Ἠλεκτρονικὴ δικτατορία

Σχεδὸν δὲν περνάει ἑβδομάδα, κατὰ τὴν ὁποία νὰ μὴν προπαγανδίζεται ἡ χρήση ἠλεκτρονικοῦ τρόπου πληρωμῶν ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση ὡς δῆθεν «τρόπου καταπολέμησης» τῆς φοροδιαφυγῆς, καὶ ἀπὸ τὰ Μέσα ἐνημερώσεως ὡς «τρόπου ἐξυπηρέτησης» τοῦ πολίτη, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἐπιχειρεῖται ἐπιβολὴ ἀπόλυτου ἐλέγχου.

Τώρα ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος προωθεῖται καὶ μὲ τὸ σχεδιαζόμενο «περιουσιολόγιο», τὸ ὁποῖο φανερώνει τέτοια μανία ἐλέγχου τῶν πάντων, ποὺ μόνο στὶς χειρότερες περιόδους τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας ἔχει παρατηρηθεῖ.

Ὅπως σημειώνουν εἰδικοὶ ἀναλυτές, «ἀ­ναλυτικὰ τὸ ἐρωτηματολόγιο ποὺ περιλαμβάνει τὸ περιουσιολόγιο, μοιάζει περισσότερο μὲ ἀνάκριση τῆς Γκεστάπο», καὶ στὴν οὐσία «πρόκειται περὶ δημιουργίας οἰκονομικῆς φυλακῆς».

Διότι οἱ πολίτες καλοῦνται νὰ δηλώσουν ἠλεκτρονικῶς ὅλα τὰ κινητὰ περιουσιακά τους στοιχεῖα ὑψηλῆς ἀξίας, συμπεριλαμβανομένων τῶν μετρητῶν πάνω ἀπὸ κάποιο ποσό. Ὅμως τὰ στοιχεῖα αὐτά, λόγῳ τῆς διαφθορᾶς τῶν κρατικῶν ὑπαλλήλων, διαρρέουν, ὁπότε οἱ κλέφτες θὰ εἰσβάλουν στοχευμένα στὰ σπίτια ὅσων ἔχουν δηλώσει ὅτι ἔχουν μετρητὰ ἢ ἀντικείμενα ἀξίας. Καὶ θὰ διαρρεύσουν τὰ στοιχεῖα, διότι ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται σὲ πολὺ ὑψηλὴ θέση κρατικῆς διαφθορᾶς παγκοσμίως. Ἄλλωσ­τε σὲ καμία χώρα τοῦ κόσμου δὲν ἔχει διασφαλισθεῖ μηδενικὴ διαφθορά.

Ἀκόμη ὅμως κι ἂν αὐτὸ τὸ ἀνέφικτο ἐξασφαλιζόταν, ποιὸς θὰ ἐμποδίσει τοὺς λεγόμενους «χάκερς» νὰ εἰσβάλουν στὰ ἠλεκτρονικὰ συστήματα τοῦ Ὑπουργείου καὶ νὰ ὑποκλέψουν τὰ στοιχεῖα; Ἐδῶ ἔσπασαν τοὺς κωδικοὺς τῶν Ὑπηρεσιῶν Ἀσφάλειας τῶν ΗΠΑ· στὰ διάτρητα συστήματα τῆς Ἑλλάδος θὰ σταματήσουν;

Στὴν πραγματικότητα τὸ περιουσιολόγιο καὶ οἱ ἐνέργειες τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν νὰ ἐπιβάλουν τὸ ἠλεκτρονικὸ χρῆμα, εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ, ὑπηρετοῦν ἕναν καὶ μόνο σκοπό: τὸν σχεδιασμὸ τῶν ἀόρατων κυβερνητῶν τοῦ κόσμου νὰ ἀποκτήσουν ἀπόλυτο οἰκονομικὸ ἔλεγχο σὲ ὅλο τὸν πλανήτη.

Καὶ αὐτό, ὅπως ἔγραψε ἡ οἰκονομικὴ ἐφημερίδα «Κεφάλαιο», σημαίνει ὅτι ὁδηγεῖται ὁ κόσμος στὴν κατάσταση ποὺ περιγράφεται στὴν Ἀποκάλυψη γιὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου: «ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Ἀποκ. ιγ΄ 17).

«Ὅσοι πιστεύουν, ἀσφαλῶς προβληματίζονται ἤδη ἀπὸ τὶς ἀναλογίες μὲ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει. Ὅσοι ὅμως δὲν πιστεύουν, ἂς ἀναλογιστοῦν τὸ ἑξῆς», γράφει ἡ ἐφημερίδα: «Ἡ δημοφιλέστερη θρησκεία τοῦ πλανήτη περιγράφει τὸ ἀπόλυτο κακὸ ὡς οἰκονομικὸ σύστημα, ὅπου ἢ δὲν θὰ ὑπάρχουν μετρητὰ ἤ, ἔστω, οἱ συναλλαγές («ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι») θὰ γίνονται μόνον μέσα ἀπὸ κάποιο εἰδικό, ἐλεγχόμενο σύστημα. Ἂν ὅμως κάποιος περιέγραψε πρὶν ἀπὸ 2.000 χρόνια τὴν ἄμεση ἢ ἔμμεση κατάργηση τῶν μετρητῶν… ὡς μέρος τοῦ ἀπόλυτου κακοῦ, πόσο τυφλοὶ εἴμαστε σήμερα, ἂν θεωροῦμε τὴν δῆθεν “πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς” ὡς a priori ὑπέρτερο ἀγαθὸ σὲ σχέση μὲ τὴν οἰκονομικὴ ἐλευθερία;».