ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εὐαγγέλιον: Δευτ. α΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μτθ. ιη΄ 10 – 20):

10 Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγ­­­γελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 11 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν­­θρώπου σῶσαι τὸ ἀπολω­λός. 12 Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρό­βατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφεὶς τὰ ἐνενή­κοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη, πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον; 13 καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαί­­ρει ἐπ᾿ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 14 οὕτως οὐκ ἔστι θέλημα­ ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑ­­­μῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀ­­­πόληται εἷς τῶν μικρῶν τούτων. 15 Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀ­­­δελφόν σου· 16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ρῆμα· 17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. 18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ. 19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐ­­τοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 20 οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄ­­­­νο­μα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐ­­τῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

10 Προσέχετε νά μήν περιφρονήσετε οὔτε ἕναν ἀπ’ τούς μικρούς αὐτούς· διότι σᾶς λέω ὅτι οἱ φύλακές τους ἄγγελοι εἶναι ἀπό ἐκείνους πού ἔχουν πολλή παρρησία στό Θεό. Διότι εἶναι ἀπό ἐκείνους πού στόν οὐρανό ἀποτελοῦν τό ἄμεσο περιβάλλον καί βλέπουν πάν­τοτε τό πρόσωπο τοῦ Πατέρα μου, πού εἶναι στούς οὐρανούς. 11 Ἀλλά κι ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἐνδιαφέρθηκε ἄμεσα γιά τούς μικρούς αὐτούς. Διότι ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου στάλθηκε ἀπό τόν Θεό καί ἦλθε στόν κόσμο γιά νά τούς σώσει, καί μαζί μ’ αὐτούς νά σώσει καί ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος, πού ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας ἦταν χαμένο γιά τόν Θεό. 12 Βέβαια ὁ Θεός φροντίζει γιά ὅλους. Ἰδιαιτέρως ὅμως προνοεῖ γι’ αὐτούς πού ἔγιναν μικροί σάν τά παιδιά. Φροντίζει λοιπόν ὅπως καί ὁ ποιμένας γιά τά πρόβατά του. Τί νομίζετε ἐσεῖς; Ἐάν ἕνας ἄνθρωπος συμβεῖ νά ἔχει ἑκατό πρόβατα καί χαθεῖ ἕνα ἀπ’ αὐτά, δέν θά ἀφήσει τά ἐνενήντα ἐννέα πάνω στά βουνά καί δέν θά τρέξει νά ἀναζητήσει τό χαμένο πρόβατο; 13 Κι ἄν συμβεῖ νά τό βρεῖ, σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι χαίρεται γι’ αὐτό περισσότερο παρά γιά τά ἐνενήντα ἐννέα πού δέν ἔχουν χαθεῖ. 14 Ἔτσι ὁ Θεός Πατέρας σας πού εἶναι στούς οὐρανούς δέν θέλει νά χαθεῖ οὔτε ἕνας ἀπό τούς μικρούς αὐτούς. Ἐάν λοιπόν ὁ Θεός δέν θέλει νά χαθεῖ κανείς ἀπό τούς μικρούς, καί ἀντίθετα χαίρεται ὅταν αὐτός βρεθεῖ καί σωθεῖ, δέν ἔχετε χρέος κι ἐσεῖς νά μήν περιφρονεῖτε οὔτε ἕναν ἀπό τούς μικρούς αὐτούς; 15 Ἀπό τό ἐνδιαφέρον λοιπόν αὐτό τοῦ Θεοῦ γιά κάθε χαμένο πρόβατό του διδαχθεῖτε κι ἐσεῖς πῶς πρέπει νά φέρεσθε σέ κάθε ἀδελφό σας πού παραπλανήθηκε. Ἐάν δηλαδή σοῦ φταίξει σέ κάτι ὁ ἀδελφός σου, πήγαινε καί ὑπόδειξέ του τό φταίξιμό του αὐτό ἰδιαιτέρως, μεταξύ σας ἐσύ κι ἐκεῖνος μόνο, χωρίς νά εἶναι παρών κανένας ἄλλος. Ἐάν σέ ἀκούσει καί ἀναγνωρίσει τό σφάλμα του, κέρδισες τόν ἀδελφό σου. 16 Ἐάν ὅμως δέν ἀκούσει, πάρε μαζί σου ἀκόμη ἕναν ἤ δύο, γιά νά μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ κάθε ὑπόθεση πού θά ἐξετασθεῖ καί θά κριθεῖ, ἀφοῦ θά βεβαιώνεται ἀπό τό στόμα δύο ἤ τριῶν μαρτύρων. 17 Ἐάν ὅμως παρακούσει καί σ’ αὐτούς, πές τό ἀδίκημά του στήν Ἐκκλησία. Κι ἄν ἀκόμη καί στήν Ἐκκλησία πα­ρα­κούσει, μήν τόν θεωρεῖς πλέον ὡς ἀληθινό μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά νά τόν θεωρεῖς ὅπως τόν εἰδωλολάτρη καί τόν τελώνη. 18 Ἀληθινά σᾶς λέω, ὅσα ἁμαρτήματα δέσετε καί τά κηρύξετε ἀσυγχώρητα πάνω στή γῆ, θά εἶναι δεμένα καί ἀσυγχώρητα καί στόν οὐρανό ἀπό μένα καί τόν Πατέρα μου· καί ὅσα λύσετε καί συγχωρήσετε πάνω στή γῆ, θά εἶναι λυμένα καί συγχωρημένα στόν οὐρανό ἀπό μένα καί τόν Πατέρα μου. 19 Πάλι σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ἐάν δύο ἀπό σᾶς συμφωνήσουν πάνω στή γῆ γιά κάθε πράγμα πού θά ζητήσουν στήν προσευχή τους, θά τούς τό κάνει ὁ Πατέρας μου πού εἶναι στούς οὐρανούς. 20 Διότι ὅπου εἶναι δύο ἤ τρεῖς συναγμένοι γιά μένα καί γιά σκοπούς σύμφωνους μέ τό θέλημά μου, ἐκεῖ εἶμαι κι ἐγώ μεταξύ τους, γιά νά τούς εἰσακούω, νά τούς ἐμπνέω, νά τούς ὁδηγῶ καί νά τούς προστατεύω.