ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (7/12)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. κε΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Θεσ. β΄ 1 – 12):

Ερωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελ­φοί, ὑπὲρ τῆς παρου­σίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη­σοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπι­­συν­αγωγῆς ἐπ’ αὐτόν, 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευ­θῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς δι’ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ. 3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραι­ρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀπο­δεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός. 5 Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; 6 καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐ­τὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ· 7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται· 8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ Κύριος ἀνα­λώ­σει τῷ πνεύματι τοῦ στό­ματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ· 9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολ­λυμένοις, ἀνθ’ ὧν τὴν ἀγά­πην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέ­ξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐ­τούς· 11 καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλά­νης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐ­τοὺς τῷ ψεύδει, 12 ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ’ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Αδελφοί, σχετικά μέ τή δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τή σύναξή μας κοντά του, σᾶς παρακαλοῦμε 2 νά μή σαλευθεῖτε εὔκολα καί ἐπιπόλαια χάνοντας τήν ψυχραιμία τῶν σκέψεών σας. Καί μήν ἀφήνετε νά σᾶς ἀναστατώνουν καί νά σᾶς ἀνησυχοῦν ὅσοι ἐπικα­λοῦ­νται κάποιο δῆθεν προφητικό χάρισμα, ἤ λόγο ἤ ἐπι­στολή, καί ἰσχυρίζονται ὅτι τάχα αὐτά προέρχονται ἀπό μᾶς καί δῆθεν σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἔφθασε ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ. 3 Προσέξτε μή σᾶς ἐξαπατήσει κανείς μέ κανένα τρό­πο. Κι ὅταν σᾶς λένε ὅτι πλησίασε ἡ ἡμέρα τοῦ Χρι­στοῦ, σᾶς ἐξαπατοῦν. Διότι δέν θά ἔλθει ἡ ἡμέρα τοῦ Κυ­ρίου καί ἡ δευτέρα παρουσία του, ἐάν πρῶτα δέν ἔλθει ἡ ἀποστασία πολλῶν καί ἡ ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τήν πίστη καί δέν φανερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος πού πε­ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον θά εἶναι ὑποκινητής καί ὄρ­γανο τῆς ἁμαρτίας, γέννημα καί θρέμμα τῆς ἀπώ­­λειας. 4 Αὐτός θά εἶναι ἀντίπαλος τῆς ἀλήθειας καί θά ὑψώ­νει τόν ἑαυτό του ἀλαζονικά πάνω ἀπό κάθε ἄλλον πού θά φέρει τό ὄνομα Θεός ἤ θά προσκυνεῖται μέ σεβασμό καί λα­τρεία. Καί θά ὑψώσει τόσο πολύ τόν ἑαυτό του, ὥ­­­­­στε θά καθίσει ὡς θεός στό ναό τοῦ Θεοῦ καί θά προ­σπαθεῖ μέ διαβολικά σημεῖα καί ἀγυρτεῖες νά ἀποδεί­ξει ὅτι εἶναι θεός. Πρέπει λοιπόν πρῶτα νά φα­νερω­­θεῖ αὐτός. 5 Δέν θυμάστε πού σᾶς τά ἔλεγα αὐτά ὅταν ἀκόμη ἤμουν ἀνάμεσά σας; 6 Κι ἐπειδή τότε σᾶς τά εἶχα πεῖ, τώρα γνωρίζετε τί εἶναι ἐκεῖνο πού ἐμποδίζει τόν ἄνομο οὕτως ὥστε νά μήν ἐμφανισθεῖ πιό πρίν, ἀλλά στόν καιρό πού τοῦ ἔχει ὁρίσει ὁ Θεός. 7 Δέν ἦλθε ὅμως ἀκόμη ὁ καθορισμένος καιρός του. Διότι τώρα εἶναι σέ ἐνέργεια ἡ μυστική δύναμη τοῦ κακοῦ καί τῆς ἀνομίας, ἡ ὁποία σέ μεγάλο βαθμό παραμένει κρυμμένη καί δέν φανερώθηκε ἀκόμη ὁλό­κλη­ρη· ὑπάρχει μάλιστα κάποιος πού ἐμποδίζει τόν ἄνομο νά φανερωθεῖ. Ἡ φανέρωση λοιπόν τοῦ ἀνόμου αὐτοῦ θά ἀναβληθεῖ μόνο μέχρις ὅτου φύγει ἀπό τή μέση αὐτός πού σύμφωνα μέ τή θεία πρόνοια παρεμποδίζει τήν ἐμφάνισή του. 8 Καί τότε θά φανερωθεῖ ὁ ἄνομος, πού ὁ Κύριος θά τόν ἐξαφανίσει μέ τό φύσημα τοῦ στόματός του καί θά τόν ἐκμηδενίσει μέ τήν ἔνδοξη ἐμφάνιση τῆς παρουσίας του. 9 Ἡ παρουσία τοῦ ἀνόμου αὐτοῦ θά γίνει μέ κάθε δύναμη καί μέ σημεῖα καί τέρατα ἀγυρτικά, πού θά τά ἐνεργεῖ ὁ βοηθός καί συνεργάτης του σατανάς. 10 Ἡ ἐμφάνισή του θά γίνει καί μέ κάθε εἴδους ἀπάτη, πού θά στηρίζεται στήν ἀδικία καί τήν ἀσυνειδησία. Ἀλ­λά ἡ ἀπάτη αὐτή θά ἐπικρατήσει μόνο ἀνάμεσα σ’ ἐκεί­νους πού θά χαθοῦν, ἐπειδή δέν δέχθηκαν νά ἀγα­πή­σουν καί νά ἐγκολπωθοῦν τήν ἀλήθεια, κι ἔτσι νά σωθοῦν. 11 Καί γι’ αὐτό θά ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά τούς ἔλθει ἐνέρ­γεια πονηρή, πού θά τούς σπρώχνει στήν πλάνη, γιά νά πιστέψουν στό ψέμα, 12 κι ἔτσι νά κατακριθοῦν ὅλοι ὅσοι δέν πίστεψαν στήν ἀλήθεια, ἀλλά δέχθηκαν ὁλόψυχα τήν ἀδικία.