ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. γ΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. στ΄ 35 – 39):

35 Εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε. 36 ἀλλ’ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. 37 Πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατήρ, πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω· 38 ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 39 τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

35 Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε: Ἐγώ εἶμαι ὁ ἄρτος πού μεταδίδω ζωή πραγματική. Τή μεταδίδω μέ τή μετάληψη τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματός μου, ἀλλά καί μέ τή διδα­σκα­λία μου καί τή χάρη τοῦ Πνεύματός μου. Ὅποιος ἔρ­χε­ται σέ μένα μέ μετάνοια καί πίστη δέν θά πεινάσει πνευματικά· κι ὅποιος πιστεύει σέ μένα δέν θά δι­ψάσει πνευματικά ποτέ. Θά ἀποκτήσει νέες πνευ­ματικές δυνά­μεις, καί θά βρεῖ τήν ἀνάπαυση καί τήν ἱκα­­νοποίηση τῆς καρδιᾶς καί τῆς ψυχῆς του. 36 Ἀλλά σᾶς εἶπα ὅτι, ἄν καί μέ ἔχετε δεῖ ποιός εἶμαι καί ποιός ἀποδεικνύομαι μέ τά θαύματά μου, ὅμως ἐσεῖς δέν πιστεύετε ὅτι εἶμαι ὁ Μεσσίας. 37 Ἀλλ’ ἐάν ἐσεῖς δέν πιστεύετε σέ μένα, ὑπάρχουν ἄλ­­λοι πού θά πιστέψουν. Κά­θε ἄνθρωπος, κάθε λογικό πλάσμα πού μοῦ δίνει ὁ Πατέρας μου γιά νά γίνει δικό μου καί νά σωθεῖ ἀπό μένα, θά πιστέψει καί θά ἔλ­θει ὁπω­σ­­δήπο­τε σέ μένα. Κι αὐτόν πού ἔρχεται κοντά μου δέν θά τόν πετάξω ἔξω μέ περιφρόνηση, ἀλλά θά τόν δε­χθῶ μέ μεγάλη στοργή. 38 Θά τόν δεχθῶ, διότι ἔχω κατεβεῖ ἀπό τόν οὐρανό καί εἶμαι ἤδη στή γῆ ὡς ἄνθρωπος ὄχι γιά νά κάνω τό θέλημα τό δικό μου, ἀλλά τό θέλημα ἐκείνου πού μέ ἔστειλε ἐδῶ. 39 Καί τό θέλημα τοῦ Πατρός, πού μέ ἔστειλε στόν κό­­σμο, εἶναι αὐτό ἀκριβῶς: νά μή χάσω οὔτε ἐλά­χι­­στους ἀπ’ ὅσους μοῦ ἔχει δώσει, ἀλλά νά τούς ἀναστήσω ὅ­­λους ἔνδοξα τήν τε­λευ­­­ταία ἡμέρα τοῦ κόσμου αὐτοῦ, τότε που θά γίνει ἡ δευτέρα μου παρουσία καί ἡ πα­­γκόσμια Κρίση.