ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (20/2)

Ἀπόστολος Δευτέρας τῆς Τυροφάγου (Γ΄ Ἰωάν. 1-15)

Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγα­πῶ ἐν ἀληθείᾳ. 2 Ἀγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή. 3 ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχο­μένων ἀδελφῶν καὶ μαρ­τυ­ρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περι­πα­τεῖς. 4 μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν ἀληθείᾳ περι­πατοῦντα. 5 Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελ­φοὺς καὶ εἰς τοὺς ξένους, 6 οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ Θεοῦ. 7 ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον, μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν. 8 ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ἀπο­λαμβάνειν τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ. 9 Ἔγραψα τῇ ἐκκλησίᾳ· ἀλλ᾿ ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διο­τρεφὴς οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. 10 διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς· καὶ μὴ ἀρ­κούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελ­φοὺς καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκ­κλησίας ἐκβάλλει. 11 Ἀγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακόν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν· ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώ­ρακε τὸν Θεόν. 12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπ᾿ αὐτῆς τῆς ἀληθείας· καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἴδατε ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστι. 13 Πολλὰ εἶχον γράφειν, ἀλλ᾿ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράψαι· 14 ἐλπίζω δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν. 15 εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι. ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ᾿ ὄνομα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ὁ πρεσβύτερος γράφω τήν ἐπιστολή αὐτή πρός τόν ἀγαπητό μου Γάϊο, πού τόν ἀγαπῶ ἐγώ μέ ἀγάπη ἁγνή, ἡ ὁποία ἐμπνέεται ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2 Ἀγαπητέ μου, σοῦ εὔχομαι νά εὐτυχεῖς σ’ ὅλα καί νά εἶσαι καλά στήν ὑγεία σου, ὅπως πηγαίνει καλά καί προοδεύει ἡ πνευματική σου ζωή. 3 Χάρηκα πολύ, διότι κατά διαστήματα ἔρχονταν διάφο­ροι ἀδελφοί καί ἔδιναν καλή μαρτυρία γιά τή ζωή σου, λέγοντας ὅτι αὐτή συμβαδίζει μέ τή χριστιανική ἀλή­­θεια, καθώς ἐσύ συμπεριφέρεσαι καί βαδίζεις σύμ­φω­να μέ τήν εὐαγγελική ἀλήθεια. 4 Μεγαλύτερη χαρά δέν ἔχω ἄλλη ἀπό αὐτή, νά ἀκούω δηλαδή ὅτι τά πνευματικά μου παιδιά βαδίζουν μέσα στήν ἀλήθεια καί διαμορφώνουν τή ζωή τους σύμφωνα μ’ αὐτήν. 5 Ἀγαπητέ μου, κάνεις ἔργο σύμφωνο μέ τή χριστιανική μας πίστη. Ἐννοῶ τό ἔργο πού μέχρι τώρα ἔκανες καί θά κάνεις καί μελλοντικά στούς γνωστούς καί στούς ἄγνωστους ἀδελφούς πού ἔχουν ἀνάγκη φιλοξενίας. 6 Αὐτοί ἔδωσαν τή μαρτυρία τους μπροστά στή σύναξη τῶν πιστῶν γιά τήν ἀγάπη πού τούς ἔδειξες μέ τή φιλοξενία σου. Καλά θά κάνεις λοιπόν ἄν τούς κατευοδώσεις καί πάλι γιά νά συνεχίσουν τό ταξίδι τους, προμηθεύοντάς τους τά ἀπαραίτητα ἐφόδια μέ γενναιοδωρία καί πρόθυμη διάθεση, ἀντάξια τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο διακονεῖς μέ τή φιλοξενία αὐτή. 7 Ἡ φιλοξενία σου αὐτή εἶναι οὐσιαστικά διακονία στό Θεό. Διότι αὐτοί γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ βγῆκαν σέ πε­ριοδεία, χωρίς νά παίρνουν τίποτε ἀπό τούς ἐθνι­κούς, στούς ὁποίους κηρύττουν τό Εὐαγγέλιο. 8 Ἐμεῖς λοιπόν οἱ ἀδελφοί τους Χριστιανοί ὀφείλουμε νά ὑποδεχόμαστε τέτοιους ἄνδρες καί νά τούς προσφέρουμε φιλοξενία καί κάθε εἴδους βοήθεια, γιά νά γινόμαστε ἔτσι συνεργάτες τους στή διάδοση τῆς ἀλή­θειας. 9 Ἔγραψα μιά ἐπιστολή στήν Ἐκκλησία γιά τή φιλοξενία αὐτή. Ἀλλά ὁ φιλόδοξος Διοτρεφής, πού ἐπιθυμεῖ νά κατέχει τά πρωτεῖα πάνω στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς, ἀρνεῖται νά ἀναγνωρίσει τό ἀποστολικό μου ἀξίωμα καί δέν μέ δέχεται ὡς πρεσβύτερο. 10 Γι’ αὐτό, ἄν θέλει ὁ Θεός καί ἔλθω κοντά σας, θά ὑπενθυμίσω σέ ὅλους σας τά ἔργα πού κάνει, κατηγορώντας μας ἀβάσιμα μέ λόγια κακόβουλα καί ἀνόητα. Καί δέν ἀρκεῖται μόνο νά μέ κατηγορεῖ· ἐπιπλέον οὔ­τε ὁ ἴδιος δέχεται νά φιλοξενεῖ τούς ἀδελφούς πού πε­­­ρι­ο­δεύουν γιά τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά καί ἐμπο­­δί­ζει κι ἐκείνους πού θέλουν νά τούς φιλοξενήσουν. Κι ἄν αὐτοί ἐπιμείνουν νά τούς φιλοξενήσουν, τούς πετᾶ ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία. 11 Ἀγαπητέ, νά μή μιμεῖσαι τό κακό ἀλλά τό καλό. Ἐκεῖνος πού κάνει τό καλό κατάγεται ἀπό τόν Θεό καί ἀπ’ αὐτόν ἔχει ἀναγεννηθεῖ. Ἐκεῖνος πού κάνει τό κακό δέν ἔχει δεῖ τόν Θεό κι οὔτε ἀπό μακριά τόν ἔχει γνωρίσει. 12 Γιά τόν Δημήτριο ὅλοι δίνουν καλές μαρτυρίες, ἀλλά καί ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα τό ἐπιβεβαιώνει. Καί ἐμεῖς ἐπίσης δίνουμε καλή μαρτυρία γι’ αὐτόν. Καί ξέρετε ἀ­πό τήν πείρα σας ὅτι ἡ μαρτυρία μας εἶναι ἀληθινή. 13 Εἶχα πολλά νά σοῦ γράψω, ἀλλά δέν θέλω νά σοῦ τά γράψω μέ μελάνι καί πένα. 14 Ἐλπίζω ὅμως πολύ γρήγορα νά σέ δῶ, καί τότε θά μιλήσουμε ἀπό κοντά, στόμα μέ στόμα. 15 Εὔχομαι νά σέ συντροφεύει ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Σέ χαιρετοῦν ἐγκάρδια οἱ ἀδελφοί πού μᾶς ἀγαποῦν. Χαι­ρέτησε ὀνομαστικά ἕναν-ἕναν τούς φίλους καί ἀδελ­φούς.