ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ

Ἀπόστολος: Πέμ. διακ. (Πρξ. β΄ 38-43):

38 Πέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐ­­­­τούς· μετανοήσατε, καὶ βαπτι­σθήτω ἕκαστος ὑ­μῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χρι­στοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρ­τιῶν, καὶ λήψεσθε τὴν δω­ρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 39 ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγ­γελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακράν, ὅσους ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 40 ἑτέροις τε λόγοις πλείοσι διεμαρτύρετο καὶ παρεκάλει λέγων· σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. 41 οἱ μὲν οὖν ἀσμένως ἀπο­δεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν, καὶ προ­σε­τέ­θησαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκεί­νῃ ψυ­χαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι. 42 ἦσαν δὲ προσκαρτε­ροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀπο­στόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. 43 Ἐγένετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

38 Κι ὁ Πέτρος τότε τούς ἀπάντησε: Νά μετανοήσετε, καί καθένας ἀπό σᾶς νά ἐγκολπωθεῖ μέ πίστη τόν Ἰη­σοῦ Χριστό ὡς σωτήρα του καί Κύριό του καί νά βα­πτι­­­σθεῖ, γιά νά τοῦ δοθεῖ ἄφεση ἁμαρτιῶν. Ἔτσι θά λάβε­τε τή δικαίωση καί τόν ἁγιασμό, τά ὁποῖα πα­ρέχει τό Ἅγιον Πνεῦμα ὡς δωρεά σ’ αὐτούς πού βα­πτίζονται. 39 Μήν ἀμφιβάλλετε γι’ αὐτό, διότι ἡ ὑπόσχεση πού ἔδωσε ὁ Θεός διαμέσου τοῦ προφήτη Ἰωήλ γιά τήν ἔκχυση καί τή δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ἔδωσε γιά σᾶς καί γιά τούς ἀπογόνους σας καί γιά ὅλους ὅσους θά καλέσει ὁ Κύριος καί Θεός μας ἀπό ἐκείνους πού εἶναι τώρα μακριά ἀπό τόν Θεό, ἐπειδή λατρεύουν τά εἴδωλα. 40 Καί μέ πολλά ἄλλα λόγια ἀκόμη ὁ Πέτρος, μέ τόνο ζωηρό, ἔδινε ἐπίσημα καί δημόσια τή μαρτυρία του γιά τήν ἀλήθεια καί προέτρεπε τούς Ἰουδαίους λέγον­τας: Σῶστε τούς ἑαυτούς σας ἀπό τή φοβερή τιμωρία πού θά ὑποστεῖ ἡ κακή καί διεστραμμένη αὐτή γενιά, ἡ ὁποί­α σταύρωσε τόν Ἰησοῦ. 41 Κι αὐτοί δέχθηκαν ὁλοκάρδια καί γεμάτοι χαρά τό λόγο καί τή διδασκαλία τοῦ Πέτρου, καί βαπτίσθηκαν. Κι ἔτσι προστέθηκαν στά μέλη τῆς Ἐκ­κλη­σίας τήν ἡμέ­ρα ἐκείνη περίπου τρεῖς χιλιάδες ἄνθρωποι. 42 Ὅλοι αὐτοί ἦταν ἀφοσιωμένοι μέ ζῆλο καί ἐπιμονή στήν ἀκρόαση τῆς διδασκαλίας τῶν ἀποστόλων καί στή μεταξύ τους στοργική ἐπικοινωνία καί ἑνότητα καί στόν τεμαχισμό καί τή μετάληψη τοῦ ἄρτου τῆς θείας Εὐ­χαριστίας, καί στίς προσευχές. 43 Κι ἕνα ἱερό δέος κατέλαβε κάθε ψυχή, κι αὐτούς ἀκό­­μη πού δέν πίστεψαν, οἱ ὁποῖοι σταμάτησαν πλέον νά ἐμπαίζουν καί νά χλευάζουν τούς Χριστιανούς. Σ’ αὐτό μάλιστα συντελοῦσε καί τό ὅτι πολλά καταπληκτι­­κά θαύματα καί σημεῖα γίνονταν ἀπ’ τούς ἀπο­στό­λους.