ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. α΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ε΄ 42 – 48):

42 Τῷ αἰτοῦντί σε δίδου καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῇς. 43 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐ­­­χθρόν σου. 44 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς, 45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι; 47 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς φίλους ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτω ποιοῦσιν; 48 Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

42 Σ’ ἐκεῖνον πού σοῦ ζητᾶ ἐλεημοσύνη δίνε, ἀλλά πάντοτε μέ διάκριση πού θά τήν διαπνέει ἡ εἰλικρινής ἀγάπη. Καί μήν περιφρονήσεις ἐκεῖνον πού σοῦ ζητᾶ δανεικά χωρίς τόκο. 43 Ἀκούσατε ὅτι ἔχει δοθεῖ ἡ ἐντολή: Νά ἀγαπᾶς τόν πλησίον σου καί νά μισεῖς τόν ἐχθρό σου. 44 Ἐγώ ὅμως σᾶς λέω νά ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας, νά εὔχεσθε στό Θεό τό καλό γι’ αὐτούς πού σᾶς καταριοῦνται, νά εὐεργετεῖτε ἐκείνους πού σᾶς μισοῦν καί νά προσεύχεστε γιά χάρη ἐκείνων πού σᾶς μεταχειρίζονται ὑβριστικά καί περιφρονητικά καί σᾶς καταδιώκουν ἄδικα, ἀκόμη κι ὅταν ὁ διωγμός τους αὐτός σᾶς γίνεται γιά τίς θρησκευτικές σας πεποιθήσεις. 45 Γιά νά μοιάσετε ἔτσι καί νά γίνετε παιδιά τοῦ Πατέρα σας πού εἶναι στούς οὐρανούς. Διότι κι αὐτός τόν ἥλιο, πού εἶναι δικός του, τόν ἀνατέλλει χωρίς διακρίσεις σέ πονηρούς καί καλούς, καί βρέχει τή βροχή του σέ δικαίους καί ἀδίκους. 46 Διότι ἐάν ἀγαπήσετε μόνο ἐκείνους πού σᾶς ἀγα-ποῦν, ποιά ἀνταμοιβή ἔχετε νά πάρετε ἀπό τόν Θεό; Τό ἴδιο δέν κάνουν καί οἱ τελῶνες; 47 Κι ἄν χαιρετᾶτε μόνο τούς φίλους σας Ἰουδαίους, τί σπουδαῖο κάνετε; Ἔτσι δέν κάνουν καί οἱ τελῶνες; 48 Πρέπει λοιπόν νά γίνετε τέλειοι μέ τήν ἀγάπη πρός ὅλους, ὅπως εἶναι τέλειος καί ὁ οὐράνιος Πατέρας σας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀγάπη.