Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου
 • Όσιος Σεννούφιος ο Σημειοφόρος
 • Αγίες Πελαγία και Θεοδοσία
 • Άγιος Δήμιος ο Μάρτυρας
 • Όσιος Τίμων ο Ερημίτης
 • Όσιος Παρθένιος του Κιέβου
 • Μετακομιδή του Ιερού λειψάνου του Αγίου Ευφρόσυνου του Ιερομάρτυρα εκ Ρωσίας
 • Σύναξη της Παναγίας της Μεγαλόχαρης στην Τήνο
 • Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βάτου, εν τω όρει Σινά
 • Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευαγγελίστριας
 • Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου των Κηπουραίων
 • Σύναξη της Παναγίας της Πρωτόθρονης στην Νάξο
 • Σύναξη της Παναγίας της Ευαγγελίστριας στην Ικαρία
 • Σύναξη της Παναγίας Γιουρίτισσας στην Αλόννησο
 • Σύναξη της Παναγίας της Ευαγγελίστριας στην Σκιάθο
 • Σύναξη της Παναγίας της Τοχνιώτισσας στην Κύπρο
 • Σύναξη της Παναγίας της Οξυλιθιώτισσας στην Εύβοια

Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου καὶ Ἐπέτειος Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας 1821

25.-Euaggelismos 1821

Εἶναι τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς θείας ἐνσάρκωσης, ποὺ μὲ τόσο σαφῆ τρόπο μας τὸ παρουσιάζει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὸ Εὐαγγέλιό του (κεφ. Α´ στίχ. 26-38). Τὴν ἡμέρα αὐτή, ὁ θεόσταλτος ἀρχάγγελος Γαβριὴλ παρουσιάζεται καὶ λέει στὴν Παρθένα Μαρία ὅτι θὰ γεννήσει υἱό, ποὺ θὰ εἶναι ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου. Ἀξίζει, ὅμως, νὰ δοῦμε πὼς οἱ ἐμπνευσμένοι ὑμνῳδοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας ἔψαλαν τὸ κοσμοσωτήριο ἄγγελμα: «Σήμερον χαρᾶς Εὐαγγέλια παρθενικὴ πανήγυρις τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνάπτεται· ὁ Ἀδὰμ καινουργεῖται ἡ Εὔα τῆς πρώτης λύπης ἐλευθεροῦται καὶ ἡ σκηνὴ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς οὐσίας τῇ θεώσει τοῦ προσληφθέντος φυράματος ναὸς Θεοῦ κεχρημάτικεν. Ὦ μυστήριον! Ὁ τρόπος τῆς κενώσεως ἄγνωστος, ὁ τρόπος τῆς συλλήψεως ἄφραστος. Ἄγγελος λειτουργεῖ τῷ θαύματι, παρθενικὴ γαστὴρ τὸν Υἷον ὑποδέχεται, Πνεῦμα ἅγιον καταπέμπεται, Πατὴρ ἄνωθεν εὐδοκεῖ, καὶ τὸ συνάλλαγμα κατὰ κοινὴν πραγματεύεται βούλησιν, ἐν ᾧ καὶ δι᾿ οὗ σωθέντες, συνῳδᾷ τῷ Γαβριήλ, πρὸς τὴν Παρθένον βοήσωμεν· χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, ἐξ ἧς ἡ σωτηρία, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὴν καθ᾿ ἡμᾶς προσλαβόμενος φύσιν πρὸς ἑαυτὸν ἐπανήγαγεν».

Ὁ Ὅσιος Σεννούφιος ὁ Σημειοφόρος

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά. Ἴσως εἶναι ὁ ἴδιος με τὸν ἀσκητὴ τῆς Νιτρίας Σεννούφιο.

Οἱ Ἁγίες Πελαγία καὶ Θεοδοσία

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς ἀπὸ τοὺς δήμιους

Αὐτὸς γνώρισε τὸν Χριστὸ καὶ μαρτύρησε ἀφοῦ τὸν ἔκλεισαν σὲ βρωμερὴ ἀπομόνωση καὶ πέθανε μᾶλλον ἀπὸ ἀσφυξία.