Μαρτυρία Ἁγίου Ὄρους

   Ὅπως ἀνέμενε μὲ δικαιολογημένη ἀγωνία ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ, ἡ φωνὴ τοῦ πάντοτε εὐαίσθητου στὰ θέματα τῆς πίστεως Ἁγίου Ὄρους ἀκούσθηκε καὶ γιὰ τὸ θέμα τῆς Μεγάλης Συνόδου ἀκριβὴς καὶ ὀρθόδοξη.
   Μὲ ἐπιστολή τους πρὸς τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη «ἅπαντες οἱ ἐν τῇ Ἐκτάκτῳ Διπλῇ Ἱερᾷ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι τῶν Εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους» ζήτησαν νὰ ἐ­πέλθουν οὐσιαστικὲς ἀλλαγὲς στὰ πρὸς συζήτηση καὶ ἔγκριση κείμενα τῆς Συνόδου.
   Ἐπεσήμαναν ὅτι δὲν εἶναι σωστὸ νὰ χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος «Ἐκκλησία» γιὰ τοὺς ἑτερόδοξους καὶ πρότειναν νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴ διατύπωση «χριστιανικὰ δόγματα καὶ ὁμολογίαι», δεδομένου ὅτι μόνο ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, στὴν ὁποία ὀφείλουν νὰ ἐπιστρέψουν οἱ ἀπομακρυνθέντες ἀπ᾿ Αὐτήν.
   Ταυτόχρονα τόνισαν ὅτι «ὁ τρόπος διεξαγωγῆς καὶ ἡ πορεία τῶν θεολογικῶν διαλόγων δὲν ἀναπαύει τὸ σύνολον τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ δὲ καθ’ ἡ­μᾶς Ἱερὰ Κοινότης κατὰ καιροὺς καὶ εἰς διαφόρους περιστάσεις ἔχει ἐκφρασθῆ δι’ ἐπισήμων κειμένων κατὰ θεολογικῶν συμφωνιῶν μετὰ τῶν ἑτεροδόξων καὶ ἔχει διαμαρτυρηθῆ διὰ συμπροσευχὰς καὶ ἄλλας λατρευτικὰς πράξεις (λειτουργικοὺς ἀσπασμοὺς κ.λπ.), δι᾿ ὧν δίδεται ἡ εἰκὼν ψευδοῦς ἑνώσεως μετ’ αὐτῶν».
   Γι᾿ αὐτὸ καὶ ζήτησαν νὰ ἀποσαφηνισθεῖ ὅτι δὲν γίνεται δεκτὴ ἡ συμμετοχὴ «εἰς συμ­προσευχὰς καὶ ἑτέρας λατρευτικὰς πράξεις, αἱ ὁποῖαι δημιουργοῦν σύγχυσιν εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος».
   Ἐπίσης ἐξέφρασαν «ἔντονον προβληματισμὸν διὰ τὴν περαιτέρω συμμετοχὴν τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὸ ‘‘Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν’’».
   Πρότειναν ἀκόμη νὰ ὑπάρξει ἀναφορὰ στὶς μετὰ τὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ «μεγάλας Συν­όδους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (τὰς ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου τὸ 879, ἐπὶ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ 1341-1351, καὶ ἐκείνας αἱ ὁποῖαι ἠκύρωσαν τὰς ἐν Λυῶνι καὶ Φλωρεντίᾳ ἑνωτικὰς ψευδοσυνόδους)». Παρεκάλεσαν δὲ νὰ γίνει ἰδιαίτερος τονισμὸς τῆς διδασκαλίας τοῦ μεγάλου Πατρὸς ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.
   Χαίροντες γιὰ τὴν καίρια παρέμβαση τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐκφράζουμε τὴν εὐχὴ ἡ φωνή του νὰ ἀποτελεῖ πάντοτε φωτεινὸ φάρο γιὰ τὴν ἀγαπημένη μας Ὀρθοδοξία.