ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (21/2)

Ἀπόστολος Τρίτης Τυροφάγου (Ἰούδα 1-10)

Ιούδας, Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώ­βου, τοῖς ἐν Θεῷ πατρὶ ἡγια­σμένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλη­τοῖς· 2 ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη. 3 Ἀγαπητοί, πᾶσαν σπου­­δὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς σω­τη­­­ρίας, ἀνάγκην ἔσχον γρά­­­­­­ψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐ­πα­­­­­­γωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παρα­­­δοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πί­­στει. 4 παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι. 5 Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ὁ Κύριος λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν, 6 ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν· 7 ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον τούτοις τρόπον ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέ­χουσαι. 8 ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυ­πνιαζόμενοι σάρκα μὲν μι­αίνουσι, κυριότητα δὲ ἀθε­τοῦσι, δόξας δὲ βλασφη­μοῦ­σιν. 9 ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωσέως σώματος, οὐκ ἐτόλ­μησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ᾿ εἶπεν· ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος. 10 οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασι βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Εγώ ὁ Ἰούδας, πού εἶμαι δοῦλος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀδελφός τοῦ Ἰακώβου, γράφω τήν ἐπιστολή αὐ­τή πρός ἐκείνους πού ἔχει καλέσει ὁ Θεός Πατήρ στή χριστιανική πίστη, καί τούς ἔχει ἁγιάσει καί διαφυλάξει ἀπό τόσους κινδύνους, γιά νά ἀνή­­­­­­κουν στόν Ἰησοῦ Χριστό. 2 Εὔχομαι νά πληθαίνουν σέ σᾶς τό ἔλεος καί ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη. 3 Ἀγαπητοί, ἐνῶ εἶχα σφοδρό πόθο νά σᾶς γράψω γιά τήν κοινή σωτηρία πού χάρισε σ’ ὅλους μας ὁ Ἰη­σοῦς Χριστός, ἀναγκάστηκα ἀπό τίς περιστάσεις νά σᾶς γράψω γιά νά σᾶς προτρέψω νά ἀγωνίζεστε μέ δύ­να­­μη γιά τήν πίστη ἡ ὁποία παραδόθηκε μιά γιά πά­ντα στούς Χριστιανούς μέ τό προφορικό κήρυγμα. 4 Εἶναι ἀνάγκη νά ἀγωνίζεστε γιά τήν πίστη αὐτή, διότι ὕπουλα καί δόλια εἰσχώρησαν στήν Ἐκκλησία μερικοί ἀσεβεῖς ἄνθρωποι. Γι’ αὐτούς εἶχε προφητευθεῖ καί προ­αναγγελθεῖ πρίν ἀπό πολύ καιρό στήν Ἁγία Γραφή ὅτι θά ἐμφανίζονταν καί θά καταδικάζονταν στήν τιμωρία αὐτή, γιά τήν ὁποία θά σᾶς μιλήσω παρακάτω. Εἶναι ἀσεβεῖς, πού διαστρέφουν καί παραποιοῦν τή χάρη τοῦ φωτισμοῦ τῆς ἀλήθειας πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός. Τήν παραποιοῦν καί τή νοθεύουν ζητώντας ἀπ’ αὐτήν ἐπι­χειρήματα γιά νά δικαιολογήσουν τήν ἀκόλαστη καί ἀνήθικη ζωή τους. Καί ἀρνοῦνται τόν ἕνα καί μοναδικό Δεσπότη καί Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. 5 Θέλω λοιπόν νά σᾶς ὑπενθυμίσω, ἄν καί σεῖς τό μάθατε αὐτό μιά γιά πάντα, ὅτι ὁ Κύριος, ἀφοῦ ἔσωσε μέ θαύματα τόν ἰουδαϊκό λαό ἀπό τή γῆ τῆς Αἰγύπτου, ἔπειτα ὅσους δέν τόν πίστεψαν τούς καταδίκασε νά πεθάνουν στήν ἔρημο, χωρίς νά ἀπολαύσουν τή γῆ τῆς ἐπαγγελίας. 6 Καί τούς ἀγγέλους πού δέν φύλαξαν τό ὑψηλό τους ἀξίωμα, ἀλλά ἐγκατέλειψαν τήν οὐράνια κατοικία τους καί ζωή, ὁ Κύριος τούς ἔχει φυλάξει δεμένους μέσα σέ πνευματικό σκοτάδι καί ὁλοκληρωτική στέρηση τῆς θείας χάριτος καί ἀλήθειας μέ δεσμά αἰώνια πού δέν θά συν­τριβοῦν ποτέ· καί τούς ἔχει ἐκεῖ γιά νά δικασθοῦν τή με­γάλη ἡμέρα τῆς παγκόσμιας Κρίσεως. 7 Ὅπως τά Σόδομα καί τά Γόμορρα καί οἱ τριγύρω τους πόλεις πού ὅμοια μέ τούς ἀσεβεῖς αὐτούς γιά τούς ὁποί­ους σᾶς μίλησα παραπάνω παρέδωσαν τούς ἑαυ­­τούς τους στήν πορνεία καί ἔτρεχαν πίσω ἀπό ἄλ­­λη σάρ­κα καί παρασύρθηκαν σέ ἀφύσικες ἀσέλ­γει­ες εἶναι μπροστά μας παράδειγμα ἁμαρτωλῶν πού τιμω­ρή­­­θη­καν μέ τήν ποινή τῆς φωτιᾶς, ἡ ὁποία τούς ἔκαψε ἀμε­τά­κλητα γιά πάντα, 8 τό ἴδιο καί αὐτοί οἱ σημερινοί ἀσεβεῖς, παρά τά φοβερά αὐτά παραδείγματα, ἐξαπατῶνται ἀπό τίς φαντα­σίες καί τά ὄνειρα πού βλέπουν κι ὅταν ἀκόμη δέν κοι­­­­μοῦνται. Κι ἐνῶ μολύνουν τό σῶμα τους μέ τίς αἰσ­­­χρές τους πράξεις, ἀπορρίπτουν καί τήν ἐξουσία καί τό με­γαλεῖο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καί περιυβρίζουν καί τούς ἀγ­γέλους πού ἔχουν τόσο μεγάλη δόξα. 9 Ἀλλά γιά νά σᾶς δείξω πόσο ἁμαρτάνουν μέ τίς βλα­σφημίες τους αὐτές, σᾶς λέω τό ἑξῆς: Ὁ Μιχαήλ ὁ ἀρ­χά­γ­γελος, ὅταν συνομιλοῦσε καί ἀντιδικοῦσε μέ τόν δι­­ά­βολο πού διεκδικοῦσε νά πάρει στήν ἐξουσία του τό νε­κρό σῶμα τοῦ Μωυσῆ, δέν τόλμησε νά ἐκφέρει κα­ταδι­καστική ἀπόφαση πού νά συνοδεύεται μέ ὑβρι­στι­­κά καί βλάσφημα λόγια ἐναντίον του, ἀλλά εἶπε στό δι­ά­βολο: Ἀπό τόν Θεό νά τό βρεῖς, καί ὁ Κύριος νά σέ ἐπι­­­τιμήσει γιά τήν ἀδικία αὐτή πού τολμᾶς νά κάνεις. 10 Αὐτοί ὅμως, ἀφενός ὅσα δέν γνωρίζουν, δηλαδή τά πνευματικά καί τά θεῖα, τά περιυβρίζουν καί τά βλα­σφημοῦν· καί ἀφετέρου ὅσα μέ τίς φυσικές τους αἰ­σθή­σεις, μέ τά ἔνστικτα καί τίς ὀρέξεις τους γνωρίζουν σάν τά ζῶα πού δέν ἔχουν λογική, τά κάνουν γιά νά διαφθεί­ρουν καί νά καταστρέφουν τούς ἑαυτούς τους.