ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ἀπόστολος: Τετ. ζ΄ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ.  κγ΄ 1 – 11):

Ατενίσας δὲ ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν· ἄν­δρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ Θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας. 2 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ἀνανίας ἐπέταξε τοῖς παρεστῶσιν αὐ­τῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα. 3 τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐ­­τὸν εἶπε· τύπτειν σε μέλλει ὁ Θεός, τοῖχε κεκονιαμένε· καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν νόμον, καὶ παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι! 4 οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπον· τὸν ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ λοι­δορεῖς; 5 ἔφη τε ὁ Παῦλος· οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρ­­­χιερεύς· γέγραπται γάρ· ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐ­­­ρεῖς κακῶς. 6 γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶ Σαδδουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ· ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίου· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι. 7 τοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλήσαν­τος ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος. 8 Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσι μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα, Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσι τὰ ἀμφότερα. 9 ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη, καὶ ἀναστάντες οἱ γραμματεῖς τοῦ μέρους τῶν­ Φαρισαίων διεμάχοντο λέ­γοντες· οὐδὲν κακὸν εὑρί-σκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ· εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος, μὴ θεομαχῶμεν. 10 πολλῆς δὲ γενομένης στάσεως εὐλαβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ᾿ αὐτῶν, ἐκέλευ-σε τὸ στράτευμα καταβῆναι καὶ ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν. 11 Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπι­στὰς αὐτῷ ὁ Κύριος εἶπε· θάρσει, Παῦλε· ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἱερουσαλήμ, οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς Ρώμην μαρτυρῆσαι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ο Παῦλος τότε προσήλωσε τό βλέμμα του στό Συνέ­δριο καί εἶπε: Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγώ ἔχω πολι­τευ­θεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μέχρι τήν ἡμέρα αὐτή χωρίς νά μέ τύπτει σέ τίποτε ἡ συνείδησή μου, ἀλλά ἀντίθετα ἔχω τή μαρτυρία της ἐξ ὁλοκλήρου ἀγαθή. 2 Ὁ ἀρχιερέας Ἀνανίας ὅμως τότε διέταξε τούς ὑπηρέτες πού στέκονταν κοντά στόν Παῦλο νά τοῦ χτυπήσουν τό στόμα, ἴσως διότι ἔλαβε τό λόγο μόνος του. 3 Τότε ὁ Παῦλος τοῦ εἶπε: Θά σέ πατάξει ὁ Θεός, τοῖ­χε ἀσβε­στωμένε, πού φαίνεσαι ἀπ’ ἔξω λευκός, στό βάθος σου ὅμως κρύβεις τήν ἀδικία. Κάθεσαι ἐσύ ἐδῶ νά μέ κρίνεις σύμφωνα μέ τό νόμο; Μά ἐσύ ὁ κριτής παραβαί­νεις τό νόμο, διατάζοντας νά μέ χτυπήσουν γιά νά βουλώσεις τό στόμα μου τήν ὥρα τῆς ἀπο­­­­­λογίας μου. Ὁ νόμος ὅμως ὁρίζει ὅτι κάθε κατη­­γο­ρού­­­­­μενος πρέπει νά ἀπολογεῖται ἐλεύθερα καί ἀνε­μπό­­­δι­­στα. 4 Οἱ παριστάμενοι τότε εἶπαν: Τόν ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ βρίζεις; 5 Ὁ Παῦλος ὅμως, ἐπειδή ἀπό πολλά χρόνια ἔλειπε ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, δέν γνώριζε προσωπικά τόν ἀρχι­ε­ρέα, ὁ ὁποῖος μάλιστα τή στιγμή ἐκείνη δέν ἦταν εὐ­διά­­κρι­τος, διότι στή συνεδρία προήδρευε ὁ χιλίαρχος. Γι’ αὐ­τό καί ἀπάντησε: Δέν ἤξερα, ἀδελφοί, ὅτι εἶναι ἀρχι­ε­ρέ­ας. Ἀλ­λιῶς δέν θά τό ἔλεγα αὐτό, διότι ἔχει γραφεῖ στό βιβλίο τῆς Ἐξόδου: Δέν θά κακολογήσεις ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου. 6 Στό μεταξύ, ὅταν ἀντιλήφθηκε ὁ Παῦλος ὅτι ἡ μιά μερίδα τοῦ Συνεδρίου ἀποτελοῦνταν ἀπό Σαδδουκαίους, οἱ ὁποῖοι δέν πίστευαν στήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ἐνῶ ἡ ἄλλη μερίδα ἀποτελοῦνταν ἀπό Φαρισαίους, φώ­ναξε δυνατά μέσα στό Συνέδριο: Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγώ εἶμαι Φαρισαῖος καί γιός Φαρισαίου. Καί δικάζομαι σήμερα, ἐπειδή πιστεύω καί ἐλπίζω στήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. 7 Μόλις τό εἶπε αὐτό ὁ Παῦλος, οἱ Φαρισαῖοι καί οἱ Σαδ­­δου­καῖοι ἄρχισαν νά φιλονικοῦν, καί τά μέλη τοῦ Συνε­δρί­ου διχάστηκαν. 8 Διότι οἱ μέν Σαδδουκαῖοι λένε ὅτι δέν ὑπάρχει ἀνά­στα­ση, οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ἀσώ­ματη ψυχή, ἐπειδή ὑπο­στη­ρίζουν ὅτι οἱ ψυχές τῶν νεκρῶν διαλύονται μαζί μέ τό σῶμα. Οἱ Φαρισαῖοι ὅμως πιστεύουν καί ἀποδέχονται καί τά δύο, καί τήν ἀνάσταση δηλαδή τῶν νεκρῶν καί τήν ὕπαρξη πνευμάτων. 9 Ἐξαιτίας τῆς φιλονικίας τους αὐτῆς ἄρχισαν νά ἀκού­γο­νται πολλές καί δυνατές κραυγές. Κάποια στιγμή σηκώθηκαν οἱ γραμματεῖς πού ἀνῆκαν στή μερίδα τῶν Φα­­ρισαίων καί ἄρχισαν νά συζητοῦν μέ πάθος· κι ἔλε­γαν: Δέν βρί­σκουμε κανένα κακό σ’ αὐτόν τόν ἄν­­θρω­πο. Κι ἄν τοῦ μί­λησε κάποιο πνεῦμα ἤ κάποιος ἄγγελος, ἄς μή μα­χό­μαστε ἐνα­­­ντίον τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔκανε τήν ἀποκάλυψη αὐτή. 10 Κι ἐπειδή δημιουργήθηκε μεγάλη ἀναστάτωση, ὁ χιλίαρχος φοβήθηκε μήπως τόν κομματιάσουν τόν Παῦ­­λο. Γι’ αὐτό διέταξε τούς στρατιῶτες του νά κατεβοῦν καί νά τόν ἁρπάξουν ἀπό ἀνάμεσά τους καί νά τόν ὁδη­γή­­σουν στό στρατόπεδο. 11 Τήν ἑπόμενη νύχτα ἐμφανίσθηκε ξαφνικά στόν Παῦ­­λο ὁ Κύριος Ἰησοῦς καί τοῦ εἶπε: Ἔχε θάρρος, Παῦλε. Ὅπως ἔδωσες τή μαρτυρία σου καί ὁμολόγησες τήν ἀλή­­­θεια γιά μένα στήν Ἱερουσαλήμ, ἔτσι σύμφωνα μέ τό θεϊκό μου σχέδιο πρέπει νά δώσεις τή μαρτυρία σου καί στή Ρώμη. Δέν πρόκειται λοιπόν νά πάθεις ἐδῶ τίποτε, ἀλλά θά σέ φυλάξω σῶο, γιά νά πᾶς καί στή Ρώμη.