ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (28/1)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. λβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Θεσ. ε΄ 14-23)

14 Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέ­χε­σθε τῶν ἀσθενῶν, μακρο­θυμεῖτε πρὸς πάντας. 15 ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 16 Πάντοτε χαίρετε, 17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς. 19 τὸ Πνεῦμα μὴ σβέννυτε, 20 προφητείας μὴ ἐξουθε­νεῖτε. 21 πάντα δέ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε· 22 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονη­ροῦ ἀπέχεσθε. 23 Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

14 Σᾶς παρακαλοῦμε, ἀδελφοί, νά νουθετεῖτε τούς ὀ­­­­­­­­­­κνη­­­ρούς καί ἀκατάστατους, νά παρηγορεῖτε τούς ὀλι­γό­ψυχους, πού τά χάνουν εὔκολα, νά στηρίζετε τούς ἀδύ­νατους στήν πίστη, νά ἔχετε πλατιά καρδιά πρός ὅλους. 15 Προσέχετε, κανείς ἀπό σᾶς νά μήν ἀνταποδώσει στόν ἄλλον κακό γιά τό κακό πού ἔπαθε, ἀλλά πάντο­­τε νά ἐπιδιώκετε νά κάνετε τό καλό καί ἀναμεταξύ σας ἀλ­λά καί πρός ὅλους, ἀκόμη καί στούς μή Χριστιανούς. 16 Πάντοτε νά χαίρεστε, ἀκόμη κι ὅταν ἔχετε πειρασμούς καί θλίψεις. 17 Ἀδιάλειπτα καί ἀκατάπαυστα μέ τήν προσευχή καί τήν εὐλαβική διάθεση νά ἐπικοινωνεῖτε μέ τόν Θεό. 18 Γιά κάθε τι νά εὐχαριστεῖτε τόν Θεό. Διότι αὐτό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς τό δίδαξε ὁ Ἰησοῦς Χριστός γιά νά σᾶς τό κηρύξουμε. 19 Μή σβήνετε τή φλόγα τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, παρεμποδίζοντας ἔτσι καί ματαιώνοντας τή φανέρωσή τους. 20 Μήν περιφρονεῖτε τίς προφητεῖες πού τό Ἅγιον Πνεῦ­­μα μέ τό χάρισμά του ἐμπνέει σέ διάφορα μέλη τῆς Ἐκκλησίας. 21 Νά ἐξετάζετε μάλιστα καί νά διακρίνετε ὅλα τά χαρίσματα καί τίς προφητεῖες, καί ὅ,τι καλό βρίσκετε, νά τό κρατᾶτε σφιχτά. 22 Ἀπό κάθε λογῆς πονηρό νά φεύγετε μακριά. 23 Κι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ἀπό τόν ὁποῖο πηγάζει ἡ πραγματική εἰρήνη, νά σᾶς ἁγιάσει ὁλοκληρωτικά· κι ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή σας, ὁ νοῦς καί ἡ ψυχή καί τό σῶμα σας, νά διαφυλαχθοῦν ἄμεμπτα κατά τήν παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.