ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (11/11)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. η΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιγ΄ 31 – 35):

31 Ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ προ­σῆλθόν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ· ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι. 32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ· ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι· 33 πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἱερουσαλήμ. 34 Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσα­λήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐ­τήν! ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε! 35 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μή με ἴδητε ἕως ἂν ἥξῃ ὅτε εἴπητε· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

31 Ἐκείνη τήν ἡμέρα ἦλθαν μερικοί Φαρισαῖοι, οἱ ὁποῖ­οι ἀπό φθόνο προσπαθοῦσαν νά σταματήσουν τό ἔρ­γο τοῦ Ἰησοῦ καί νά ἐκφοβίσουν τούς πιστούς του. Ἤθε­­λαν ἀκόμη νά φανοῦν ἀρεστοί στόν Ἡρώδη, διότι αὐτός θεωροῦσε ἐπικίνδυνη γιά τόν ἴδιο τήν πα­­­­­­ρουσία τοῦ Ἰησοῦ στά μέρη τῆς δικαιοδοσίας του. Καί γιά νά τόν ἀναγκάσουν νά φύ­γει, τοῦ εἶπαν: Ἀπο­μα­­κρύνσου ἀπό τά ὅρια τῆς δι­­­­καιοδοσίας τοῦ Ἡρώ­δη καί φύγε ἀπό ἐδῶ, διότι ὁ Ἡρώ­δης θέλει νά σέ σκοτώ­σει. 32 Κι ἐκεῖνος τούς εἶπε: Πηγαίνετε καί πέστε στόν ἄν­θρω­πο αὐτόν πού ἔχει τήν πονηριά καί τή δολιότητα τῆς ἀλεποῦς: Εἶναι μετρημένες οἱ μέρες τῆς ζωῆς μου. Νά, σήμερα καί αὔριο κάνω ἔργα εὐεργετικά καί ὠφέλιμα γιά ὅλους, βγάζω δαιμόνια καί κάνω θε­ραπεῖ­ες, καί τήν τρίτη ἡμέρα, πολύ σύντομα δηλαδή, φτά­νω στό τέλος τοῦ ἔργου μου καί τῆς ζωῆς μου. 33 Ἄς μήν ἐνοχλεῖται ὅμως ὁ Ἡρώδης κι ἄς μήν προ­­χω­ρεῖ σέ ἀπειλές. Δέν θά μέ σκοτώσει αὐτός. Σύμ­­φω­­να μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Πατέρα μου, σήμερα καί αὔ­­­­­­ριο, τίς λίγες δηλαδή ἀκόμη ἡμέρες μου πρέπει νά τίς ζήσω, καί δέν μπορεῖ κανείς νά ματαιώσει τή βουλή τοῦ Θεοῦ. Καί τίς ἑπόμενες ἡμέρες, ὑπα­κούοντας στή θεία βουλή, πρέ­πει νά πάω στά Ἱε­ρο­­σό­λυ­μα γιά νά πε­θάνω ὄχι ἐδῶ, ὅπως ἀπει­λεῖ ὁ Ἡρώδης, ἀλλά ἐκεῖ. Διότι δέν εἶναι δυνατόν οὔτε συνηθίζεται νά φονεύεται προφήτης ἔξω ἀπό τήν Ἱερου­σα­λήμ. 34 Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ταλαίπωρη καί ἀξιο­θρή­νητη πόλη! Ἐσύ πού σκοτώνεις τούς προφῆτες καί λι­θο­βολεῖς ἐκείνους πού σοῦ στέλνει ὁ Θεός! Πόσες φο­ρές θέλησα νά συμμαζέψω τά παιδιά σου μέ τή στορ­γή πού ἔχει ἡ κλώσσα καθώς μαζεύει τό πλῆθος τῶν μικρῶν πουλιῶν της κάτω ἀπό τίς φτε­ροῦ­γες της! Καί δέν θελήσατε! 35 Ἰδού, γιά τιμωρία σας ἀφήνεται ὁ οἶκος σας ἔρημος καί ἀπροστάτευτος ἀπό τόν Θεό· ἀφήνεται δηλαδή καί ἐγκαταλείπεται ἡ πόλη σας καί ὁ ναός της στά δικά σας μόνο χέρια. Σᾶς λέω μάλιστα ὅτι δέν θά μέ δεῖτε πιά, ὥσπου νά ’ρθει ὁ καιρός νά μετανοήσετε καί νά πι­στέ­ψετε. Τότε θά συμπεριληφθεῖτε στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μου καί θά πεῖτε γιά μένα: Εὐλογημένος εἶναι αὐτός πού ἔρχεται στό ὄνομα τοῦ Κυρίου ὡς ἀπεσταλμένος του καί ἀντιπρόσωπός του.