Τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ ἁπλώνεται παντοῦ

Εἶναι ἐντολὴ τοῦ Θεανθρώπου πρὶν ἀναληφθεῖ στοὺς οὐρανούς: «Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται» (Μάρκ. ις΄ 15-16).

Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι μὲ τὴ Χάρη τοῦ Παν­αγίου Πνεύματος, πιστοὶ στὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου, μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ σκορπίσθηκαν στὰ πέρατα τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου καὶ κήρυξαν σ᾿ ὅλη τὴν οἰκουμένη τὸ Εὐαγγέλιο καὶ φώτισαν μὲ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ τὸν σύγχρονό τους κόσμο.

Τὸ ἴδιο ἔκαμαν καὶ οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων σ᾿ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, στὸν Βορρὰ καὶ στὸ Νότο. Ἡ μεταλαμπάδευση τοῦ φω­τὸς τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ Ἱστορία, συνεχίσθηκε μέσα στοὺς αἰῶνες μὲ θαυμαστοὺς τρόπους καὶ ἐκπληκτικὰ ἀποτελέσματα. Παρὰ τὴν ἀντίδραση τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, ποὺ ὑποκινοῦνται ἀπὸ τὸν ἄρχοντα τοῦ σκότους Σατανᾶ, τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ σήμερα ἀκτινοβολεῖ στοὺς πά­­­­γους τῆς Ἀλάσκας καὶ θερμαίνει τὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν, ζωογονεῖ τὶς ψυχὲς τῶν πι­στῶν τῆς καυτερῆς Σαχάρας καὶ τονώνει τὰ μαραμένα μάτια ἀπὸ τὴ φοβερὴ μαλάρια τῶν πιστῶν τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς. Γιατὶ ἔχει φτάσει παντοῦ ὁ Χριστὸς μὲ τὸ ζωηφόρο φῶς Του.

Καὶ σήμερα στὴν ὑλόφρονα ἐποχή μας ὑπάρχουν ἄνθρωποι μὲ φλογερὴ ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριο καὶ τὸν συνάνθρωπο, καὶ πιστοὶ στὴν τελευταία ἐντολὴ τοῦ Θεανθρώπου ἀφήνουν τὶς ἀνέσεις τῶν πόλεών τους καὶ ρίχνονται στὸν πιὸ ὡραῖο ἀγώνα τῆς ζωῆς τους: νὰ βοηθήσουν μὲ πολλὲς δυσκολίες σὲ ἄλλες χῶρες μακρινὲς καὶ μὲ πρωτόγονη ζωὴ τοὺς κατοίκους τους νὰ φωτισθοῦν ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἀποφασισμένοι οἱ σύγχρονοί μας ἱεραπόστολοι νὰ δουλέψουν σκληρὰ καὶ νὰ πεθάνουν γιὰ τὸν Χριστό. Ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν ἀσθένειες ὅπως τὸ Ἔητζ, ὁ Ἔμπολα καὶ ὁ νέος θανατηφόρος ἰὸς Ζήκα. Ἔχουν τρομερὲς ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς μάγους ἀλ­λὰ καὶ ἀπὸ τοὺς διάφορους φυλάρχους καὶ τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅ­μως δὲν κάμπτονται. Προχωροῦν ἀτρόμητοι, γιατὶ εἶναι μαζί τους ὁ παντοδύναμος Νι­κητὴς τοῦ σκότους Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Ἀγωνίζονται νὰ μεταδώσουν στοὺς ἰθαγενεῖς τὸ αἰώνιο φῶς τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς ἐξασφαλίσουν στοιχειώδεις συν­­­θῆκες ὑγιεινῆς ζωῆς, ἄντληση καθαροῦ νεροῦ, παροχὴ φαρμάκων, ἵδρυση Σχολείων, ἀνέγερση Ἱερῶν Ναῶν κλπ. Σὲ πολλὲς περιοχὲς ἀκόμη ἡ Λατρεία τελεῖται σὲ χορτοκαλύβες.

Μέρα καὶ νύχτα, ὅσοι εἴμαστε στὰ μετόπισθεν, ἂς προσευχόμαστε ὁλόθερμα γιὰ τὸ καύχημά μας, τοὺς ἱεραποστόλους μας, καὶ νὰ τοὺς βοηθοῦμε ἀνάλογα μὲ τὶς δυνάμεις μας.